Գույքային հարկեր

Օրենք

«Գույքահարկի և հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին» 10.04.2012թ. ՀՕ-93-Ն օրենքը

«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենք (26.12.2002թ. ՀՕ-491-Ն)

«Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենք (14.02.1994թ. ՀՕ-101)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառարավարության 25.06.2015թ. «Տրանսպորտային միջոցները խոտանված համարելու և տրանսպորտային միջոցների սեփականության իրավունքի պետական գրանցման և պետական հաշվառման (վերահաշվառման) համակարգչային շտեմարանից հանելու մասին» N 708-Ա որոշում

ՀՀ կառավարության 10.02.2005թ. «Ֆիզիկական անձանց պատկանող` հարկվող օբյեկտ համարվող տրանսպորտային միջոցների խոտանման կարգը հաստատելու մասին» N226-Ն որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 23.06.2003թ. «Գույքահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N03/17-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 13.07.2007թ. «Հողի հարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու, հարկային տեսչության 1994 թվականի հուլիսի 29-ի N02228/3-2 և 1997 թվականի ապրիլի 9-ի N254 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N7-Ն հրաման