Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգիրքՕՐԵՆՔՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք

«Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ օրենք

«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենք

«Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» ՀՀ օրենք

««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին» ՀՀ օրենք

«Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամին հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին» ՀՀ օրենք

«Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում հարկային և մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին» ՀՀ օրենք

«Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի և հարակից տարածքների զարգացման և ներդրումների խրախուսման մասին» ՀՀ օրենք

«Ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենք
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով արտահայտված գործարքների ու գործառնությունների շրջանակներում ձևավորվող հարկման բազաների ու ակտիվների սկզբնական արժեքների որոշման կարգը սահմանելու մասին» N241-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. «Հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների օգտագործմամբ աշխատանքներ կատարելու իրավասություն ունեցող պետական մարմիններին ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N1584-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Հարկային հսկողությանն առնչվող փաստաթղթեր, իրեր կամ փորձանմուշներ վերցնելու կարգը սահմանելու մասին» N1258-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Ստուգման կամ այլ կերպ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման իրականացումը հարկ վճարողի, հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի բացակայության կամ ի հայտ եկած այլ հանգամանքների հետևանքով անհնարին դառնալն արձանագրելու կարգը սահմանելու մասին» N1253-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 25.10.2018թ. «Առանց հարկ վճարողների մոտ ստուգումների (այդ թվում` վերստուգումների) իրականացման հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները ճշտելու կարգը սահմանելու մասին» N1177-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունները հաշվառելու և հաշվառումից հանելու կարգը սահմանելու մասին» N1269-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Նոտարների կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա հանդիսացող` ժառանգված գույքի և ժառանգի կողմից հարկային պարտավորություններն ստանձնելու վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1264-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 07.09.2017թ. «Հարկային հաշվարկները հարկային մարմին թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքերը սահմանելու մասին» N1107-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 09.04.2020թ. «ՀՀ-ում հաշվառված մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունից ձեռք բերվող ապրանքների, ընդունվող աշխատանքների և (կամ) ստացվող ծառայությունների մասով կատարված ծախսերի փաստաթղթավորման այլ կարգ սահմանելու մասին» N547-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման, անվավեր ճանաչման, չեղարկման կարգը և ոչ էլեկտրոնային եղանակով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման դեպքերը սահմանելու մասին» N1257-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2018թ. «Այն ոլորտների ցանկը սահմանելու մասին, որոնցում գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից հիմնական միջոցների տեղափոխության դեպքում ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր չէ» N649-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 13.02.2020թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակներն ու ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացնելու պարտավորության վերաբերյալ ծանուցման օրինակելի ձևը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N865-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N171-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը մակնշելու կարգը սահմանելու մասին» N817-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ. «Համայնքին նվիրատվության ձևով ապրանքների մատակարարման գործարքների` ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի մասին» N402-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 30.07.2020թ. «Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների օտարման գործարքները Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրառության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքներ համարելու մասին» N1268-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Որոշ ապրանքատեսակների` ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու մասին» N1232-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 11.05.2017թ. «Շնորհատուի կողմից օպերատորին հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնությունները (պայմանագրերը) հարկման նպատակով որպես կոնցեսիոն պայմանագիր որակելու չափանիշներն ու ընթացակարգը սահմանելու մասին» N479-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշխատանքների չափանիշները սահմանելու մասին» N772-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 14.09.2017թ. «Հանրակրթության ոլորտում իրականացվող կրթական բնույթի առարկայական մրցույթներին, մրցաշարերին, օլիմպիադաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին» N1117-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունների կիրառության շրջանակները սահմանելու մասին» N1317-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 27.07.2017թ. «Սուբսիդիաները, սուբվենցիաները և դրամաշնորհային ծրագրերը՝ որպես արտոնյալ որակավորող, փոփոխող կամ կասեցնող մասնագիտական հանձնաժողով ձևավորելու, հանձնաժողովի գործունեության կարգը և կազմը, հանձնաժողովի կողմից սուբսիդիաների, սուբվենցիաների ու դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես արտոնյալ որակավորման, փոփոխման կամ կասեցման կարգը սահմանելու մասին» N910-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 07.12.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը սահմանելու մասին» N1564-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2018թ. «Ավելացված արժեքի հարկով հարկման նպատակով տարան որպես շրջանառելի՝ բազմակի օգտագործման տարա որակելու չափանիշները սահմանելու մասին» N644-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.06.2017թ. «ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների ցանկերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N586-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.06.2017թ. «ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններին իրենց կողմից ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների գներում ներառված ավելացված արժեքի հարկի գումարների փոխհատուցման իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N588-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 16.03.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի հարկային հաշվում պարտադիր ներառվող տվյալների շրջանակը սահմանելու մասին» N254-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Ներդրումային ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ընտրության կարգը սահմանելու և ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքների և մոնիթորինգի համակարգի մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին» N1225-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. «Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից ՀՀ տարածքում ձեռք բերված ապրանքների արտահանման դեպքում դրանց գների մեջ ներառված և ՀՀ տարածքում վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարներն օտարերկրյա քաղաքացիներին ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց փոխհատուցելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» N751-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 28.09.2017թ. «Արդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերված՝ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 710 - 2710 19 980 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող ապրանքների (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 820 ապրանքախմբի ծածկագրին դասվող շարժիչային յուղերի) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N1208-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողներից կամ տարայավորողներից ձեռք բերված` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու դեպքում վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» N1048-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 07.11.2019թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» N1543-Ա որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Շահութահարկ վճարողների (բացառությամբ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N2052-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1373-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Առանց փաստաթղթերով հիմնավորման համախառն եկամտից նվազեցվող օրապահիկի, ինչպես նաև դաշտային պայմաններում և տեղափոխման (տեղաշարժման) աշխատանքների կատարման դեպքում տրվող հատուցման գումարների չափերը սահմանելու մասին» N711-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Միջազգային զարգացման կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին» N619-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 29.03.2019թ. «Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրման կարգը սահմանելու մասին» N293-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 13.12.2018թ. «Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի բնական կորուստների չափերը սահմանելու մասին» N1467-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 21.03.2019թ. «Լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» N251-Ա որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի որակական, պատահական, տեխնոլոգիական և այլ կորուստների փաստաթղթավորման կարգը սահմանելու մասին» N1261-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ «Գործարար ծրագրերի հավանության արժանացման և լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» N1235-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.06.2017թ. «Հարկման հատուկ ազատական համակարգեր ունեցող երկրների (աշխարհագրական տարածքների) ցանկը սահմանելու մասին» N595-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.04.2017թ. «Եկամտային հարկով հարկման բազայի վերահաշվարկման դեպքերը սահմանելու մասին» N414-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. «Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկում ներառվելիք՝ անձին վերաբերող տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն սահմանված լինելու դեպքում անձի համար գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N223-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 28.09.2017թ. «Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ նույն կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու դեպքում այդ շահաբաժիններից վճարված եկամտային հարկի գումարները պետական բյուջեից փոխհատուցելու կարգը սահմանելու մասին» N1371 որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով ֆիզիկական անձանց կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N1321-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 18.06.2020թ. «ՀՀ-ում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և օրդինատուրայի այն մասնագիտությունները հաստատելու մասին, որոնցից որևէ մեկով առկա ուսուցմամբ սովորողի (ուսանողի) աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված եկամտային հարկն ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով վերադարձվում է» N1035-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 03.07.2020թ. «Վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N1125-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 28.09.2017թ. «Բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1211-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 23.11.2017թ. «Ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման շրջանառության առավելագույն սահմանաչափերը սահմանելու մասին» N1492-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. «Շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու մասին» N757-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 29.05.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անավարտ (կիսակառույց) շինությունների բնութագրման կարգը սահմանելու մասին» N645-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. «Անշարժ գույքի հարկից ազատվող պետական սեփականություն համարվող պատմամշակութային նշանակության հարկման օբյեկտ համարվող շինությունների և կրոնական կազմակերպություններին սեփականության իրավունքով պատկանող՝ մինչև 1991 թվականը կառուցված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դասակարգմանը համապատասխան՝ կրոնական, պաշտամունքային շինությունների ցանկը սահմանելու մասին» N686-Ա որոշում

ՀՀ կառավարության 20.07.2017թ. «Անշարժ գույքի հարկից 50 տոկոսի չափով ազատվող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» N872-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 03.08.2017թ. «Չափից ավելի վճարված անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի կարգը սահմանելու մասին» N920-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 28.09.2017թ. «Անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1213-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հարկ վճարողների և անշարժ գույքի հարկի ու փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N1288-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.04.2017թ. «Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N641-Ն և 2007 թվականի ապրիլի 19-ի N465-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N388-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 28.09.2017թ. «Շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) տվյալների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1210-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 30.04.2020թ. «Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեությունից ստացվող եկամուտների հաշվառման ու դրա նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N650-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. «Երկրորդային հումքի ցանկը սահմանելու մասին» N136-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 27.04.2017թ. «Նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների ու մշտական հաստատությունների՝ հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու կարգը սահմանելու մասին» N430-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման (հաշվառման) փաստաթղթերը և տեղեկությունները, ինչպես նաև դրանց փոփոխությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1266-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 10.08.2017թ. «Բնակչության պետական ռեգիստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հարկային մարմին տեղեկություններ ներկայացվելու կարգը սահմանելու մասին» N955-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների ցանկերի հրապարակման կարգը և ձևերը սահմանելու մասին» N783-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգից օգտվելու հնարավորություն ունեցող կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները սահմանելու մասին» N623-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Հորիզոնական մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ դիմումի ձևը, լրացման, ներկայացման կարգը և ժամկետները, համաձայնագրի ձևը, կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կնքման, մերժման հիմքերը, մոնիթորինգի անցկացման և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանը (այդ թվում` գործարքների փաստաթղթավորմանը) և հաշվապահական հաշվառման ծրագրին իրական ժամանակում հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգի համար լրիվ հասանելիության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» N659-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. «Շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու մասին» N757-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Հարկային հսկողության ապահովման նպատակով հարկային և լիազոր մարմինների միջև տեղեկությունների փոխանակման կարգը սահմանելու մասին» N1290-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 28.09.2017թ. «Նախորդ հարկային տարվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից անցկացված (ավարտված) ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» N1194-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Համատեղ համալիր հարկային ստուգումներին լիազոր մարմինների (պաշտոնատար անձանց) մասնակցության կարգը սահմանելու մասին» N1265-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 25.05.2017թ. «Հարկային մարմնի գործունեության շրջանակներում ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» N570-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց մասին տեղեկատվությունը, դրանցում կատարված փոփոխությունները, ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը կասեցնելու կամ դադարեցնելու, ինչպես նաև նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N1272-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Առանձին ապրանքների, այդ թվում` օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների արտադրության, շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, իրացման փաստացի գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը և այդ ապրանքների ցանկերը սահմանելու մասին» N802-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Հարկային մարմնի գրավոր հարցման կապակցությամբ երրորդ անձանց կողմից տրամադրվող լրացուցիչ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1255-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Օրենքով սահմանված գործունեության տեսակով զբաղվելու թույլտվություն կամ լիցենզիա տրամադրող լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվությունների և (կամ) լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1292-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Գույքի գրանցում (հաշվառում) վարող և (կամ) գույքի նկատմամբ իրավունքներն ու սահմանափակումները գրանցող (հաշվառող) համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից ներկայացվող տեղեկությունները, գույքի, դրանց սեփականատերերի, գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների, սահմանափակումների ու դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1337-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 09.04.2020թ. «Տրանսֆերային գնագոյացման մեթոդների կիրառության կարգը սահմանելու մասին» N556-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 27.05.2020թ. «Պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթի հաշվարկման կանոնները սահմանելու մասին» N853-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենային և ցանցային կապի միջոցներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, հսկիչ-դրամարկղային մեքենան հարկային մարմնում գրանցման և գրանցումից հանման կարգն ու հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կիրառության կանոնները հաստատելու մասին» N1318-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման, դրանց փաստաթղթավորման, դրամարկղային գրքի գրանցման և դրամարկղային գրքի վարման կարգը, ինչպես նաև առհաշիվ տրված կանխիկ դրամով գումարների նկատմամբ ժամկետային սահմանափակումները սահմանելու մասին» N1260-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 23.11.2017թ. «Արտադրող կամ ներմուծող չհանդիսացող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ օտարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մինչև օրենքով սահմանված՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն իրենց կողմից առանց դրոշմավորման օտարելու վերջնաժամկետն իրենց մոտ առկա՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքների գույքագրված մնացորդների դրոշմավորման կարգը հաստատելու մասին» N1587-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 13.07.2017թ. «ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների կողմից դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն առանց դրոշմավորման ՀՀ ներմուծելու համար մաքսային մարմնի կողմից համաձայնություն տալու կարգը սահմանելու մասին» N822-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Ապրանքների դրոշմավորման կանոնները սահմանելու մասին» N773-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված՝ դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման կարգը սահմանելու մասին» N787-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 24.10.2019թ. «Ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող կամ բյուջեից հաշվանցման ենթակա գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրման պարզեցված ընթացակարգի կիրառման չափանիշները, ընթացակարգը և ժամկետները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի N333-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1468-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 27.07.2017թ. «Հսկիչ գնումների ֆինանսական աղբյուրների և ձեռք բերված ու չվերադարձված ապրանքների տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» N904-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 10.08.2017թ. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների կամ ներդրումային ընկերությունների կողմից հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենն ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց կողմից պահանջվելու և էլեկտրոնային կրիչով նշյալ պաշտոնատար անձանց տրամադրվելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» N961-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.10.2017թ. «Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող հաշվարկներով (այդ թվում՝ ճշտված) առաջացող պարտավորությունների և դեբետային գումարների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N1271-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.09.2013թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների միջոցով օրվա ընթացքում իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի մասին տեղեկությունները ցանցային կապի միջոցներով հարկային մարմին ուղարկելու պարտադիր ժամկետները սահմանելու մասին» N968-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 15.03.2018թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ձևը սահմանելու մասին» N260-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 03.11.2020թ. «Ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկ վճարողների կողմից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող պետություններից Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային հարկից և(կամ) բնապահպանական հարկից» N1762-Ն որոշում
ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.07.2017 «Հարկ վճարողին (հարկային գործակալին) հարկային մարմնում ներկայացնելու համար լիազորագրի ձևը սահմանելու մասին» N243-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017 «Կամավորության սկզբունքով որպես հարկային գործակալ հանդես գալու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N192-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.02.2018 «Երրորդ անձից (այդ թվում` պետական մարմնից) ստացված կամ օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա կազմակերպություններին և (կամ) ֆիզիկական անձանց ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործելու հիմքով փոխկապակցված ճանաչելու կարգը սահմանելու մասին» N65-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.07.2017թ. «Համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից լինելու մասին հայտարարության ձևը սահմանելու մասին» N245-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.07.2017թ. «Համատեղ գործունեության պայմանագիրը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դադարելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը սահմանելու մասին» N244-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» N193-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.07.2017թ. «Սնանկության վարույթի ընթացքում հարկերի և (կամ) վճարների գծով լրացուցիչ առաջացած պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ձևը սահմանելու մասին» N220-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հարկ վճարողի գործունեությունը որևէ օրվանից անորոշ կամ որոշակի ժամկետով դադարեցնելու և գործունեությունը վերսկսելու մասին հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N195-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկի վճարող համարվելու և որպես ավելացված արժեքի հարկի վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N190-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2016թ. «Ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N298-Ն հրաման

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի 07.05.2019թ. «Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող՝ էլեկտրական էներգիայի հաղորդման և բաշխման, բնական գազի փոխադրման և բաշխման համակարգերում առաջացող տեխնոլոգիական կորուստները սահմանելու մասին» N95-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 12.12.2018թ. «Շահութահարկի հաշվարկների ձևերը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի սոցիալական վճարի հաշվարկի ձևը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N749-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 25.09.2017թ. «Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողներին վճարված եկամուտների, այդ եկամուտներից հաշվարկված, պահված և պետական բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N326-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2016թ. «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական (պարզեցված), եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկների, տեղեկությունների և տեղեկանքի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N300-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.03.2018թ. «Ռոյալթիի հարկային հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N157-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 19.07.2017թ. «Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» N228-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2016թ. «Շրջանառության հարկի հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N299-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N191-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 30.09.2019թ. «Հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնելու համար շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N626-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27.08.2019թ. «Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունների, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի միկրոձեռ-նարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ արտոնագրի և միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին» N558-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.06.2018թ. «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» N345-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.06.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» N344-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.07.2017թ. «Հիմնավորված գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու եզրակացության և միասնական հաշվից գումարները վերադարձնելու դիմումի ձևերը հաստատելու մասին» N246-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքում վաճառված ապրանքների հետ ընդունման ակտի ձևը սահմանելու մասին» N194-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Կամավորության սկզբունքով որպես հարկային գործակալ հանդես գալու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N192-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11.10.2019թ. «Վերահսկվող գործարքների մասին ծանուցման ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N671-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14.11.2018թ. «Ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտերի, օգտագործման մասին հաշվետվությունների, չօգտագործված կամ վնասված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման դիմումների, չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման ժամկետի երկարաձգման դիմումի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N692-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 25.09.2017թ. «Հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի ձևը, լրացման կարգը և հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի ձևը հաստատելու մասին» N327-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 19.07.2017թ. «Փոխանցված հարկային պարտավորությունների և դեբետային գումարների, սահմանված չափից ավել վճարված հարկի գումարների, ինչպես նաև միասնական հաշվի գումարների մնացորդների տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» N229-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հարկ վճարողի գործունեության կասեցումը տուգանքով փոխարինելու վերաբերյալ դիմումի ձևը սահմանելու մասին» N196-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.08.2017թ. «Հարկային արտոնությունից օգտվելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N278-Ն հրաման