Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
Փնտրել
Թեմայի անվանումը 
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք
«Առևտրի և ծառայաությունների մասին» ՀՀ օրենք
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք
«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք
«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենք
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենք
«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենք
«Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին»
«Եկամտային հարկի մասին» օրենք
«Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենք
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք
«Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենք
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Հարկային վարչարարությանն օժանդակության նպատակով վիճակահանության անցկացման և պարգևավճարների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք
«ՀԴՄ-ներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» ՀՀ օրենք
«ՀԴՄ-ների կիրառման մասին» ՀՀ օրենք
«ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենք
«ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք
«Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենք
«Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» ՀՀ օրենք
«Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենք
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք (ոչ ռեզիդենտներ)
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք (ռեզիդենտներ)
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք
«Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենք
«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք
«Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» ՀՀ օրենք
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենք
«Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին» ՀՀ օրենք
Հարկային հարցերին առնչվող միջազգային պայմանագրեր և դրանց համադրումը ներքին օրենսդրության հետ
ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք