Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 20Դուրս գրված հարկային հաշվի փոխարեն ճշգրտող հարկային հաշիվը երբ է դուրս գրվում և ում կողմից։ ՀՀ Կառավարության 11.11.2010թ. թիվ 1504-Ն որոշման համաձայն դուրս գրված հարկային հաշիվների փոխարեն մատակարարի կողմից ճշգրտող հարկային հաշիվը դուրս է գրվում ապրանքների վերադարձման կամ մատուցված ծառայությունների արդյունքների չընդունման (չհանձնման) օրը:
 Հոդված 20Որ դեպքերում է դուրս գրված հարկային հաշվի փոխարեն դուրս գրվում ճշգրտող հարկային հաշիվ։ ՀՀ Կառավարության 11.11.2010թ. թիվ 1504-Ն որոշման համաձայն դուրս գրված հարկային հաշիվների փոխարեն մատակարարի կողմից ճշգրտող հարկային հաշիվը դուրս է գրվում, եթե գնորդը (ծառայություն ստացողը) հրաժարվել է ընդունել առաքված ապրանքները կամ մատուցված ծառայությունների արդյունքները (կամ դրանց մի մասը), կամ մատակարարը (ծառայություն մատուցողը) հրաժարվել է հանձնել առաքված ապրանքները կամ մատուցված ծառայությունների արդյունքները (կամ դրանց մի մասը), եթե գործարքի առարկան պիտանիության (պահպանման) ժամկետ ունեցող ապրանք է և համաձայն գործարքի կողմերի միջև կնքված գրավոր պայմանագրի՝ գնորդի կողմից այդ ապրանքները չիրացնելու հետևանքով դրանք վերադարձվում են մատակարարին, գործարքի պայմանները օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով փոփոխվելու դեպքերում, երբ պայմանների փոփոխման արդյունքում մատակարարված ապրանքների քանակը կամ մատուցված ծառայությունների ծավալները նվազում են:
 Հոդված 20ԱԱՀ վճարողի կողմից ճշգրտող հարկային հաշվի դուրսգրման դեպքում գործարքի ճշգրտման արդյունքներն որ հաշվետու ժամանակաշրջանի ԱԱՀ-ի հաշվարկում պետք է արտացոլվեն։  ՀՀ Կառավարության 11.11.2010թ. թիվ 1504-Ն որոշման համաձայն ճշգրտող հարկային հաշվի դուրսգրման դեպքում ԱԱՀ վճարողները պարտավոր են գործարքի ճշգրտման արդյունքներն արտացոլել ճշգրտող հարկային հաշվի դուրսգրման օրը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներում։
 Հոդված 20ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց կողմից ճշգրտող հարկային հաշվի դուրսգրման դեպքում գործարքի ճշգրտման արդյունքներն որ հաշվետու ժամանակաշրջանի ԱԱՀ-ի հաշվարկում պետք է արտացոլվեն։ ՀՀ Կառավարության 11.11.2010թ. թիվ 1504-Ն որոշման համաձայն ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց կողմից ճշգրտող հարկային հաշվի դուրսգրման դեպքում գործարքի ճշգրտման արդյունքներն արտացոլվում են ԱԱՀ վճարող համարվելու ժամանակահատվածի վերջին օրը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի ԱԱՀ-ի հաշվարկում:
 Հոդված 20Որ դեպքերում կարող է դուրս գրված հարկային հաշիվը չեղյալ ճանաչվել։ ՀՀ Կառավարության 11.11.2010թ. թիվ 1504-Ն որոշման համաձայն դուրս գրված հարկային հաշիվը կարող է չեղյալ ճանաչվել, եթե ապրանքներն առաքվել (ծառայությունները մատուցվել) են գնորդին, սակայն հարկային հաշիվը դուրս է գրվել այլ անձի անունով,ապրանքների մատակարարմանը (ծառայությունների մատուցմանը) վերաբերող հարկային հաշիվը լրացվել է սխալներով, որոնք կարող են այն դուրս գրողի կամ ստացողի համար իրավական կամ ֆինանսական հետևանքներ առաջացնել (օրինակ` տուգանք, ծախսագրման կամ հաշվանցման արգելք),հարկային հաշվով մատակարարվող ապրանքի (մատուցվող ծառայության) ընդհանուր արժեքի հաշվարկմանը մասնակցող որևէ տվյալ (քանակ (ծավալ), գին, ակցիզային հարկ, ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափ կամ ավելացված արժեքի հարկի գումար) լրացվել է սխալ:
 Հոդված 20Ինչ ժամկետներում դուրս գրված հարկային հաշիվներն կարող են չեղյալ ճանաչվել։ ՀՀ Կառավարության 11.11.2010թ. թիվ 1504-Ն որոշման համաձայն դուրս գրված հարկային հաշիվները կարող են չեղյալ ճանաչվել չեղյալ ճանաչման հիմքերից որևէ մեկն առաջանալու օրվան հաջորդող մինչև 15-րդ օրը:
 Հոդված 6.1Կազմակերպությունը ներմուծել է ապրանքներ, որոնց մասով մաքսային մարմիններին վճարվելիք ԱԱՀ-ի գումարների վճարման ժամկետը հետաձգվել է մեկ տարի ժամկետով, մինչ ժամկետի լրանալն ապրանքներն օտարելու դեպքում, ինչ ժամկետում պետք է վճարվի ԱԱՀ գումարը: «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին» ՀՀ օրենքի 6.1 հոդվածում նշված ապրանքները մինչև սահմանված հետաձգման ժամկետի լրանալը օտարելու դեպքում, այդ ապրանքների մասով հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը չի դադարեցվում է (ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորություն չի առաջանում է):
 Հոդված 6.1Կարող է արդյոք տնտեսվարող սուբյեկտը ներմուծման ժամանակ չօգտվել ԱԱՀ-ի վճարման ժամկետի հետաձգման արտոնությունից: «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-րդ հոդվածի  համաձայն ապրանքների ներմուծման ժամանակ հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը կարող է չհետաձգվել` մաքսային մարմիններին,  իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների մասով՝ հարկային մարմիններին ներկայացված հարկ վճարողի գրավոր հայտարարությամբ:
 Հոդված 3Շրջանառության հարկ վճարող համարվող անձինք կարող են իրենց ցանկությամբ դառնալ ԱԱՀ վճարողներ։ «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին» ՀՀ օրենքի 3 հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն շրջանառության հարկ վճարողները ԱԱՀ վճարող են համարվում միասնական հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց միասնական հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 30-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև միասնական հայտարարությունում նշված տարվա ավարտը, եթե իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացրել են միասնական հայտարարություն (նշում կատարելով ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին):
 Հոդված 22ԱԱՀ վճարող կազմակերպությունը պարտավո՞ր է պահպանել իր կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվները և եթե այո, ապա ինչ ժամկետով: Համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին»  ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի` ԱԱՀ վճարող կազմակերպությունը պարտավոր է ժամանակագրական կարգով հաշվառել և առնվազն մինչև դուրսգրման տարվան անմիջապես հաջորդող հինգ տարին լրանալը պահպանել իրենց տված բոլոր հարկային հաշիվները (այդ թվում` սահմանված ձևով հաստատված էլեկտրոնային հարկային հաշիվները): Հարկային հաշիվների, դրանց դիմաց վճարումը հաստատող փաստաթղթերի, մաքսային հայտարարագրերի պահպանման ժամկետները չեն կարող պակաս լինել դուրս գրված հարկային հաշվով առաջացած պարտավորության կատարման տարվանը հաջորդող հինգ տարուց: