Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 47.1Կատարել եմ շահութահարկի նվազագույն գումարի վճարումներ, սակայն հաշվետու տարում եկամուտ չեմ ստացել: Շահութահարկի վճարված նվազագույն գումարները կարող եմ հաշվանցել հետագա տարիների նվազագույն շահութահարկի գումարներին:  «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքի 47.1-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան նվազագույն շահութահարկի տարեկան հանրագումարի և հաշվետու տարվա փաստացի շահութահարկի դրական տարբերությունը նվազեցվում է հետագա տարիների շահութահարկից:
 Հոդված 12Կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառման էլեկտրոնային ծրագրի ձեռքբերումը համախառն եկամտից նվազեցվում է որպես ծախս: Առաջարկվում է ղեկավարվել «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքի  10-րդ հոդվածով և 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, համաձայն որի ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն ժամկետը որոշում է հարկատուն` ելնելով դրանց հնարավոր օգտագործման ժամկետներից: Վերջինների որոշման անհնարինության դեպքում ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետը սահմանվում է տասը տարի, սակայն ոչ ավելի հարկատուի գործունեության ժամկետից:
 Հոդված 52Կազմակերպությունը օտարերկրյա պետությունում ստանում է եկամուտներ, որ համաձայն տվյալ երկրի օրենսդրության հարկվել է: ՀՀ-ում տարեկան շահութահարկը հաշվարկելիս ինչպես է հաշվարկվում և հաշվանցվում այլ երկրում վճարած հարկի գումարը:  Առաջարկվել է առաջնորդվել Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 52-րդ հոդվածով, ինչպես նաև «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին»  հրահանգի 9.15-րդ կետով: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ՀՀ-ում հարկատուի եկամտի գումարից գանձվող շահութահարկը նվազեցվում է շահութահարկի այն գումարի չափով, որը գանձվել է ռեզիդենտներից օտարերկրյա պետություններում` նրանց օրենսդրությանը համապատասխան: Ընդ որում, նվազեցվող շահութահարկի գումարը չի կարող գերազանցել օտարերկրյա պետություններում ստացված եկամտից` օրենքին համապատասխան ՀՀ-ում վճարման ենթակա շահութահարկի գումարը:Նման նվազեցումների իրականացման համար հիմք են հանդիսանում ռեզիդենտի կողմից օտարերկրյա պետություններում վճարված հարկի գումարների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանքները, որոնք պետք է վավերացված լինեն այդ պետությունների հարկ գանձող համապատասխան մարմինների կողմից:
 Հոդված 10Պարտադիր է արդյոք տարածքի վարձակալության պայմանագրի նոտարական վավերացումը հետագայում համախառն եկամուտից նվազեցումներ կատարելու նպատակով:  Տեղեկացվում է, որ ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ՀՀ կառավարության 25.08.1998թ. «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին և այդ փաստաթղթերի կազմման կարգւ հաստատելու մասին»  N 525 որոշմամբ
 Հոդված 12Նախորդ տարի կազմակերպության կարիքների համար գնել են հիմնական միջոց` համակարգիչ: Ինչպես կատարել ամորտիզացիան:  Գործունեության մեջ օգտագործվող և մաշվածքի ենթակա հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումների վերաբերյալ հարցերը կարգավորվում են «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով և «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին»  հրահանգի 5.1-րդ կետի «ե»  ենթակետով: 
 Հոդված 42, Հոդված 43Կազմակերպությունը վաճառել է հիմնական միջոց հանդիսացող շինությունը: Որն է հանդրսանում հարկվող շահույթը :  Առաջարկվում է ղեկավարվել «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքի 42-րդ և 43-րդ հոդվածներով, հաշվի առնելով, որ բացառությամբ բռնագրավման, նվիրատվության կամ այլ ձևով պետությանը օտարման դեպքերի, հարկվող շահույթը որոշելիս շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների օտարումից եկամուտը հաշվարկվում է գույքահարկով հարկման նպատակով` դրանց համար օրենքով սահմանված կարգով որոշվող արժեքից ոչ պակաս չափով: 
 Հոդված 4ՀԿ իրականացնում է շահույթ հետապնդող գործունեություն: Արդյոք առաջանում են Շահութահարկի պարտավորություններ:  «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի և «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին»  հրահանգի 2.1 կետի «բ»  ենթակետին համապատասխան շահութահարկ վճարող են համարվում նաև իրավաբանական անձ հանդիսացող, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպությունները: Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ սահմանված են հարկման առանձնահատկություններ նույն օրենքի 8-րդ և 13-րդ հոդվածներով:  
 Հոդված 10Տնօրենի ուսուցման վարձը կարող է ծախս ճանաչվել:  «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածին համապատասխան ծախսերի թվին են դասվում նաև  կադրերի (վերա)պատրաստման համար հարկատուի կատարած ծախսերը: Միաժամանակ, նշվածի հետ կապված, առաջարկվում է հաշվի առնել նաև նույն օրենքի 16-րդ հոդվածի «բ»  ենթակետով և ՀՀ Կառավարության 27.11.1998թ. N 753 որոշմամբ սահմանված դրույթները:
 Հոդված 18Դեբիտորական պարտքերը համախառն եկամտից ինչպես են նվազեցվում:  Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.12.2002թ. N 2052-Ն որոշմամբ հաստատված «Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի և ապահովագրական ընկերությունների) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման»  կարգով: 
 Հոդված 37Հիմնադիրներին վճարված շահաբաժինները պետք է ներառվեն Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների մասին տեղեկությունների մեջ:  «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դրույթի կիրառման հետ կապված առաջարկվում է հարկ վճարողի ղեկավարվել նաև «Եկամտահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման կարգի մասին»  հրահանգի 29-րդ և 13-րդ կետերով, համաձայն որոնց կազմակերպությունների կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված շահաբաժինները չեն ներառվում հարկային տեսչության մարմին ներկայացվող անվանական տեղեկություններում:
Prev1235678111213Next