Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 23 2008թ-ին կազմակերպությունը հանդիսացել է ԱԱՀ վճարող: 2009թ-ից օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով հանդիսանում է ԱԱՀ չվճարող: 2009թվականի հունվարին 1-ի դրությամբ կազմակերպությունը ունեցել է ԱԱՀ-ից գերավճար: Վերագրվու՞մ է արդյոք գերավճարի գումարը շրջանառության ծախսերին:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի և 17.12.2009թ-ի «ԱԱՀ գումարները օրենքով սահմանված դեպքում արտադրության և շրջանառության ծախսերին վերագրելու կարգի մասին» թիվ 10 պաշտոնական պարզաբանման, ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց մոտ ԱԱՀ վճարող չհամարվելու օրացուցային տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ առկա ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը վերագրվում է արտադրության և շրջանառության ծախսերին:
 Հոդված 3 Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի 20% -ը պատկանում է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, որին միաժամանակ պատկանում է մեկ այլ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի 20%-ը: Կազմակերպություններից որևէ մեկը կարող է արդյոք ԱԱՀ վճարող չհամարվել:
Համաձայն «ԱԱՀ մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի ե) կետի, եթե կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի 20%-ը կամ ավելի մասը պատկանում է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձին, որին միաժամանակ պատկանում է մեկ այլ կազմակերպության կանոնադիր կապիտալի 20%-ը, ապա կազմակերպություններից ոչ մեկի նկատմամբ ԱԱՀ-ի շեմը չի կարող տարածվել:
 Հոդված 32 Ավելացված արժեքի հարկի գծով ո՞րն է համարվում հաշվետու ժամանակաշրջան:
«Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն ԱԱՀ-ի հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում յուրաքանչյուր եռամսյակը, իսկ այն անձանց համար, որոնց կողմից օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին , 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված գործարքներից հասույթը նախորդ օրացույցային տարում գերազանցել է 100 մլն. դրամը, ապա ԱԱՀ հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում յուրաքանչյուր ամիսը:
 Հոդված 3 ՍՊԸ-ն 2009թ-ի ընթացքում ապրանքներ է մատակարարել միայն մեկ կազմակերպության: 2010թ-ի ընթացքում ՍՊԸ-ն համարվելու՞ է ԱԱՀ վճարող, թե՞ ոչ:
Քանի որ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի զ/ ենթակետի համաձայն` ԱԱՀ-ի շեմը չի տարածվում այն առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնց կողմից նախորդ օրացուցային տարում ծառայությունների մատուցումից հաշվարկված եկամուտների առնվազն 80 տոկոսը վերաբերում է մեկ հարկ վճարողից ստացման ենթակա եկամուտներին, ուստի ՍՊԸ-ն 2010թ ընթացքում կհամարվի ԱԱՀ վճարող:
 Հոդված 3 Իրավաբանական անձը 04.11.10թ-ին ԱԱՀ վճարող համարվելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել, որպեսզի 2010թ-ին համարվի ԱԱՀ վճարող: Ո՞ր ժամանաշրջանից հարկատուն կարող է համարվել ԱԱՀ վճարող:
Անձինք, որոնք, չեն համարվում ԱԱՀ վճարողներ, սակայն իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմնին գրավոր հայտարարություն են ներկայացրել ԱԱՀ վճարող համարվելու վերաբերյալ, հայտարարությունում նշված օրվանից, բայց ոչ շուտ, քան հայտարարությունը ներկայացնելու հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին օրացուցային օրվանից, համարվում են ԱԱՀ վճարողներ: 04.11. 2010թ. ներկայացված դիմումի համաձայն, իրավաբանական անձը ԱԱՀ վճարող կարող է համարվել 2010թ. IV եռամսյակից /ԱԱՀ-ի մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված/:
 Հոդված 8 Շենքերի, շինությունների, բնակելի կամ այլ տարածքների վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրման գործարքների մասով ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը ինչպես՞ է որոշվում:
Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց)), բնակելի կամ այլ տարածքների վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրման գործարքների մասով ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը որոշվում է ԱԱՀ- մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, բայց ոչ պակաս գույքահարկով հարկման նպատակով` օրենքով սահմանված կարգով որոշվող արժեքի, իսկ այդպիսի արժեքի բացակայության դեպքում` գույքահարկով հարկման օբյեկտի ընդհանուր մակերեսում վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնված տարածքի մակերեսի բաժնեմասին համապատասխանող արժեքի հինգ տոկոսից` հաշվարկված տարեկան կտրվածքով: Այդ մեծությունը, ըստ ԱԱՀ-ի հաշվետու ժամանակաշրջանների, բաշխվում է հավասարաչափ /ԱԱՀ-ի մասին՚ ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 9-րդ ենթակետ/:
 Հոդված 26 Ոչ իրացման նպատակով ձեռք բերված մարդատար ավտոմեքենաների ձեռք բերման հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա՞ են հաշվանցման:
Համաձայն «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 26 հոդվածի 5-րդ ենթակետի, ոչ իրացման նպատակով ձեռք բերված (ներմուծված) մարդատար ավտոմեքենաների ձեռք բերման հարկային հաշիվներում (ապրանքների ներմուծման մաքսային հայտարարագրերում, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կտրոններում, կրճատ հաշիվ-ապրանքագրերում) առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա չեն հաշվանցման: Նշված գումարները ենթակա են վերաձևակերպման և սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով հաշվանցման` այդ ավտոմեքենաների հետագա իրացման պահին դրանց մնացորդային արժեքի նկատմամբ հաշվարկային եղանակով հաշվարկված ԱԱհ-ի գումարի չափով:
 Հոդված 20, Հոդված 29 Կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը կարո՞ղ են արդյոք դուրս գրված և մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ ճշտված տեղեկանք ներկայացնելու դեպքում նույն ժամանակաշրջանի համար ներկայացնել ԱԱՀ-ի ճշտված հաշվարկներ:
ԱԱՀ վճարողների կողմից ԱԱՀ-ի գծով սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում սահմանված կարգով դրանց ճշգրտման արդյունքներով կարող են ներկայացվել ճշգրտված հաշվարկներ և (կամ) «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 20 հոդվածով սահմանված տեղեկությունների ճշգրտումներ (ճշգրտված տեղեկություններ), բացառությամբ «ԱԱՀ մասին» ՀՀ օրենքի 29 հոդվածով /Հոդված 29. Սույն օրենքի 19 հոդվածի պահանջները խախտելու և հարկային հաշիվ դուրս գրելու դեպքում անձինք պարտավոր են հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը սահմանված ընդհանուր կարգով վճարել բյուջե/ սահմանված դեպքերի, ինչպես նաև այն դեպքերի, երբ ճշգրտված հաշվարկները և (կամ) տեղեկությունները վերաբերում են հարկային մարմինների կողմից ստուգվող կամ արդեն իսկ ստուգված հաշվետու ժամանակաշրջաններին:
 Հոդված 23 Ի՞նչ կարգով է հաշվանցվում մատակարարների կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, եթե վճարումը կատարվել է մասնակի:
Արտադրական և այլ առևտրային նպատակներով հանրապետության տարածքում ձեռք բերված ապրանքների և ստացված ծառայությունների դիմաց բանկի կամ փոստի միջոցով մատակարարի բանկային հաշվին փոխանցումները մասնակիորեն կատարվելու դեպքում ԱԱՀ-ի հաշվանցումները կատարվում են վճարմանը համամասնորեն: /«ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդված/:
 Հոդված 23 Կազմակերպությունները, որոնք դադարել են համարվել ԱԱՀ վճարող, կարո՞ղ են հաշվանցել առկա ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդները:
ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց մոտ ԱԱՀ վճարող չհամարվելու օրացուցային տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ առկա ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը (առանց գերավճարի և գերավճարից տարբերվող գումարի) ենթակա չէ հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ու վերագրվում է արտադրության և շրջանառության ծախսերին /«ԱԱՀ-ի մասին» օրենքի 23-րդ հոդված/: