Ավելացված արժեքի հարկ

Օրենք

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք (14.05.1997թ, ՀՕ-118)

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» ՀՀ օրենք (29.06.2001թ. ՀՕ-195)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ. «Ավելացված արժեքի հարկ վճարողների հաշվառման կարգն ու ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու և որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N1104-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1501-Ն որոշումը

ՀՀ կառավարության 10.10.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 937-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N1280-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. «Հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքը հարկային մարմիններին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N937-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 20-ի «Հարկային մարմնի կողմից հարկային հաշիվների թղթային ձևերի տրամադրման, դուրսգրման, պահպանման, ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման մասին հաշվետվությունը ներկայացնելու, խոտանված, անվավեր ճանաչված և չօգտագործված հարկային հաշիվների ձևերի վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N 685-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 09.12.2010թ. «Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման գինը սահմանելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N1630–Ն որոշումը

ՀՀ կառավարության 30.12.2010թ. «Ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի գումարներն առանց ուսումնասիրության կամ ստուգման հաշվանցելու կամ վերադարձնելու առումով հարկ վճարողին ռիսկային համարելու չափանիշները սահմանելու մասին» N1758-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 11.11.2010թ. «Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման, հարկային հաշիվների ձևերի տպագրության, հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձեռքբերման, հարկային հաշիվների սերիայի և համարի գեներացման կարգերի, հարկային հաշիվների ձևերի գնի սահմանման մասին» N1504-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության որոշում 19.02.2009թ. «Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկները ներկայացնելու, գումարների վճարման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N199-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 17.04.2008թ. «Որոշ ապրանքատեսակների ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառության որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու մասին» N458-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 25.07.2001թ. «Իրացման ժամանակ ավելացված արժեքի հարկից ազատվող թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը հաստատելու մասին» N669 որոշում

ՀՀ կառավարության 30.05.2001թ. «Հարկային մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու նպատակով` հարկ վճարողների հարկային հաշիվներում ցույց տրված հարկվող շրջանառության չափը սահմանելու մասին» N481 որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 27.04.2016թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N2034-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N30-Ն հրաման

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 25.04.2016թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N2034-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N29-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 02.03.2016թ. «Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված արտոնությունից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N127-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 08.04.2016թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ հոդվածով սահմանված ապրանքների ներմուծման մասով ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգում չկիրառելու կամ ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը դադարեցնելու մասին հայտարարության օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 15-ի N81-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N11-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 08.04.2016թ. «Արտահանման և ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձևերի լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N10-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 08.04.2016թ. «ԵՏՄ անդամ պետություններ ապրանքների արտահանման գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը և (կամ) ակցիզային հարկից ազատումը հիմնավոր համարելու դիմումի օրինակելի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 15-ի N79-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N8-Ա հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15.02.2016թ. «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N965-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N80-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 29.12.2014թ. «Արտահանման և ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձևերը հաստատելու մասին N965-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.10.2014թ. «Ավելացված արժեքի հարկ վճարող չհամարվող և միասնական  հայտարարություն չներկայացրած հարկ վճարողի՝ հարկային մարմնի կողմից որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառումը չեղյալ համարելու մասին դիմումի ձևը սահմանելու մասին» N762-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.10.2014թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի փետրվարի 11-ի N51-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N763-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 09.07.2014թ. «ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N2034-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N421-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 31.07.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի փետրվարի 11-ի N51-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N238-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.07.2012թ. «Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի և ստացականի ձևերը  հաստատելու մասին» N229-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.07.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N2034-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» N228-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11.10.2011թ. «Սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված` էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ հարկային մարմին տեղեկություն ներկայացնելու ձևը սահմանելու մասին» N2875-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.08.2011թ. «ԱԱՀ-ի հաշվարկի և ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմումի ձևերը, դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի հունիսի 14-ի N1423-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N2034-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11.02.2011թ. «ԱԱՀ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N51-Ն հրաման

ՀՀ հարկային տեսչության 16.11.1998թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածի 2, 3 և 4 կետերի դրույթների վերաբերյալ» հրահանգը հաստատելու մասին» N01/55 հրաման

ՀՀ հարկային տեսչության 27.08.1997թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածի 19 կետի դրույթների վերաբերյալ» հրահանգը հաստատելու մասին» N767 հրաման

ՀՀ հարկային տեսչության 12.08.1997թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածի 8 կետի դրույթների վերաբերյալ» հրահանգը հաստատելու մասին» N718 հրաման