Նպատակային սոցիալական վճարներ

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք

«Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ կառավարություն 31.07.2014թ. «Գործատուի սնանկության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի (այդ թվում` գործատու հանդիսացող) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները մարելու և համապատասխան կուտակային հատկացումները մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու կարգը սահմանելու մասին» N798-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 20.12.2012թ. ««Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N1676-Ն որոշում


ՀՀ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26.06.2012թ. «Անհատական հաշիվ բացելու կարգը և տվյալներ ներկայացնողին անճշտությունների մասին տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N196-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26.06.2012թ. «Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտի» ձևը հաստատելու մասին» N197-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.10.2015թ. «Հարկային մարմնի և մասնակիցների ռեեստր վարողի միջև տեղեկատվության փոխանակման ընթացքում առաջացած սխալների շտկման գործընթացի տեխնիկածրագրային և ընթացակարգային հարցերը կարգավորելու կարգը հաստատելու մասին» N740-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27.06.2017թ. «Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերը չկիրառելու և սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումների ներկայացման կարգը և դիմումների ձևերը սահմանելու մասին» N189-Ն հրաման

«Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 10.09.2018թ. N416-Ն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 05.10.2018թ. N107-Ն և ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2018թ. N561-Ն համատեղ հրաման

«Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացելու մասին հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 10.09.2018թ. N414-Ն և ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2018թ. N562-Ն համատեղ հրաման

«Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 20.03.2018թ. N181-Ն և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.03.2018թ. N126-Ն համատեղ հրաման

«Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը և կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 20.03.2018թ. N182-Ն և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.03.2018թ. N127-Ն համատեղ հրաման

«Հարկային մարմնի կողմից կուտակային հատկացումները և դրանց մասին անձնավորված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստր վարողին փոխանցելու հետ կապված սխալները շտկելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 10.09.2018թ. N415-Ն և ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2018թ. N563-Ն համատեղ հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.10.2014թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների արդյունքում կուտակային վճարների չմարված կամ մասնակի վճարված կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» N733-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 20.03.2018թ. «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2013 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N414-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու, եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման բազայում բացված` ֆիզիկական անձի անհատական հաշվի քաղվածքը դիմումի հիման վրա փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային տեսքով տվյալների սուբյեկտին տրամադրելու կարգը, անհատական հաշվի քաղվածքի ձևը, դիմումի օրինակելի ձևը և անհատական հաշվի քաղվածքը ստանալու նպատակով դիմումը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N183-Ն հրաման