Պետական տուրք

ՕՐԵՆՔ

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ կառավարության 14.11.2019թ. «Պետական տուրքի ամսական դրույքաչափերի կիրառման համար սահմանամերձ գյուղերի ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N111-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1593-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 14.11.2019թ. «Ավտոբուսներով օրենքով սահմանված կարգով ուղևորների կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների կողմից անսարք ավտոբուսների փոխարինման վերաբերյալ հարկային մարմին տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N1215-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1593-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 14.11.2019թ. «Երևան քաղաքի բաշխումն ըստ տարածքային գոտիների սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N580-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1594-Ն որոշում


ՀՀ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՐԱՄԱՆ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 21.10.2019թ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.7-րդ և 19.8-րդ հոդվածներով սահմանված գործունեության տեսակներ իրականացնելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը և դրա լրացման կարգը, արտոնագրի ձևը հաստատելու մասին» N686-Ն հրաման