Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 27Կազմակերպությունը 2009թ. ընթացքում գործունեություն չի իրակացրել, չի հանդիսացել հարկային գործակալ և չի համարվել ԱԱՀ վճարող: Տարեկան ի՞նչ հաշվետվություն պետք է ներկայացնի կազմակերպությունը: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել "հարկ վճարողների կողմից գործունեություն չիրականացնելու դեպքում հարկային մարմնին հաշվարկների, հաշվետվությունների և հայտարարագրերի ներկայացման վերաբերյալ"  30 սեպտեմբերի 2008 թ. N 9 պաշտոնական պարզաբանմամբ:
 Հոդված 28.5 Ինչպիսի՞ պատասխանատվություն է սահմանված «Հարկերի մասին» ՀՀ Օրենքի 15 հոդվածի թ/ կետով նախատեսված տեղեկությունները կազմակերպության կողմից չփակցնելու համար: Համաձայն «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 28.5 հոդվածի`«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդված թ/ կետով նախատեսված տեղեկությունները չփակցնելու դեպքում առևտրային կազմակերպություններից և անհատ ձեռնարկատերերից գանձվում է 50 հազար դրամի չափով տուգանք` յուրաքանչյուր հասցեում չփակցրած տեղեկության մասով, իսկ խախտումն արձանագրելուն հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում նշված տեղեկությունները չփակցնելու կրկնակի փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է տուգանք` յուրաքանչյուր չփակցրած տեղեկության մասով`500 հազար դրամի չափով:
 Հոդված 15.1 Ո՞ր հարկ վճարողների համար է պարտադիր 01.01.2010թ-ից հաշվարկ-հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացումը: «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 15.1-րդ հոդվածին համապատասխան 2010 թվականի հունվարի 1-ից էլեկտրոնային եղանակով հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվությունների, այլ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումը պարտադիր է` ա) բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, արժեթղթերի շուկայում հաշվետու թողարկողների, ներդրումային ընկերությունների, կարգավորող շուկայի օպերատորի, կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ապահովագրական ընկերությունների, վերաապահովագրական ընկերությունների համար, բ) «Հաշվապահական հաշվառման» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն խոշոր համարվող կազմակերպությունների համար, գ) նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով 100 միլիոն դրամ և ավելի իրացման շրջանառություն (համախառն եկամուտ) ունեցող պետական կառավարչական հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար, դ) նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով 100 միլիոն դրամ և ավելի իրացման շրջանառություն (համախառն եկամուտ) ունեցող` 50 տոկոս և ավելի պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների համար: Սույն հոդվածով սահմանված եղանակով և ժամկետներում հաշվարկը, հայտարարագիրը կամ օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ փաստաթուղթ հարկային մարմին չներկայացնելն առաջացնում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով և սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվություն: 
 Հոդված 23 Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ինչպիսի՞ տույժ է կիրառվում: Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը (հարկային օրենսդրությամբ uահմանված դեպքերում` հարկային գործակալը) վճարում է տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15 տոկոuի չափով: Վերոհիշյալ տույժը կիրառվում է ժամանակին չմուծված հարկի գումարների (այդ թվում նաև հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ հարկային գործակալի կողմից չվճարված), հարկերի կանխավճարային մուծումների գումարների, ստուգման արդյունքներով հայտնաբերված (պակաս ցույց տրված) հարկվող օբյեկտի գծով հարկի գումարի նկատմամբ՝ դրանց վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա համար:
 Հավելված 1 Նույն հարկատեսակի գծով դեբետային մնացորդի և գերավճարի տարբերությունը: Գերավճար է համարվում սահմանված կարգով հաշվարկվող որևէ հարկային պարտավորության գումարից ավելի վճարված գումարը, կամ պարտավորության բացակայության պայմաններում (ներառյալ`օրենքով չնախատեսված դեպքերում)`տվյալ հարկատեսակի համապատասխան գանձապետական հաշվին հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողի անունից այլ անձի կողմից փաստացի փոխանցված (վճարված) գումարը, կամ դատարանի վճռով (կամ վճռի կատարման արդյունքում) հարկ վճարողին վերադարձման ենթակա գումարը, կամ հարկատեսակի պարտավորությանը գերազանցող գումարով այլ հարկատեսակից տվյալ հարկատեսակին հարկային մարմնի կողմից հաշվանցված գումարը: Հարկի դեբետային մնացորդ է համարվում տվյալ օրվա դրությամբ հարկի չհաշվանցվող մնացորդի, գերավճարի և գերավճարից տարբերվող գումարի մնացորդների հանրագումարը:
 Հոդված 15 Հարկ վճարողը փաստացի գործունեություն չի իրականացնում, գործատու կամ հարկային գործակալ չի հանդիսանում: Հարկ վճարողը այս դեպքում հաշվարկ/հաշվետվություն հարկային մարմին ներկայացնու՞մ է, թե՞ ոչ: Եթե հարկ վճարողը (կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր, նոտար) փաստացի չի իրականացնում գործունեություն (այդ թվում նաև` չի հանդիսանում գործատու կամ հարկային գործակալ), ապա`այդ ժամանակահատվածում ներառվող` հարկատեսակների համար օրենքով սահմանված լրիվ հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հարկ վճարողն իր հաշվառման վայրի հարկային տեսչություն հաշվետվություններ (այդ թվում` զրոյական) չի ներկայացնում: Սույնը չի տարածվում գույքահարկով կամ հողի հարկով հարկվող օբյեկտ հանդիսացող անշարժ գույք և փոխադրամիջոցներ ունենալու դեպքերի վրա, երբ հարկ վճարողի կողմից պետք է ներկայացվեն այդ հարկատեսակների համար նախատեսված հաշվարկները, իսկ կազմակերպությունը նաև` շահութահարկի տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը: /30.09.08թ-ի թիվ 9 «հարկ վճարողների կողմից գործունեություն չիրականացնելու դեպքում հարկային մարմին հաշվարկներ/հաշվետվություններ/ ներկայացման վերաբերյալ» պարզաբանման 4-րդ կետ/:
 Հոդված 27 Տուգանքի ինչպիսի՞ չափ է նախատեսված հարկվող օբյեկտը թաքցնելու համար: Հարկվող օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում հարկ վճարողներից սույն օրենքով սահմանված կարգով գանձվում է թաքցված կամ պակաս ցույց տրված հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված (հարկային մարմնի կողմից հաշվարկված) հարկի գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 50 տոկոսի չափով, իսկ հարկային մարմնի կողմից խախտումն արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում նույն հարկատեսակի գծով հարկվող օբյեկտը կրկին թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու դեպքում` տուգանք` հարկի ամբողջ գումարի չափով, եթե հարկային օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ: /«Հարկերի մասին օրենքի 27-րդ հոդված/:
 Հոդված 14 Հարկ վճարողն իրավունք ունի՞ իր գործունեության ստուգման ընթացքում ծանոթանալ ստուգման ակտի արդյունքներին: Հարկ վճարողը իրավունք ունի ծանոթանալ իր գործունեության ստուգումների ակտերին: /«Հարկերի մասին ՀՀ օրենք» 14 հոդված/ 
 Հոդված 12 Ինչպիսի՞ հարկատեսակներ են սահմանված Հայաստանի Հանրապետությունում:
ՀՀ-ում սահմանված են հարկերի հետևյալ տեսակները` շահութահարկ, եկամտահարկ, ակցիզային հարկ, ավելացված արժեքի հարկ, գույքահարկ, հողի հարկ: Գործունեության որոշ տեսակների համար սահմանված է ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին (եկամտահարկին) փոխարինող հաստատագրված վճարներ կամ արտոնագրային վճարներ:
 Հոդված 13 Ինչ՞ հարկային արտոնություններ կարող են սահմանվել Հայաստանի Հանրապետությունում:
Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են սահմանվել հետևյալ արտոնությունները`
  • հարկվող օբյեկտի նվազում
  • հարկի դրույքաչափի նվազում
  • հարկի նվազում
  • հարկի հաշվարկման ժամկետի հետաձգում
  • հարկի վճարման ժամկետի հետաձգում