Պաշտոնական պարզաբանումներ

Պաշտոնական պարզաբանումներ


ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.12.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 8-րդ և 9-րդ մասերով սահմանված գործարքների մասով հարկային հաշվի դուրս գրման վերաբերյալ» N3 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.09.2021թ. «Կազմակերպության կողմից 2017 թվականին կառուցապատման իրավունքի օտարման և հետագայում կառուցված գույքի օտարման գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի հաշվարկման վերաբերյալ» N1 պարզաբանում

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 27.06.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրառության վերաբերյալ» N3 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018թ. ապրիլի 10-ի «ԱՏԳ ԱԱ 8447 90 000 1 ծածկագրին դասվող ապրանքների ներմուծման դեպքում «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված ԱԱՀ-ից ազատման արտոնության կիրառման վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.02.2018թ. «Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում առանձնացված միավորների նկատմամբ կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պետական գրանցման դեպքում ավելացված արժեքի հարկով հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N1 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 06.10.2017թ. «Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողների կողմից հաշվարկված շրջանառության հարկի գումարից նվազեցման ենթակա՝ ապրանքների ներմուծման գծով կատարված ծախսերի փաստաթղթավորման վերաբերյալ» N4 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 08.06.2017թ. "Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք արժութային արժեքների (այդ թվում` թղթադրամների) ներմուծման դեպքում հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ" N2 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 01.02.2016թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված դրույթների վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 01.02.2016թ. «Անհատ ձեռնարկատերերի (նոտարների) գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարության ներկայացման վերաբերյալ» N1 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15.06.2015թ. «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական վճարի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N10 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15.06.2015թ. «Աշխատողներին հաշվարկվող պարգևատրման գումարների հարկման վերաբերյալ» N9 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15.06.2015թ. «ԵՏՄ անդամ պետություններ ապրանքների արտահանման գործարքների հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N8 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 02.06.2015թ. «2015 թվականի առաջին եռամսյակում օրենքով սահմանված ցանկում ներառված ապրանքների ներմուծման մասով, որոնց ներմուծումը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, մաքսային մարմինների կողմից գանձված և(կամ) հարկային մարմիններին վճարած ԱԱՀ-ի գումարների մասով վերաձևակերպումներ կատարելու վերաբերյալ» N7 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 02.06.2015թ. «2015 թվականի հունվարի 1-ից «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-րդ հոդվածի դրույթների կիրառման վերաբերյալ» N6 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.04.2015թ. «Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ձևի լրացման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N5 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 27.02.2015թ. «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների մասով ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի որոշման վերաբերյալ» N4 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23.01.2015թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N3 պաշտոնական պարզաբանումը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23.01.2015թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու և շրջանառության հարկ վճարող համարվելու մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23.01.2015թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի կողմից հարկային մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ» N1 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.10.2014թ. «Աշխատանքային վեճի շրջանակներում օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռներով վարձու աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից նպատակային սոցիալական վճարների կատարման վերաբերյալ» N 3 պաշտոնական պարաբանում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 07.07.2014թ. «Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեությունից արտոնագրային վճարի հաշվարկման վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանումը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.06.2014թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի մարտի 1-ի N12 պաշտոնական պարզաբանման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N1 պաշտոնական պարզաբանումը

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12.12.2013թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից ծխախոտի արտադրանքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N9 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 06.11.2013թ. «Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից իրականացվող անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման վերաբերյալ» N8 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 15.08.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետության կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների եվ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում շինարարականհրապարակի, մոնտաժային կամ հավաքման օբյեկտի առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ» N6 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.08.2013թ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի որոշ դրույթների կիրառության վերաբերյալլ» N5 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.02.2013թ.-ի «2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց գրանցման հայտերի ներկայացման վերաբերյալ» N4 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.02.2013թ.-ի «Ձկնաբուծության արտադրանքի իրացման ժամանակ «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի և մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը գործող «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ, ինչպես նաև 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնության կիրառման վերաբերյալ» N 3 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 25.01.2013թ.-ի««Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելու հետ կապված, օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն ընդունված Հայանստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 31-ի N 692-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11.01.2013թ.-ի «2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ամենամյա արձակուրդի գումարների հարկման վերաբերյալ» N1 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.12.2012թ. «Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ, կիսակառույց), բնակելի կամ այլ տարածքների օտարման դեպքում «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի «դ» կետի կիրառման վերաբերյալ» N30 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22.11.2012թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N29 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.11.2012թ. «2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարների հարկման վերաբերյալ» N27 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 19.09.2012թ. «Սնանկ ճանաչված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից պարտատերերին պատճառված վնասի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N26 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.09.2012թ. «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ N25 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12.09.2012թ. «SMS հաղորդագրությունների միջոցով վիճակախաղի կազմակերպման դեպքերում կազմակերպչին բջջային կապի օպերատորների կողմից մատուցվող ծառայությունների ավելացած արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության որոշման կարգի վերաբերյալ» N24 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.08.2012թ. «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով ընտրված կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ներմուծված ապրանքների մասով ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետի հետաձգման վերաբերյալ» N23 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.08.2012թ. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2012 թվականի հուլիսի 1-ից կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ»  N22 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 31.07.2012թ. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-152-Ն) համաձայն «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ» N21 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 10.07.2012թ. «Սահմանված կարգով պետության կամ լիազորված մարմնի կողմից հաստատված սակագների կիրառության հետ կապված` պետական բյուջեից տրվող սուբսիդիաների մասով շահութահարկի հաշվարկման առանձնահատկության վերաբերյալ» N 20 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.06.2012թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24.1-րդ հոդվածում և «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40.1-րդ հոդվածում նշված գործարքներից առաջացած դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրս գրման կարգի վերաբերյալ» N 18 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.05.2012թ.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» համաձայնագրի շրջանակներում եկամտահարկի և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և վճարման հարցերի վերաբերյալ» N17 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11.05.2012թ. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի կիրարկման վերաբերյալ» N16 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.04.2012թ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30.2-րդ հոդվածի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N 15 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 06.04.2012թ. «Արտոնագրային վճար վճարողների կողմից 2012թ. ապրիլի 1-ից հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու մասին» N14 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.03.2012թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 12-րդ կետի կիրառության վերաբերյալ» N13 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.03.2012թ. ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետի կիրառության վերաբերյալ» N12 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.03.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական վճարի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N11 պաշտոնական պարզաբանումը

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.03.2012թ. «Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակներ իրականացնելու համար վճարված արտոնագրային վճարների և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գումարների հաշվառման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N10 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.03.2012թ. «Բանկերի ակտիվներում հաշվառվող բանկային ոսկու և թանկարժեք մետաղների վերագնահատման արդյունքների մասին» N 9 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 27.02.2012թ. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի որոշ դրույթների կիրառության վերաբերյալ» N8 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.02.2012թ. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնող հարկ վճորողների նկատմամբ 2012թ. ԱԱՀ-ի շեմը կիրառելու մասին» N7 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.02.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների սոցիալական փաթեթում ներառված ծառայություններից օգտվելու արդյունքում ֆիզիկական անձանց մոտ առաջացող եկամուտները եկամտահարկով չհարկելու հարցի վերաբերյալ» N6 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 03.02.2012թ. «Քաղաքաշինության կամ այլ բնագավառում գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող հարկ վճարողների նկատմամբ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» ենթակետի կիրառման մասին» N5 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 03.02.2012թ. «2011 թվականի ընթացքում հարկային մարմնից ձեռքբերված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման վերաբերյալ» N4 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 12.01.2012թ. «Ապահովագրական գործակալի գործունեության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12.01.2012թ. «Դրամական (փողային) շահումների արտարժույթով գովազդման եվ տրամադրման, խաղադրույքների (գրազների) արտարժույթով իրականացման վերաբերյալ» N1 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26.12.2011թ. «Առողջարարական նպատակներով և հանգստի համար նախատեսված հողերի օտարման գործարքների ավելացված արժեքի հարկով հարկման վերաբերյալ» N47 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.11.2011թ. «Անչափահաս անձանց հարկային մարմիններում հաշվառման կանգնելու և հարկային պարտավորությունների կատարման հետ կապված մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N45 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.11.2011թ. «2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ծառայությունների մատուցման գործող կոնցեսիոն համաձայնությունները կոնցեսիոների (օպերատորի) և կոնցենդենտի (շնորհատուի) կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափանիշների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից որպես կոնցեսիայի պայմանագրեր որակելու ժամկետների վերաբերյալ» N44 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.11.2011թ. «Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող փաստաբանի կողմից վճարվող անդամավճարները եկամտահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցնելու վերաբերյալ» N43 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.10.2011թ. «Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման, ավելացման և նվազեցման հետ կապված հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N42 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22.09.2011թ. ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N41 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22.09.2011թ. «Ներդրված ավանդի կամ բանկային հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվեգրվող տոկոսների մասով ավելացված արժեքի հարկի կիրառման վերաբերյալ» N40 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.09.2011թ. «Եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ հարկային գործակալների կողմից շահութահարկի (եկամտահարկի) հաշվարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ » N39 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.09.2011թ. «Եկամտահարկի մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի «իա» կետով սահմանված դրույթի կիրառման վերաբերյալ» N38 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 24.08.2011թ. «Հաստատագրված վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերի կողմից պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման օբյեկտը հաշվարկելիս համախառն եկամտի որոշման և վճարված հաստատագրված վճարները համախառն եկամտից նվազեցնելու վերաբերյալ» N37 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.08.2011թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի կիրառման վերաբերյալ» N36 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.08.2011թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի «ե» կետի կիրառման վերաբերյալ» N35 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 08.07.2011թ. «Վերադարձվող տարայի հետ կապված գործարքների շահութահարկով հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N34 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.07.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական վճարի հաշվարկման և վճարման կարգի վերաբերյալ» N33 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22.06.2011թ. «Գույքի վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում ստացվող եկամուտների հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N32 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22.06.2011թ. «Բանկերի կողմից ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության պետական (գանձապետական) պարտատոմսերի դիմաց վճարված եկամուտների (տոկոսների) հարկման վերաբերյալ» N31 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 13.06.2011թ. «Գործունեության դադարեցման դեպքում ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի եռամսյակային գումարների վճարման վերաբերյալ» N30 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.06.2011թ. «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից վարկերի տրամադրման գործարքների (գործառնությունների) նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառման հարցերի վերաբերյալ» N29 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.06.2011թ. Պետական տուրքի վճարման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N28 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 03.06.2011թ. «Մինչև 180 օրվա ընթացքում «Ներմուծում` ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման դեպքերում ավելացված արժեքի հարկի գումարների վերադարձման և ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկների կատարման կարգի վերաբերյալ» N27 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.06.2011թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի «Բ» ենթակետի կիրառման մասին N26 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.06.2011թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերի կիրառման առանձին հարցերի մասին» N25 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.05.2011թ. «Անշարժ գույքի հետ կապված իրավունքները գրանցված չլինելու պայմաններում այդ գույքի հետ կապված գործարքների մասով ավելացած արժեքի հարկի և շահութահարկի գծով հաշվարկների կատարման կարգի մասին» N24 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.05.2011թ. «Շահութահարկով հարկման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործուղման ծախսերի համար սահմանված չափերի կիրառման վերաբերյալ» N23 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.05.2011թ. «Բանկերում բացված առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներից եկամուտների ճանաչման և այդ եկամուտների հարկման վերաբերյալ» N22 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.05.2011թ. «Աշխատանքային վեճի շրջանակներում օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռներով վարձու աշխատողներին վճարվող գումարների հարկման վերաբերյալ» N21 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 19.04.2011թ. «Տվյալ աշխատանքային տարում տրամադրված ամենամյա արձակուրդից հետո` մինչև աշխատանքային տարվա ավարտը աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում արձակուրդի համար աշխատողին ավել վճարված միջին աշխատավարձի վերահաշվարկման արդյունքում եկամտահարկի և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների վերահաշվարկման վերաբերյալ» N19 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.04.2011թ. «2011 թվականի հունվարից գործող` հարկային հաշիվների դուրս գրման կարգի կիրառման հետ կապված որոշ հարցերի վերաբերյալ» N18 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 24.03.2011թ. «Ակցիզային հարկով հարկված հումքի դիմաց վճարված ակցիզային հարկի հաշվանցման վերաբերյալ» N17 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 23.03.2011թ. «Խնամատար ծնողներին երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար տրվող վարձատրության հարկման կարգի վերաբերյալ» N16 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.03.2011թ. «Վարձակալված և աշխատողին անհատույց ժամանակավոր օգտագործմանը հանձնված բնակարանի համար գործատուի կողմից վճարվող վարձակալական վճարների հարկման առանձնահատկությունների վերաբերյալ» N15 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.03.2011թ. «Գործատուների կողմից վճարված և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից փոխհատուցվող ժամանակավոր անաշխատունակության և թաղման նպաստների հարկային հաշվառման վերաբերյալ» N14 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.03.2011թ. «Էլեկտրոնային և (կամ) թղթային եղանակով հարկային հաշիվներ դուրս գրելու դեպքերում ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցման կարգի վերաբերյալ» N13 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.03.2011թ. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեության հաստատագրված վճարի նվազագույն ամսական չափի կիրառման մասին» N12 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 02.03.2011թ. «Հարկային մարմին ներկայացվող ճշտված (ճշգրտված) հաշվարկների (հայտարարագրերի, հաշվետվությունների) վերաբերյալ» N11 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 25.02.2011թ. «Գործատուի կողմից կատարված «Հատուկ սննդի» ծախսերի հետ կապված շահութահարկի և եկամտահարկի հաշվարկման առանձնահատկությունների վերաբերյալ» N10 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.02.2011թ. «Անհուսալի կրեդիտորական պարտքերի գծով հարկային հաշվառմանն առնչվող որոշ հարցերի վերաբերյալ» N8 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.02.2011թ. «Կառավարման ապարատի պարգևատրումների շահութահարկով հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N7 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.02.2011թ. «Կազմակերպության կողմից վարձակալված և աշխատողի ժամանակավոր օգտագործմանը հանձնված բնակարանի համար գործատուի կողմից վճարվող վարձակալական վճարների հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» N6 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 31.01.2011թ. «Հարկման նպատակով իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին փոխկապակցված համարելու հարցերի վերաբերյալ» N5 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.01.2011թ. «2010 թվականի հաշվետու տարվա համար ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկների և ֆինանսական հաշվետվությունների, ոչ ռեզիդենտների կողմից տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագրերի, կամայական ձևով հաշվետվությունների և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ» N4 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.01.2011թ. «2011 թվականի 1-ին եռամսյակի համար ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի կանխավճարի և նվազագույն շահութահարկի գումարների վճարման վերաբերյալ» N3 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12.01.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետության կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների եվ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում ծառայությունների առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 10.01.2011թ. «ՀՀ հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 13-րդ մասով սահմանված հարկվող շահույթի նվազեցման արտոնությունների կիրառման վերաբերյալ» N1 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 23.12.2010թ. «Պետական տուրքի վճարման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N32 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22.12.2010թ. «2011թ. հունվարի 1-ից բենզինի և (կամ) դիզելային վառելիքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N31 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.12.2010թ. «Շահութահարկով հարկման նպատակով լուծարվող հիմնական միջոցների չամորտիզացված արժեքի հաշվառման վերաբերյալ» N30 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 16.12.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից կազմակերպությունների ստացած սուբսիդիաներից շահութահարկի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N29 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 15.10.2010թ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ և «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածներով սահմանված տուգանքների գումարները մինչև օրենքով սահմանված ժամկետների վերջին օրը ներառյալ վճարելու դեպքերում տուգանքների գումարների կրկնապատկման վերաբերյալ» N27 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 08.12.2010թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ պարբերության կիրառման մասին N25 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 06.12.2010թ. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 4-րդ կետի և 94-րդ հոդվածի կիրառման մասին N23 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.11.2010թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» ենթակետի կիրառման մասին N22 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 05.11.2010թ. «Հարկային գործակալի կողմից հարկային տեսչության մարմնին ոչ ռեզիդենտներին վճարված եկամուտների, պահված եվ բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին ամփոփ հաշվարկի ներկայացման վերաբերյալ» N19 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 02.11.2010թ. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 59.7-րդ հոդվածի կիրառման մասին N18 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 29.10.2010թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված պարտավորությունը կրած համարելու և այդ գումարի հաշվանցման կարգի մասին» N17 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 29.10.2010թ. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի կիրառման մասին» N16 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28.10.2010թ. «Գործունեության դադարեցման դեպքում ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի կանխավճարների կատարման վերաբերյալ» N15 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 05.10.2010թ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ» N13 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 04.10.2010թ. «Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցման կարգի վերաբերյալ» N10 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 04.10.2010թ. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կիրառվող ` Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ դասակարգչի ծածկագրերին ապրանքները դասելու կարգի մասին N9 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 29.08.2010թ. «Ակցիզային պահեստ» ռեժիմի կիրառման դեպքում օրենքով նախատեսված փաստաթղթերի դուրս գրման կարգի վերաբերյալ» N8 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.07.2010թ. «Որոշակի թողունակությամբ կապուղիների կազմակերպման ծառայությունների ավելացված արժեքի հարկով հարկման մասին» N7 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11.05.2010թ. «Ավելացված արժեքի հարկի շեմի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N6 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22.03.2010թ. «Շահութահարկով հարկման նպատակով արտարժույթով արժութային գործարքները հաշվառելու վերաբերյալ» N4 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11.03.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում առանձնացված ստորաբաժանում (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) ունեցող ոչ ռեզիդենտների կողմից անուղղակի եղանակներով հարկվող շահույթի հաշվարկման ժամանակ հարկային մարմին ներկայացվող տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագրի լրացման վերաբերյալ» N3 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.08.2009թ. «Պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող ֆինանսական աջակցության նպատակային գումարների հարկային հաշվառման մասին» N2325 պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.04.2009թ. «2009 թվականի ընթացքում «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի կիրառման որոշ հարցերի մասին» N3 պաշտոնական պարզաբանումը

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 02.03.2009թ. «2009 թվականից ավելացված արժեքի հարկի կիրառման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N2 պաշտոնական պարզաբանում


Պարզաբանումներ


ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.10.2012թ. «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև ֆինանuական համագործակցության մաuին  2007 – 2008թթ.» համաձայնագրի շրջանակներում իրականացված գործարքների մասով հարկերի հաշվարկման վերաբերյալ» N1 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.09.2011թ. «Վերջնային սարքավորումների (ADSL մոդեմ, սպլիտեր և այլն) և դյուրակիր համակարգիչների ժամանակավոր օգտագործման կամ ի սեփականություն բաժանորդներին հանձնելու դեպքում ծախսերի ճանաչման առանձնահատկությունների վերաբերյալ» N7 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.06.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» և «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերություններին տրվող դրամաշնորհների մասով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկների ներկայացման կարգի վերաբերյալ» N6 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 09.03.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծված ազգային պարկերին պետական բյուջեից տրամադրվող դրամաշնորհների գումարներն ավելացված արժեքի հարկով չհարկելու վերաբերյալ» N5 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.02.2011թ. Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամտից խորհրդատվական ծախսերի նվազեցման որոշ հարցերի վերաբերյալ N3 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 01.02.2011թ. Ռոյալթիների և հեղինակային վարձատրությունների գումարներից եկամտահարկի և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկան վերաբերյալ N2 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.01.2011թ. «Հայաստանի Երիտասարդական հիմնադրամ» կազմակերպության կողմից բարձրացված` ավելացված արժեքի հարկին և հաստատագրված վճարներին վերաբերվող հարցերի մասին N1 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.12.2010թ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 10-րդ կետի կիրառման վերաբերյալ N24 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 06.11.2010թ. «Ռադիո ՓԲԸ գույքի օտարման գործարքի հարկվող շրջանառության որոշման մասին» N20 պարզաբանում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28.10.2010թ «Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամտից գովազդի ծախսերի նվազեցման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N14 պարզաբանում