Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 22 Օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքի վարձատրությունից անձնական նվազեցում կատարվու՞մ է:
Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, ըստ որի` հարկումը կատարվում է վճարվող եկամտի ամբողջական գումարից` իրականացնելով միայն սույն օրենքի 9 հոդվածի «բ», «ժգ» և «ժթ»ենթակետերով սահմանված նվազեցումները: Անձնական նվազեցում չի իրականացվում:
 Հոդված 31 ԱՁ զբաղվում է միայն հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեությամբ: ԱՁ-ն տարեկան եկամուտների հաշվարկ ներկայացնելու՞ է, թե՞ ոչ:
Համաձայն «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի, տարեկան եկամուտների հաշվարկ կարող են չներկայացնել այն հարկատուները, որոնք տարվա ընթացքում բացառապես զբաղվել են եկամտահարկին փոխարինող հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության տեսակներով:
 Հոդված 29 2010թ-ի ընթացքում ԱՁ-ն ԱԱՀ վճարող չի համարվել, իսկ 2011թ-ից համարվում է ԱԱՀ վճարող: 2011թ-ի համար եկամտահարկի կանխավճարներ պե՞տք է հաշվարկվի, թե՞ ոչ:
Համաձայն «Եկամտահարկի մասին» մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի, այն հարկատուն, որը նախորդ տարում օրենքով սահմանված կարգով չի համարվել ԱԱՀ վճարող, կարող է եկամտահարկի հաշվարկ ներկայացնելուց հետո կանխավճարներ չվճարել:
 Հոդված 31 Վարձու աշխատողներ չունեցող ԱՁ-ն եկամտահարկի եռամսյակային հաշվետվություններ ներկայացնու՞մ է, թե ոչ:
«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի և «Եկամտահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման կարգի մասին» հրահանգի դրութների համաձայն, կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները իրենց գտնվելու (հաշվառման) վայրի հարկային մարմին եկամտահարկի հաշվարկները չեն ներկայացվում, եթե հաշվետու եռամսյակում իրենց կողմից ֆիզիկական անձանց եկամուտներ չեն վճարվել և չունեն ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձևակերպված (գրավոր) աշխատող:
 Հոդված 29 Ձեռնարկատիրական գործունեությունը նոր սկսող ԱՁ-ն ե՞րբ է կատարելու եկամտահարկի կանխավճարների մուծումները:
Համաձայն «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի, 3-րդ մասի՝ ձեռնարկատիրական գործունեությունը նոր սկսող հարկատուն կարող է եկամտահարկի կանխավճարներ չկատարել մինչև հաջորդ տարվա հունիսի 15-ը:
 Հոդված 37 ԱՁ-ն ունի ֆիզիկական անձից վարձակալության վերցված մեքենա, որի համար սահմանված կարգով հաշվարկում, պահում և բյուջե է վճարում եկամտահարկ: Եկամտահարկի եռամսյակային հաշվետվություն ԱՁ-ն պե՞տք է ներկայացնի, թե՞ ոչ:
Համաձայն «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի, կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարակատերերը պարտավոր են եռամսյակը մեկ` մինչև հաջորդ եռամսյակի երկրորդ ամսվա 1-ից ոչ ուշ իրենց հաշվառման վայրի հարկային տեսչության մարմին ներկայացնել օրենսդրությամբ սահմանված ձևով հաշվարկ` անցած եռամսյակի յուրաքանչյուր ամսում ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների, պահված և բյուջե փոխանցված հարկի գումարների մասին:
 Հոդված 37 Վարձու աշխատողների, նրանց վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցների և դրանց հավասարեցված եկամուտների մասին տեղեկությունների ներկայացման ժամկետը:
Համաձայն «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի, կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները պարտավոր են տարին մեկ` հաջորդ տարվա ապրիլի 15-ից ոչ ուշ, իրենց հաշվառման վայրի հարկային տեսչության մարմին ներկայացնել օրենսդրությամբ սահմանված ձևով և կարգով անվանական տեղեկություններ` անցած տարում իրենց կողմից ֆիզիկական անձանց վճարած եկամտի գումարների, նրանց բնակության (հաշվառման) վայրի հասցեների, այդ եկամուտներից պահված (գանձված) և բյուջե փոխանցված հարկի գումարների մասին:
 Հոդված 37 Ո՞ր դեպքում չեն ներկայացնում վարձու աշխատողների, նրանց վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցների և դրանց հավասարեցված եկամուտների մասին տեղեկությունները:
Համաձայն «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի, անվանական տեղեկություններ չեն ներկայացվում, եթե ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտները չեն գերազանցում սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված չափի 12-ապատիկը:
 Հոդված 14 2011թ. հունվարի 1-ից ինչքա՞ն է սահմանվել համախառն եկամտից անձնական նվազեցման գումարի չափը:
Համաձայն «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրեքնի 14-րդ հոդվածի, 2011թ. հունվարի 1-ից համախառն եկամուտը նվազեցվում է եկամուտի ստացման յուրաքանչյուր ամսվա համար 32 500 դրամի չափով: Ընդ որում, եկամտի ստացման յուրաքանչյուր ամսում հարկատուի համախառն եկամուտը որոշելիս ստացվող եկամտից հարկային գործակալը սույն նվազեցումն իրականացնում է անկախ տվյալ հարկատուի կողմից ստացվող եկամուտներից մյուս հարկային գործակալների կողմից նման նվազեցումների իրականացումից:
 Հոդված 14 2011թ. հունվարի 1-ից որքա՞ն է սահմանվել «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված անձնական նվազեցման չափը:
Համաձայն ««Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (16.11.2010թ. ՀՕ-165-Ն), 2011թ. հունվարի 1-ից «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված անձնական նվազեցման չափը սահմանվել է 32500 դրամ: