Անհատական իրավական ակտեր

ՀՀ ՊԵԿ փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2021 թվականի պետական պատվերը


ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի փետրվարի 3-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 28.07.2020 թվականի թիվ 4125030 ակտերն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 70 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի փետրվարի 3-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 19.03.2020թ.-ի թիվ 3101218, 08.04.2020թ.-ի թիվ 4121642, 06.08.2020թ.-ի թիվ 4128018, 10.07.2020 թ.-ի թիվ 4125014 ակտերը և ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 29.07.2020թ.-ի թիվ 0638-20 որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 69 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 395-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 980-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի օգոստոսի 19-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 23.03.2020 թվականի թիվ 4123947 ակտը և  31.03.2020 թվականի թիվ 0196-20 որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 133 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի օգոստոսի 19-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 14.04.2020 թվականի թիվ 4123968 ակտն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 132 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հունիսի 18-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 26.03.2020 թ. թիվ 4123801 ակտն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 101 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հունիսի 9-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 16.12.2019թ. թիվ 152-1 որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 96 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի մարտի 26-ի «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման խախտումների վերաբերյալ մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 56 որոշում

«Հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-Ի թիվ 765-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 30.01.2020թ. N 80-Ա հրամանը և քաղվածք՝ հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով վարչությունների պետերին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման, հրապարակման և ներկայացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 59-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 102-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 83-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 99-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 15/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.02.2019թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի իրացման գին սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունվարի 19-ի N21-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N67-Ա հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի որոշումը՝ ՀՀ ՊԵԿ կողմից կայացված մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման խախտումների վերաբերյալ մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» 24․12․2018թ․ թիվ 01/11-2/1889084-18 որոշում

Շահութահարկի հաշվարկների ձևերը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի սոցիալական վճարի հաշվարկի ձևը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N749-Ն հրաման

Հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.12.2018թ. N 765-Ա հրամանը և քաղվածք՝ հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով հարկային տեսչություն-վարչության պետին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.04.2011թ. «Հարկային մարմնի կողմից ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 745-Ա հրամանը և քաղվածք հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով հարկային տեսչության պետին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.02.2018թ. «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N59-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.02.2017թ. «Հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվության ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N58-Ն հրաման

«Օրինապահ հարկ վճարող» կարգավիճակի որոշման և օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրերի տրամադրման կարգը