Հաստատագրված վճարներ

Օրենք

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք (07.07.1998թ. ՀՕ-236)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 14.04.2004թ «Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկությունների մասին» N484-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 31.07.1998թ «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N482 որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 13.01.2017թ. "ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2009թ. դեկտեմբերի 2-ի N 3660-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" N 6-Ն հրաման

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 13.01.2017թ. "Գործունեության դադարեցման մասին դիմում-հայտարարության ձևը հաստատելու և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011թ. փետրվարի 11-ի N50-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" N 5-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011թ. փետրվարի 11-ի «Հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության վերսկսման կամ դադարեցման մասին դիմումի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N50-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2009թ. դեկտեմբերի 2-ի «Հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների, սահմանային չափի ցուցանիշների մասին հայտարարությունների ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին, հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N3660-Ն հրաման

ՀՀ հարկային տեսչության պետի 30.12.1998թ. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների վերաբերյալ հարահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N01/60 հրաման

ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 2005 թվականի հունիսի 21-ի «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարի հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N1-05/06-Ն հրաման