Հայտարարություններ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
 
Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Անձնակազմի կառավարման վարչության մրցույթների, վերապատրաստման կազմակերպման և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.4-Մ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Անձնակազմի կառավարման վարչության մրցույթների, վերապատրաստման կազմակերպման և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.4-Մ4-6) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի  կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի հոկտեմբերի 3-ից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. դիմում (առցանց),
2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 7-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Իսակովի 10):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 9-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 150.799 (հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինը)  դրամ է: 

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և  պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ ՝ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 64, 66, 70, 72, 91, 103, 139, 141, 157, 180, 182, 184, 186, 210 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. գլուխներ՝ 2, 12, 13, 21, 24
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166596

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 37,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

«Հանրային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166838

«Մաքսային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165107

«Հարկային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 4, 8, 8.1, 14, 15, 16, 17, 21.1, 22, 23, 24  
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164999

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 3, 5, 7, 10, 12, 16, 21, 23
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166835

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 17, 23, 34 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-111, հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝ 

«Խնդրի լուծում» 
հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
«Հաշվետվությունների մշակում» 
հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf
«Բարեվարքություն»   
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռախոսահամար՝ 060-844-618 (671)):


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
 
Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.8-Մ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.8-Մ4-6) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. դիմում (առցանց),
2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Իսակովի 10):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 2-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 150.799 (հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինը) դրամ է: 

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և  պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 64, 66, 70, 72,  91, 103, 139, 141, 157, 180, 182, 184, 186, 210 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 37
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807

«Հանրային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166838

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 17, 23, 34
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

«Գնումների մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165080

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166839
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 3, 6, 10, 21, 22, 23, 29, 35, 38, 46, 49, 50, 51, 57, 61, 66, 75, 77 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165294
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012
հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան: Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար: Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան: Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.Աղգաշյան: Երևան 2013 
հղումը՝  http://online.fliphtml5.com/fumf/okph/#p=2
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված  ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝ 

«Խնդրի լուծում» 
հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
«Հաշվետվությունների մշակում» 
հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf
«Բարեվարքություն»   
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռախոսահամար՝ 060-844-671 (618)):


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Պետական եկամուտների կոմիտեն հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է դիմելու Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված  մրցույթի մրցութային հանձնաժողովում ընդգրկվելու նպատակով: 

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեություն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա համակարգչային ծրագրով՝ պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

Բոլոր հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ներկայացնել՝ ուղարկելով hr@taxservice.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ը: 

Դիմումի մեջ անհրաժեշտ է նշել`

1. Կազմակերպության անվանումը,
2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն,
3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
4. Կազմակերպության կանոնադրությունը: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն` (060) 844-618 հեռաախոսահամարով:


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմա¬կեր¬պության (այսուհետ՝ կենտրոն) տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Տնօրենը`
1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կենտրոնի անունից, ներկայացնում նրա շահերը և    կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),
2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի ու լիազորված պետական   մարմնի որոշումներով ու կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է կենտրոնի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,
3) տալիս է կենտրոնի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,
4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,
5) հաստատում է կենտրոնի գնումների պլանը և դրանում կատարված փոփոխությունները,
6) սահմանում է կենտրոնի կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,
7) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կենտրոնի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,
8) իրականացնում է օրենքով և կենտրոնի կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
1)  բարձրագույն կրթություն,
2) հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ ֆինանսական կամ հաշվապահական հաշվառման բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝
1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է),
2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է),
3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակների սկանավորված տարբերակը),
4) գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի ( էլեկտրոնային),
5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմի (դիպլոմների) բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը,
6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում,
7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում,
8) աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ:  

ՀՀ քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2023 թվականի փետրվարի 10-ին՝ ժամը 10:00-ին, իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2023 թվականի փետրվարի 14-ին՝ ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

ՀՀ Սահմանադրություն (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723),
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165022),
«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164932),
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165080), 
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք ( https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138995),
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164999), 
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165107),
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 1497-Ն որոշում (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=104671),
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 539-Ն որոշում (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=162180),
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի «Մաքսային ծառայության ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» N 95-Ն հրաման (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159868),
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի «Հարկային կամ մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացների մասնակցության համար ընդունելության կարգը, թեստավորման պահանջները և պատրաստման դասընթացի ընդունելությանը մասնակցելու նպատակով ներկայացվող բարեվարքության վերաբերյալ հարցաթերթիկի ձևանմուշը հաստատելու մասին» N 96-Ն հրաման (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=162119),
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 26-ի «Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման, վերապատրաստման անցկացման կարգերը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 354-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 79-Ն հրաման (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=160478):

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

ՀՀ Սահմանադրություն
(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723),
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165022),
«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164932),
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165080),
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138995),
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164999),
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165107),
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 1497-Ն որոշում (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=104671),
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 539-Ն որոշում (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=162180),
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի «Մաքսային ծառայության ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» N 95-Ն հրաման (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159868),
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի «Հարկային կամ մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացների մասնակցության համար ընդունելության կարգը, թեստավորման պահանջները և պատրաստման դասընթացի ընդունելությանը մասնակցելու նպատակով ներկայացվող բարեվարքության վերաբերյալ հարցաթերթիկի ձևանմուշը հաստատելու մասին» N 96-Ն հրաման (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=162119),
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 26-ի «Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման, վերապատրաստման անցկացման կարգերը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 354-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 79-Ն հրաման (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=160478):
«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf 
«Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf,
«Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2023 թվականի փետրվարի 13-ը՝ ժամը 11:00-ն, պետք է hանձնաժողովին ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով (hr@taxservice.am էլ.փոստին):

Հայեցակարգը պետք է`
1) լինի առավելագույնը 20 էջ, 
2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,
3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ը: 

Հիմնական աշխատավարձի չափն է՝ 650.000 (վեց հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռախոսահամար՝ 060-844-618)::

  ԴԻՄՈՒՄ

 ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ԹԵՍՏԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆՄՈՒՇ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագիր` 63-29.8-Մ2-1)
 
Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) կարիքների համար գնման պլանի և անվանացանկերի կազմման նպատակով Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված հայտերի մշակման և ամփոփման աշխատանքները: Իրականացնում է Կոմիտեի կարիքների համար տարեկան գնման պլանների և անվանացանկերի մշակման գործընթացը: Կոմիտեի կարիքների համար գնումների իրականացման նպատակով կազմում է գնման հայտեր և ներկայացնում է հաստատման: Իրականացնում է կնքված պայմանագրերով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության տրամադրման գործընթացը, ինչպես նաև Կոմիտեի կողմից ձեռք բերված նյութական արժեքների ստացումը, դրանց պահեստավորումը, մուտքի փաստաթղթերի ձևակերպումը և տրամադրումը համապատասխան ստորաբաժանմանը: Իրականացնում է Կոմիտեի պահեստներից նյութական արժեքների բացթողումը, նյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության համադրումը համապատասխան ստորաբաժանման հետ: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ նյութատեխնիկական մատակարարման բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին»,«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» «Գնումների մասին», Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու¬թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2023 թվականի Հունվարի 23-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`


անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.844-667/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 26.09.2022թ.:


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
 
Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Անձնակազմի կառավարման վարչության անձնակազմի հաշվառման և համալրման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.4-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Անձնակազմի կառավարման վարչության անձնակազմի հաշվառման և համալրման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.4-Մ4-3) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի  կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. դիմում (առցանց),
2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
6. լուսանկա