25 փետրվարի 2009
ՊարգԵՎավճար ԵՎ բոնուս չի տրամադրվում, եթե ներկայացվում է`
ՀԴՄ կտրոն, որի վրա ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ Է` այն տրամադրած կազմակերպության անվանումը, (անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը), կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) հարկ վճարողի հաշվառման համարը...
ՀԴՄ  կտրոն, որի վրա ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ Է`

  •  այն տրամադրած կազմակերպության անվանումը, (անհատ ձեռնարկատիրոջ  ազգանունը),
  •  կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) հարկ վճարողի հաշվառման համարը,
  •  հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի ֆիսկալացված լինելու մասին նշումը,
  •  գործարքի ընդհանուր գումարը,
  •  կտրոնի դարձերեսի հատուկ համարը (համարները)
                                                           
ՎՆԱՍՎԱԾ  կամ  ՄԱՇՎԱԾ այնպիսի ՀԴՄ կտրոն, որի վրա անընթեռնելի է`
  •  դարձերեսի հատուկ համարը (առնվազն մեկ նիշ),
  •  հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոն տրամադրած կազմակերպության անվանումը (անհատ    ձեռնարկատիրոջ ազգանունը),                                                   
  •  կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) հարկ վճարողի     հաշվառման համարը,
  •  հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի ֆիսկալացված լինելու մասին նշումը,
  •  գործարքի ընդհանուր գումարը,
 
ՀԴՄ կտրոն, որը  չի վերաբերում վիճակահանության անցկացման նախորդող ամսվան,
 
ՀԴՄ կտրոնի պատճենը