Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 3Եթե ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների նկատմամբ կիրառելի է ԱԱՀ-ի շեմը, ինչպես է որոշվում ԱԱՀ-ի պարտավորության մեծությունը: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել  «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին»  ՀՀ  օրենքի  3-րդ  հոդվածի   դրույթներով,  համաձայն որի նշված գործարքների մասով ԱԱՀ-ի պարտավորության մեծությունը որոշվում է`
ա. գույքի մատակարարման կամ ծառայության մատուցման գործարքի ընդհանուր հարկվող շրջանառությունից, եթե անձի իրականացրած ապրանքի մատակարարման և (կամ) ծառայությունների մատուցման գործարքների ընդհանուր շրջանառությունը նախորդ տարում գերազանցել է ԱԱՀ-ի շեմը,
բ. գույքի մատակարարման կամ ծառայության մատուցման գործարքի ընդհանուր հարկվող շրջանառության և ընթացիկ տարվա սկզբից իրականացրած բոլոր գործարքների ընդհանուր հարկվող շրջանառության հանրագումարի ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցող գումարից, եթե անձի իրականացրած՝ ապրանքի մատակարարման և (կամ) ծառայությունների մատուցման գործարքների ընդհանուր շրջանառությունը նախորդ տարում չի գերազանցել ԱԱՀ-ի շեմը:
 Հոդված 20Առևտրային կազմակերպությունը,որի կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը) պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության այլ ռեզիդենտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպությանն,ապա կազմակերպությունը պետք է արդյոք ներկայացնի ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու և ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառման համար կիրառելու մասին հայտարարությունը: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ կառավարության 4 օգոստոսի 2011թ. N 1104-Ն որոշմամբ: Մասնավորապես նշված որոշման 5-րդ կետով սահմանված են այն դեպքերը, որոնց դեպքում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու և ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համար կիրառելու մասին հայտարարություն չեն ներկայացնում: Կազմակերպության կանոնադրական  (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինի (բաժնետոմսի, բաժնեմասի)  ՀՀ այլ ռեզիդենտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպությանը պատկանելու հիմքով ԱԱՀ վճարող համարվելու դեպքում, կազմակերպությունը ԱԱՀ վճարող համարվելու օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում ներկայացնում է որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու և ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համար կիրառելու մասին հայտարարություն:
 Հոդված 6Որն է ԱԱՀ-ի մասին օրենքով դիտվում որպես մեկ առաքմամբ մատակարարված ապրանքի քանակ կամ մեկ հանձնումով ծառայության մատուցման ծավալ: «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին»  ՀՀ  օրենքի 6-րդ հոդվածի  համաձայն` որպես մեկ առաքմամբ մատակարարված ապրանքի քանակ կամ մեկ հանձնումով ծառայության մատուցման ծավալ ընդունվում է հաշվարկային փաստաթղթում, իսկ դրա բացակայության դեպքում` վճարային փաստաթղթում, ընդունման-հանձնման կամ կատարողական ակտում կամ այլ փաստաթղթում արձանագրված քանակությունը (ծավալը):
 Հոդված 6ԱԱՀ-ի մասին օրենքի իմաստով որն է համարվում գործարք: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել  «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին»  ՀՀ  օրենքի  6-րդ  հոդվածի  վերջին  պարբերության  դրույթներով  համաձայն  որի՝ օրենքի դրույթների կիրառման առումով գործարք է դիտվում որոշակի մեկ տեսակի ապրանքի օտարումը կամ մեկ տեսակի ծառայության մատուցումը` այն քանակով կամ ծավալով, որն իրականացվում է մեկ առաքմամբ կամ գնորդին մեկանգամյա հանձնումով (գնորդի կողմից ընդունմամբ): Ընդ որում՝ որպես մեկ առաքմամբ մատակարարված ապրանքի քանակ կամ մեկ հանձնումով ծառայության մատուցման ծավալ ընդունվում է հաշվարկային փաստաթղթում, իսկ դրա բացակայության դեպքում` վճարային փաստաթղթում, ընդունման-հանձնման կամ կատարողական ակտում կամ այլ փաստաթղթում արձանագրված քանակությունը (ծավալը):
 Հոդված 8Հրապարակային պայմանագրի համաձայն առևտրային զեղչերի կիրառման դեպքում քանի օր առաջ պետք է տեղեկություն ներկայացնել հարկային մարմին: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել  «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին»  ՀՀ  օրենքի  8-րդ  հոդվածի 6-րդ  կետի  դրույթներով   համաձայն  որի  ապրանքներ մատակարարող կամ ծառայություններ մատուցող անձը հրապարակային պայմանագրով առևտրային զեղչերի կիրառման օրվան նախորդող առնվազն երկու աշխատանքային օր առաջ հարկային մարմին է ներկայացրել վերադաս հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձևի հայտարարություն՝ առևտրային զեղչեր կիրառելու վերաբերյալ:
 Հոդված 9Եթե կազմակերպությունը սխալմամբ իրեն չի համարել ԱԱՀ վճարող ինչ դրույքաչափով է հաշվարկվում ԱԱՀ-ն: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել  «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին»  ՀՀ  օրենքի  9-րդ  հոդվածի   դրույթներով   համաձայն  որի,   եթե անձը օրենքի խախտմամբ իրեն չի համարել ԱԱՀ վճարող կամ ԱԱՀ վճարող համարվող անձը ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքների գծով դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթում ԱԱՀ-ի գումարի առանձնացում չի կատարել կամ հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս չի գրել և միաժամանակ նշված դեպքերում ԱԱՀ վճարող համարվող անձը ԱԱՀ-ի գումարը չի արտացոլել ԱԱՀ-ի հաշվարկի համապատասխան տողերում, ապա ԱԱՀ-ի գումարը հաշվարկվում է ԱԱՀ-ի 20 տոկոս դրույքաչափի կիրառմամբ:
 Հոդված 33ԱԱՀ-ը վճարող չհամարվողը կարող է ԱԱՀ-ի հաշվարկ ներկայացնել և որ դեպքերում: Համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին» ՀՀ  օրենքի 33-րդ հոդվածի վերջին պարբերության՝ «սույն հոդվածով սահմանված ժամկետում ԱԱՀ հաշվարկներ ներկայացնում են նաև ԱԱՀ վճարող չհամարվող անձինք՝ օրենքի համաձայն ԱԱՀ վճարելու պարտավորություն կրելու կամ ԱԱՀ վճարող չհամարվելու ժամանակաշրջանում հարկային հաշվի վերաբերյալ նախկինում չներկայացված տեղեկությունները ներկայացնելու, ձեռք բերված ապրանքների կամ ստացված ծառայությունների դիմաց վճարում կատարելու արդյունքում հաշվանցման ենթակա գումար առաջանալու դեպքերում»:
 Հոդված 38Գրավի առարկայի իրացման դեպքում ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորություն ով է կրում: Անհրաժեշտ  է  ղեկավարվել  «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին»  ՀՀ  օրենքի  38-րդ  հոդվածի     դրույթներով, համաձայն  որի  գրավի առարկայի օտարման դեպքերում սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման պարտավորությունը կրում է գրավատուն:
 Հոդված 31Պայմանագրով ծառայությունները փուլ առ փուլ մատուցելու դեպքում երբ է առաջանում ԱԱՀ-ի պարտավորություն: «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն ԱԱՀ վճարողների կողմից հարկվող գործարքների (գործառնությունների) իրականացման դեպքում, մասնավորապես ծառայությունների մատուիցման դեպքում, ինչպես նաև դրա հետ կապված հարկային պարտավորության (ԱԱՀ-ի հաշվարկման) ծագման պահ է համարվում այն պահը ծառայությունները մատուցվել են պատվիրատուներին: Անհրաժեշտ է նաև ղեկավարվել ՀՀ Կառավարությանն առնթեր հարկային պետական ծառայության  13  օգոստոսի 2008թ.-ի N 8 պաշտոնական պարզաբանմամբ:
 Հոդված 20Ինտերնետային հարկային հաշիվը դուրս գրումից ինչքան ժամանակ անց կարելի է այն ճանաչել չեղյալ: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ Կառավարության 1504-Ն որոշմամբ, մասնավորապես 29 կետով, համաձայն որի ինտերնետային հարկային հաշիվը դուրս գրողի կողմից կարող է հայտարարվել չեղյալ` դուրսգրման պահին հաջորդող 1 ժամվա ընթացքում, եթե հարկային հաշիվը չեղյալ համարելու պահին տվյալ հարկային հաշիվը վավերացված չէ տվյալ հարկային հաշվով ապրանք ձեռք բերողի կամ ծառայություն ստացողի էլեկտրոնային ստորագրությամբ: