Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հավելված 3 Փոստով հաշվետվությունները ուղարկելու դեպքում որ օրն է համարվում հաշվետվության ներկայացման օր: Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հավելվածի 4-րդ կետի դրույթներով, համաձայն որի` հաշվետվությունները փոստի միջոցով հարկային մարմին ներկայացնելու օր է համարվում փոստային բաժանմունքի ընդունման օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: Ընդ որում, ծրարի վրա փոստային բաժանմունքի կողմից նամակի ընդունման օրը հավաստող օրացուցային կնիքի արտատիպի բացակայության կամ վնասվածության կամ դրա բացահայտ անընթեռնելիության դեպքում այդ նամակները չեն ընդունվում հարկային մարմնի կողմից:
 Հոդված 30.1Ստուգման արդյունքում խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում պարտավորություններ առաջանալու համար վաղեմության ժամկետ սահմանված է արդյոք: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.1 հոդվածով, ըստ որի Հարկային օրենսդրության խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում հարկային պարտավորություններ չեն կարող առաջանալ, եթե տվյալ խախտումը հայտնաբերվել է այն կատարելու տարվան անմիջապես հաջորդող երեք տարին լրանալուց հետո, բացառությամբ «Գույքահարկի մասին» և «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի:
 Հավելված 4Կազմակերպությունը ունի մի քանի պահեստ: Յուրաքանչյուր պահեստի համար արդյոք պետք է վարի տեղափոխվող և առաքվող ապրանքների գրանցման գիրք: Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հավելվածի 7-րդ կետի դրույթներով, համաձայն որի` հարկ վճարողն իր յուրաքանչյուր առաքման վայրի համար (ապրանքների առաքում կամ տեղափոխում իրականացնելու դեպքում) պարտավոր է վարել առանձին գիրք, որը նշված կարգին համապատասխան ներկայացվում է հարկային մարմին` հաշվառման և դրոշմակնքման:
 Հոդված 30.2Հարկային պարտավորության չափը 500 հազար դրամը գերազանցելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի հարկի մարման աստիճանական ժամանակացույց կնքելու: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Հարկերի  մասին»  ՀՀ  օրենքի  30.2  հոդվածի դրույթներով: Մասնավորապես, նույն հոդվածով նախատեսված է, որ արգելադրման դեպքում առկա հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության ոչ պակաս, քան քսան տոկոսը մարելուց հետո հարկային մարմնի ղեկավարն իրավունք ունի մնացած պարտավորությունը մարելու վերաբերյալ հարկ վճարողի հետ կնքելու պարտավորության աստիճանական մարման ժամանակացույց, որի տևողությունը կարող է սահմանվել 2 ամսից մինչև 6 ամիս ժամկետով:
 Հոդված 29 Սահմանված ժամկետում հարկային պարտավորությունը չվճարելու դեպքում հաշվարկված տույժերը ինչ ժամկետում պետք է վճարել:  Անհրաժեշտ  է ղեկավարվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածով, ըստ որի հաշվարկված հարկային պարտավորությունները (որը ներառում է նաև տույժերի գումարները) բյուջե են վճարվում հարկային մարմնի կողմից համապատասխան ակտ ներկայացվելուց    հետո`   10-օրյա ժամկետում: Հարկ վճարողը հնարավորություն ունի ցանկացած ժամանակ (բացառությամբ ակտ ներկայացնելու դեպքի) վճարելու իր հարկային պարտավորությունները, ներառյալ նաև տույժերը:
  Եթե կազմակերպությունը հաշվարկ-հաշվետվությունները հարկային մարմին է ներկայացնում պարտադիր էլեկտրոնային եղանակով, ապա կազմակերպությունը հարկային հաշիվները ևս պետք է դուրս գրի պարտադիր էլեկտրոնային եղանակով Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվներ դուրս գրելու պարտադրանք «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» կամ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված չէ: ԱԱՀ վճարողը ինքն է ընտրում հարկային հաշիվների դուրս գրման եղանակը: Հարկային հաշիվները կարող դուրս են գրվում էլեկրոնային եղանակով կամ հարկային մարմնից ստացված թղթային ձևերի լրացմամբ:
 Հոդված 27 Կազմակերպությունը 2012թ մայիս ամսից գործունեություն է սկսել, սակայն երկրորդ եռամսյակում վարձու աշխատողներ չի ունեցել, իսկ կազմակերպության տնօրենի լիազորությունները կատարել է հիմնադիրը: Կազմակերպությունը երկրորդ եռամսյակի համար եկամտահարկի և գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվետվություններ ներկայացնում է Տվյալ դեպքում, առաջարկվում է հարկ վճարողին  ղեկավարվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 30.09.2008թ. «Հարկ վճարողների (ապահովադիրների) կողմից գործունեություն չիրականացնելու դեպքում հարկային մարմնին հաշվարկների, հաշվետվությունների և հայտարարագրերի ներկայացման վերաբերյալ» N 9 պաշտոնական պարզաբանմամբ սահմանված դրությներով:
  Կարելի է արդյոք հասույթի գիրքը այլևս չպահել: ՀՀ կառավարության 23.02.2012 թվականի N 191-Ն որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 31.07.1997թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրանքի, ապրանքների և դրանց գների (հասույթի) գրանցման (հաշվառման) մասին» N 315 որոշումը:
 Հավելված 4 Կազմակերպությունը վարձակալությամբ գույք է տրամադրում մեկ այլ կազմակերպության: Անհրաժե՞շտ է արդյոք առաքման գիրք վարել «Հարկերի մասին»  ՀՀ օրենքի 4-րդ հավելվածով հաստատված կարգի 1-ին կետի համաձայն նույն կարգի դրույթները տարածվում են ՀՀ տարածքում արտադրանք, ապրանքներ առաքող, տեղափոխող, վաճառող կազմակերպությունների (ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար` ձեռնարկատիրական գործունեության մասով) վրա: Նույն կարգի 2-րդ կետի համաձայն տեղափոխվող ապրանք է համարվում` հարկ վճարողի կողմից իր առաքման վայրերի և (կամ) կետերի միջև տեղափոխվող, իր առաքման վայրերից մաքսատուն կամ մաքսակետ տեղափոխվող կամ պահատվության, հանձնարարության, պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերով հանձնվող կամ հետ վերադարձվող կամ որևէ առաքման վայրից կամ կետից ձեռք բերված և տեղափոխվող (այդ թվում` փոխադրողի միջոցով) ապրանքը:
 Հավելված 4 Կազմակերպությունը ապրանք է տեղափոխում: Առաքման գրքում ի՞նչ գումար պետք է նշվի: «Հարկերի մասին»  ՀՀ օրենքի 4-րդ հավելվածով հաստատված կարգի 4-րդ կետի համաձայն նույն կարգի իմաստով տեղափոխվող ապրանքն ուղեկցող փաստաթղթին ներկայացվող վավերապայման չէ տեղափոխվող ապրանքների գինը (արժեքը) հանրագումարով: Միաժամանակ, նույն կարգի 11-րդ կետի համաձայն հարկ վճարողի (պատասխանատու անձի) կողմից ապրանքներ տեղափոխելիս գրքում տեղափոխվող ապրանքների ընդհանուր գումարի վերաբերյալ գրանցում չի կատարվում (գրքի 4-րդ սյունակը չի լրացվում):