Հարկային օրենսգիրք

ՕՐԵՆՔ

ՀՀ հարկային օրենսգիրք


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. «Երկրորդային հումքի ցանկը սահմանելու մասին» N136-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. «Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկում ներառվելիք՝ անձին վերաբերող տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն սահմանված լինելու դեպքում անձի համար գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N223-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով արտահայտված գործարքների ու գործառնությունների շրջանակներում ձևավորվող հարկման բազաների ու ակտիվների սկզբնական արժեքների որոշման կարգը սահմանելու մասին» N241-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 16.03.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի հարկային հաշվում պարտադիր ներառվող տվյալների շրջանակը սահմանելու մասին» N254-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 23.03.2017թ. «Տոտալիզատորի, անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները հարկային մարմնում հաշվառելու կարգը սահմանելու մասին» N296-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 30.03.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու համար հարկ վճարողների չափանիշները, և նշված գումարների՝ մինչև 20 միլիոն դրամի հայտերի հիման վրա ավելացված արժեքի հարկի գումարների՝ միասնական հաշիվ մուտքագրման պարզեցված ընթացակարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N333-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.04.2017թ. «Եկամտային հարկով հարկման բազայի վերահաշվարկման դեպքերը սահմանելու մասին» N414-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 27.04.2017թ. «Նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների ու մշտական հաստատությունների՝ հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու կարգը սահմանելու մասին» N430-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 11.05.2017թ. «Շնորհատուի կողմից օպերատորին հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնությունները (պայմանագրերը) հարկման նպատակով որպես կոնցեսիոն պայմանագիր որակելու չափանիշներն ու ընթացակարգը սահմանելու մասին» N479-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 25.05.2017թ. «Հարկային մարմնի գործունեության շրջանակներում ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» N570-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.06.2017թ. «ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններին իրենց կողմից ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների գներում ներառված ավելացված արժեքի հարկի գումարների փոխհատուցման իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N588-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.06.2017թ. «ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների ցանկերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N586-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.06.2017թ. «Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը սահմանելու մասին» N595-Ն որոշում

ՀՀկառավարության 01.06.2017թ. «Երևան քաղաքի բաշխումն ըստ տարածքային գոտիների սահմանելու մասին» N580-Ն որոշում

ՀՀկառավարության 08.06.2017թ. «Հորիզոնական մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ դիմումի ձևը, լրացման, ներկայացման կարգը և ժամկետները, համաձայնագրի ձևը, կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կնքման, մերժման հիմքերը, մոնիթորինգի անցկացման և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանը (այդ թվում` գործարքների փաստաթղթավորմանը) և հաշվապահական հաշվառման ծրագրին իրական ժամանակում հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգի համար լրիվ հասանելիության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» N659-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Առանց փաստաթղթերով հիմնավորման համախառն եկամտից նվազեցվող օրապահիկի, ինչպես նաև դաշտային պայմաններում և տեղափոխման (տեղաշարժման) աշխատանքների կատարման դեպքում տրվող հատուցման գումարների չափերը սահմանելու մասին» N711-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Միջազգային զարգացման կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին» N619-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 08.06.2017թ. «Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգից օգտվելու հնարավորություն ունեցող կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները սահմանելու մասին» N623-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. «Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից ՀՀ տարածքում ձեռք բերված ապրանքների արտահանման դեպքում դրանց գների մեջ ներառված և ՀՀ տարածքում վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարներն օտարերկրյա քաղաքացիներին ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց փոխհատուցելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին N751-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. «Շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու մասին» N757-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների ցանկերի հրապարակման կարգը և ձևերը սահմանելու մասին» N783-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված՝ դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման կարգը սահմանելու մասին» N787-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշխատանքների չափանիշները սահմանելու մասին» N772-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. «Ապրանքների դրոշմավորման կանոնները սահմանելու մասին» N773-Ն որոշում
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2016թ. «Ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N298-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2016թ. «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական (պարզեցված), եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկների և տեղեկությունների ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N300-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2016թ. «Շրջանառության հարկի հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N299-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2017թ. «Շահութահարկի կանխավճարների կատարման այլընտրանքային եղանակի ընտրության վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N301-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Տեղական» և «Ներմուծված» մակագրությամբ ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտերի, օգտագործման մասին հաշվետվության ձևերը և լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N197-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N191-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքում վաճառված ապրանքների հետ ընդունման ակտի ձևը սահմանելու մասին» N194-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Կամավորության սկզբունքով որպես հարկային գործակալ հանդես գալու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N192-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Ավելացված արժեքի հարկի վճարող համարվելու և որպես ավելացված արժեքի հարկի վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N190-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 16.02.2017թ. «արկ վճարողի գործունեության կասեցումը տուգանքով փոխարինելու վերաբերյալ դիմումի ձևը սահմանելու մասին» N196-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հարկ վճարողի գործունեությունը որևէ օրվանից անորոշ կամ որոշակի ժամկետով դադարեցնելու և գործունեությունը վերսկսելու մասին հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N195-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» N193-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.01.2018թ. «2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկ վճարողների մոտ առկա դիզելային վառելիքի մնացորդների վերաբերյալ հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկատվության ձևը սահմանելու մասին» N15-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» N193-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 15.08.2017թ. «Արտոնագրի ձևը, արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N275-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.08.2017թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» N276-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.08.2017թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը և ընտանեկան ձեռնարկա-տիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող փաս-տաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» N277-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.08.2017թ. «Հարկային արտոնությունից օգտվելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N278-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 18.12.2017թ. «Հարկային և մաքսային մարմիններ ներկայացվող՝ ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը վաղաժամ դադարեցնելու վերաբերյալ հայտարարության ձևերը հաստատելու մասին» N423-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 18.12.2017թ. «Արտահանման և ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձևերը հաստատելու մասին» N424-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 06.02.2018թ. «Ավելացված արժեքի հարկ վճարող չհամարվող ու ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու և որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարություն չներկայացրած հարկ վճարողի՝ հարկային մարմնի կողմից որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառումը չեղյալ համարելու մասին դիմումի ձևը սահմանելու մասին» N41-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.03.2018թ. «Ռոյալթիի հարկային հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N157-Ն հրաման

Հարկային և մաքսային մարմինների բողոքարկման հանձնաժողովի աշխատակարգը, բողոքարկման հանձնաժողովին ներկայացվող դիմում-բողոքի, դիմում-բողոք բերած անձին հանձնաժողովի նիստի անցկացման վայրի ու ժամանակի մասին ուղարկվող ծանուցագրի, հանձնաժողովի կողմից ընդունվող որոշումների ձևերը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի ապրիլի 12-ի N18-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N102-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 25.07.2018թ. «2018 թվականի հուլիսի 1-ից շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N458-Ն հրաման

Շահութահարկի հաշվարկների ձևերը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի սոցիալական վճարի հաշվարկի ձևը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N749-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում սնանկության գործերով վարույթների հետ կապված աշխատանքները կանոնակարգելու մասին» թիվ 95-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 14/