Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  P85.42.3 Դիպլոմավորված մասնագետի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն
  P85.42.4 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն
  P85.5 Այլ կրթություն
  P85.51 Կրթական գործունեություն սպորտի և զվարճությունների բնագավառում
  P85.51.1 Կրթական գործունեություն սպորտի բնագավառում
  P85.51.2 Ռազմամարզական, մարտարվեստի և այլ արտադպրոցական ուսուցում
  P85.52 Կրթական գործունեություն մշակույթի բնագավառում
  P85.52.1 Կրթական գործունեություն երաժշտության բնագավառում
  P85.52.2 Կրթական գործունեություն արվեստի, ստեղծագործական արվեստի բնագավառում
  P85.52.3 Կրթական գործունեություն պարարվեստի բնագավառում
  P85.52.4 Կրթական գործունեություն ստեղծագործական և զարգացման կենտրոններում
  P85.52.9 Կրթական այլ գործունեություն մշակույթի բնագավառում
  P85.53 Վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.53.1 Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.53.9 Այլ վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.59 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  P85.59.1 Հաշվապահական դասընթացներ
  P85.59.2 Լեզուների դասընթացներ
  P85.59.3 Համակարգչային դասընթացներ
  P85.59.4 Բարձրագույն և այլ ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ
  P85.59.5 Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ
  P85.59.9 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  P85.6 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  P85.60 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  P85.60.1 Կրթության բնագավառում խորհրդատվական գործունեություն
  P85.60.2 Թեստավորման և գնահատման կենտրոնների գործունեություն
  P85.60.3 Ուսանողների փոխանակման ծրագրերի գործունեություն
  P85.60.9 Կրթության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն
  Q ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
  Q86 Առողջապահություն
  Q86.1 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.10 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.10.0 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.2 Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա
  Q86.21 Բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  Q86.21.0 Առաջնային բժշկական օգնություն
  Q86.22 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  Q86.22.0 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  Q86.23 Ստոմատոլոգիական պրակտիկա
  Q86.23.0 Ստոմատոլոգիական պրակտիկա
  Q86.9 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
  Q86.90 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
  Q86.90.0 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
  Q87 Բնակչության սոցիալական սպասարկում
  Q87.1 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.10 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.10.0 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.2 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.20 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.20.0 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ