Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 15 Դիզելային վառելիքի և բենզինի վաճառքի հետ կապված հաշվառման առանձնահատկությունները:
2012թ. համար դիզելային վառելիքի և բենզինի վաճառքի հետ կապված հաշվառման առանձնահատկություններ օրենսդրությամբ սահմանված չեն: Դրանց հարկային հաշվառումը պետք է իրականացվի օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր կարգով:
 Հոդված 20 2011թ-ի չորորդ եռամսյակի հարկային հաշիվներում, որևէ փոփոխություն տեղի ունեցել է, թե ոչ:
2011 թվականի չորորդ եռամսյակում դուրսգրված հարկային հաշիվների ձևերի մասով փոփոխություններ օրենսդրությամբ նախատեսված չի եղել:
 Հոդված 33 ԱԱՀ-ի հաշվարկի ճշգրտման համար որևէ սահմանափակող ժամանակահատված կա:
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն` ԱԱՀ-ի ճշգրտված հաշվարկներ և (կամ) տեղեկություններ չեն կարող ներկայացվել, եթե դրանք վերաբերում են հարկային մարմինների կողմից ստուգվող կամ արդեն իսկ ստուգված հաշվետու ժամանակաշրջաններին:
 Հոդված 8 Խնդրում եմ պարզաբանել միջնորդական ծառայության մասով, այսինքն խոսքս վերաբերվում է ավիատոմսերի վաճաքին, ամբողջ տոմսի արժեքն է համարվում արդյոք իրացում:
Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետի դրույթներով, համաձայն որի` կոմիսիոների կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերի դեպքերում (բացառությամբ սույն կետով նախատեսված դեպքի) կոմիսիոների կամ գործակալի մոտ ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում կոմիսիայի կամ գործակալության պայմանագրի հիման վրա մատակարարված ապրանքի կամ մատուցված ծառայության ընդհանուր արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի), իսկ կոմիտենտի կամ պրինցիպալի համար ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում հանձնարարության կամ գործակալության պայմանագրի հիման վրա մատակարարված ապրանքի կամ մատուցված ծառայության արժեքի (առանց ԱԱՀ-ի) և համապատասխանաբար` կոմիսիոների կամ գործակալի հասանելիք գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) տարբերությունը:
 Հոդված 18 Եթե ԱՁ չհանդիսացող ֆիզիկական անձը վաճառողից հաշիվ է պահանջում արդյոք այս դեպքում գործարքը դառնում է մեծածախ (դրամակղային գործառնությունների մասին օրենք):
Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի դրույթներով, համաձայն որի` մանրածախ առևտրի և բնակչությանը ծառայությունների մատուցման ոլորտներում հարկային հաշիվ դուրս է գրվում միայն գնորդ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի պահանջով:
 Հոդված 20.1 Էլեկտրոնային եղանակով անվավեր ճանաչված հաշիվների մասով հաշվետվություն ներկայացվում է, թե ոչ:
Անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ Կառավարության 11.11.2010թ.N 1504-Ն որոշման 4-րդ հավելվածի դրույթներով:
  Ինչու է ծրագիրը թույլ տալիս մատակարարման հետին ամսաթվով հաշիվ դուրս գրել, եթե ինքներդ նշեցիք, որ ամենը նպատակաուղղված է, որպեսզի զանգով, կամ հետո հաշիվ դուրս գրելուն:
Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման կարգը չպետք է խոչընդոտի առևտրային գործունեությանը: Բազմաթվի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով հարկային հաշիվ դուրսգրելու անհրաժեշտություն է առաջանում գործարքն իրականացնելուց հետո:
 Հոդված 20.1 Էլ. Ծառայության հաշիվ է դուրս գրվել 2011թ. Ապրիլին: 24 ժամ հետո պարզվել է, որ կոնտրագենտը չի ընդունում հաշիվը այդ գումարով: Անվավեր ճանաչել այն ժամանակ արդեն հնարավոր չէր: Մենք շրջանառությունը չենք գրանցել: Ճիշտ է արդյոք:
Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 20.1-րդ հոդվածով և ՀՀ կառավարության 11.11.2010թ. N 1504-Ն որոշմամբ:
 Հոդված 20 ԱԱՀ վճարող է (տարիներ շարունակ), էլ հաշվետվություն է տալիս: Պարտավոր է դիմում ներկայացնել հարկ. Մարմին ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համար ստանալու համար:
Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ կառավարության 04.08.2011թ N 1104-Ն որոշման 3-րդ կետի դրույթներով:
 Հոդված 20 Հարկային հաշիվների վերաբերյալ հաշվետվությունը ճշգրտման հնարավորություն ունի թե ոչ:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ N 685-Ն որոշմամբ հաստատված «Հարկային մարմնից ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման մասին» հաշվետվության համար ճշտում նախատեսված չէ: