Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 11Վարձու աշխատողի մայրության նպաստը որ ժամանակահատվածի համար է տրամադրվում: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի  4-րդ  հոդվածի  11-րդ  մասի  համաձայն` վարձու աշխատողին մայրության նպաստ տրվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված` հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի բոլոր օրացուցային օրերի համար:
 Հոդված 24Անհատ ձեռնարկատիրոջ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը լիազոր մարմինը ինչ ժամանակահատվածում է վճարում: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի    24-րդ  հոդվածի  3-րդ  մասի  համաձայն` անհատ ձեռնարկատիրոջ ժամանակավոր անաշխատունակության  նպաստը  լիազոր մարմինը  վճարում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում:
 Հոդված 4Եթե անձը նույն ժամանակահատվածի համար ձեռք է բերել մեկից ավելի տեսակի նպաստի իրավունք, ապա արդյոք նշանակվում և վճարվում է բոլոր տեսակի նպաստները: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի    4-րդ  հոդվածի  5-րդ  մասի  համաձայն` եթե անձը նույն ժամանակահատվածի համար ձեռք է բերել նույն օրենքով սահմանված մեկից ավելի տեսակի նպաստի իրավունք, ապա նրան նշանակվում և վճարվում է իր ընտրած մեկ տեսակի նպաստ:
 Հոդված 8Եթե աշխատակիցը անաշխատունակության (հիվանդության) մեջ է գտնվել երեք ամսից ավելի (տևական) ժամանակահատված, ապա ինչ կարգով է իրացվում աշխատողի նպաստ ստանալու իրավունքը: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի 8-րդ  հոդվածի  համաձայն`  վարձու աշխատողին հիվանդության նպաստ տրվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկով վավերացված ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ աշխատանքային օրվանից մինչև բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամության խմբի սահմանումը կամ հաշմանդամության խմբի վերանայումը: Տևական հիվանդության դեպքում վարձու աշխատողները բժշկասոցիալական փորձաքննության են ուղեգրվում անաշխատունակությունը սկսելու օրից 3 ամսից ոչ ուշ: Եթե բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի որոշման համաձայն վարձու աշխատողը հաշմանդամ չի ճանաչվում, բայց շարունակում է դեռևս մնալ անաշխատունակ, ապա հիվանդության նպաստ ստանալու նրա իրավունքը կարող է շարունակվել, բայց ոչ ավելի, քան մինչև 3 ամիս ժամկետով կամ մինչև օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքից ազատվելը:
 Հոդված 24Վարձու աշխատողի նպաստը գործատուն ինչ ժամկետում է վճարում: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի 24-րդ  հոդվածի  համաձայն`  վարձու աշխատողի նպաստը հաշվարկում, նշանակում և վճարում է գործատուն` անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` առաջիկա աշխատավարձի վճարման համար օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում:
 Հոդված 4Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված` վարձու աշխատող հանդիսացող ընտանիքի անդամը արդյոք ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ ստանալու իրավունք ունի:
«Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի  4-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի  համաձայն  ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստի  իրավունք ունեն`գործատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող ֆիզիկական անձինք, բացառությամբ ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված` վարձու աշխատող հանդիսացող ընտանիքի անդամների:
 Հավելված 3Շարունակվող անաշխատունակության թերթիկի դեպքում 1-ին աշխատանքային օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրերի համար արդյոք գործատուն վարձու աշխատողի նպաստը կրկին վճարում է իր միջոցների հաշվին ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2011 թվականի N 1024-Ն որոշման հավելված 3-ի 2-րդ կետի համաձայն` ժամանակավոր անաշխատունակության 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ աշխատանքային օրերի համար գործատուն վարձու աշխատողի նպաստը վճարում է իր միջոցների հաշվին, իսկ 7-րդ աշխատանքային օրվանից սկսած` ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Ընդ որում, վերոնշյալ դրույթները ժամանակավոր անաշխատունակության նույն դեպքի (շարունակության) համար կիրառվում են մեկ անգամ` անկախ ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակաշրջանի համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված թերթիկների քանակից:
 Հոդված 22Հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը ինչպես է հաշվարկվում: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի  22-րդ  հոդվածի  13-րդ  մասի  համաձայն`  հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի չափը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող մեծությունը (միջին ամսական աշխատավարձից հաշվարկված տոկոսաչափը) բաժանվում է 21-ի և բազմապատկվում ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի երկրորդ աշխատանքային օրվանից սկսած աշխատանքային օրերի թվով:
 Հոդված 24Եթե տվյալ ամսվա համար հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը բավարար չէ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը վճարելու համար, կարող է արդյոք գործատուն նպաստի գումարի պակասող մասը նվազեցնել հաջորդող ամսվա եկամտային հարկի գումարից: Եթե տվյալ ամսվա համար հաշվարկված եկամտային հարկը բավարար չէ նպաստի` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից վճարման ենթակա գումարները վճարելու համար, ապա գործատուն նպաստի պակասող մասը վճարում է իր միջոցներից, որը փոխհատուցում է լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով գործատուի կողմից հարկային մարմին ներկայացրած տեղեկանքի հիման վրա՝ հարկային մարմնի հաստատած տեղեկանքը լիազոր մարմին ներկայացնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում:
 Հոդված 27 Գործատուն աշխատողի մայրության նպաստը սխալ է հաշվարկել և արդյունքում պակաս վճարել: Տվյալ դեպքում կա արդյոք վերահաշվարկի կատարման ժամկետի սահմանափակում: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին» ՀՀ օրենքի  27-րդ  հոդվածի 1-ին  մասի  համաձայն` սխալ հաշվարկելու հետևանքով պակաս վճարված նպաստի գումարի վճարումը կատարվում է առանց ժամկետի սահմանափակման: Ընդ որում, վարձու աշխատողներին պակաս վճարված նպաստի գումարը գործատուն վճարում է իր միջոցներից` սխալը հայտնաբերելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում:
Prev12345Next