Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 15 Կազմակերպությունը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունից գիտական մասնագիտական գրականություն տպագրելու պատվեր է ստացել: ԱԱՀ գծով առաջանու՞մ է արդյոք հարկային պարտավորություն:
Համաձան «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 15 -րդ հոդվածի` գիտական հրատարակությունների իրացումը համարվում է ԱԱՀ-ից ազատված գործարք:
 Հոդված 8 Ինչպե՞ս է որոշվում հարկվող շրջանառությունը փոխանակման գործարքների դեպքում:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 7-րդ կետի, փոխանակման գործարքների (գործառնությունների) հարկվող շրջանառությունը որոշվում է ապրանքների մատակարարման կամ ծառայությունների մատուցման համար սույն օրենքով սահմանված կարգով` հիմք ընդունելով այդ ապրանքների մատակարարման ու ծառայությունների մատուցման պահին դրանց սովորաբար կիրառվող գինը` առանց ԱԱՀ-ի:
 Հոդված 23 ԱԱՀ վճարող չհամարվող հարկատուն հունվարի 1-ի դրությամբ ունի ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդ: Ենթակա՞ է այն հաշվանցման այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց մոտ ԱԱՀ վճարող չհամարվելու օրացուցային տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ առկա ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը (առանց գերավճարի և գերավճարից տարբերվող գումարի) ենթակա չէ հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ու վերագրվում է արտադրության և շրջանառության ծախսերին:
 Հոդված 3 Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրող կամ ներմուծող անձի նկատմամբ կիրառվու՞մ է արդյոք ԱԱՀ-ի շեմը:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի, ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրող կամ ներմուծող անձի նկատմամբ ԱԱՀ-ի շեմը չի տարածվում:
 Հոդված 23 Ուշացումով ստացված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները ե՞րբ կարելի հաշվանցել:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի, ձեռք բերված ապրանքների ու ստացված ծառայությունների գծով ուշ ստացված հարկային հաշիվներում առանձնացված և հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում են այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ ստացվել է հարկային հաշիվը, բացառությամբ էլեկտրաէներգիայի գծով մատակարարների կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների, որոնք կարող են հաշվանցվել նաև էլեկտրաէներգիայի ստացման հաշվետու ժամանակաշրջանում:
 Հոդված 22 ԱԱՀ վճարող կազմակերպությունը պարտավո՞ր է պահպանել իր կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվները և եթե այո ապա որքա՞ն ժամանակ:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի, հարկային հաշիվներ դուրս գրած անձինք պարտավոր են ժամանակագրական կարգով հաշվառել և առնվազն դուրսգրման տարվան անմիջապես հաջորդող երեք տարին լրանալը պահպանել իրենց տված բոլոր հարկային հաշիվները, այդ թվում` սահմանված ձևով հաստատված էլեկտրոնային հարկային հաշիվները: Հարկային հաշիվների, դրանց դիմաց վճարումը հաստատող փաստաթղթերի, մաքսային հայտարարագրերի պահպանման ժամկետները չեն կարող պակաս լինել. դուրս գրված հարկային հաշվով առաջացած պարտավորության կատարման տարվանը հաջորդող երեք տարուց, ձեռք բերված ապրանքների և ստացված ծառայությունների մասով հաշվանցումների դեպքում` ԱԱՀ-ի գծով պարտավորությունների, հաշվանցումների կամ վերադարձների հաշվին հարկային հաշվում կամ մաքսային հայտարարգրում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարի օրենքով սահմանված կարգով մարման ժամկետից:
 Հոդված 23 Կազմակերպությունը համարվում է ԱԱՀ վճարող: Ստացել է հարկային հաշիվ, որում նշված գործարքի արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ-ն) կազմել է 2 մլն.դրամ: Գումարը վճարվել է մաս առ մաս` կանխիկ ձևով: Կանխիկ վճարումների յուրաքանչյուր դեպքում վճարվող գումարը չի գերազանցել 300 հազ. դրամը: Կարո՞ղ է արդյոք կազմակերպությունը հաշվանցել հարկային հաշվում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի, չի կարող, քանի որ ԱԱՀ վճարող անձինք արտադրական և այլ առևտրային նպատակներով հանրապետության տարածքում ձեռք բերված ապրանքների դիմաց կանխիկ դրամով վճարված գումարները oրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են հաշվանցվել հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարների չափով, եթե այդ գործարքների գումարը (ներառյալ` ԱԱՀ-ն) յուրաքանչյուր միանվագ գործարքի համար չի գերազանցում 300 հազար դրամը, իսկ յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում բոլոր այդպիսի գործարքների համար` 3 միլիոն դրամը:
 Հոդված 19 Պետական հիմնարկին կազմակերպությունը ապրանք է մատակարարել: Հարկային հաշիվ անհրաժե՞շտ է դուրս գրել:
Համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք 19-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, պետական կառավարչական հիմնարկներին ապրանքների մատակարարման կամ ծառայությունների մատուցման գործարքների մասով հարկային հաշիվ չի գրվում: Հարկային հաշվի փոխարեն լրացվում է ընդհանուր կարգով սահմանված այլ հաշվարկային և վճարային փաստաթղթեր:
 Հոդված 20 Ո՞ր հարկ վճարողներն են դուրս գրում հարկային հաշիվներ:
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ԱԱՀ վճարողները ԱԱՀ-ով հարկվող ապրանքներ մատակարարելու և ծառայություններ մատուցելու դեպքում պարտավոր են դուրս գրել հարկային հաշիվներ: Հարկային հաշիվ է համարվում ապրանքների մատակարարումը կամ ծառայությունների մատուցումը հաստատող սահմանված կարգի հաշվարկային փաստաթուղթը` լրացված ԱԱՀ մասին ՀՀ օրենքի 20 հոդվածի համաձայն:
 Հոդված 18 Խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունը 2010թ-ին դիմում է ներկայացրել ԱԱՀ վճարող համարվելու համար: Կազմակերպությունը կարո՞ղ է իր կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց դուրս գրել հարկային հաշիվներ: Համաձայն «Ավելացրած արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 18 հոդվածի, ԱԱՀ վճարող համարվող անձինք կազմակերպություններին և Ա/Ձ-ին ապրանք մատակարարելիս կամ ծառայություն մատուցելիս պարտավոր են դուրս գրել հարկային հաշիվ համարվող հաշվարկային փաստաթուղթ, եթե այդ գործարքները ենթակա են 20% (16,67% հաշվարկային) դրույթաչափով հարկման: