Ակցիզային հարկ

Օրենք

«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք (07.07.2000թ, ՀՕ-79)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 01.11.2012թ. «Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2009» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և «2008» ու «2009» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» N1385-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 22.06.2012թ «ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N662 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N792-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 24.11.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2012» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու մասին» N1663-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 12.05.2011թ. «Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2008» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և այդ դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» N611-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 21.01.2010թ. «Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2006» և «2007» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և այդ դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» N25-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 30.10.2008թ «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման մասին» N1269-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 26.10.1999թ «Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների ակցիզային նոր նմուշի դրոշմանիշերով դրոշմավորման մասին» N662 որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 02.03.2017թ. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2010 թվականնի հունիսի 4-ի N 1417-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" N 65-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 01.02.2016թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի հունիսի 4-ի N1417-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» N30-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15.02.2016թ. «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N965-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N80-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 29.12.2014թ. «Արտահանման և ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձևերը հաստատելու մասին N965-Ն հրաման

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հուլիսի 11-ի «Մանրածախ առևտրի ոլորտում իրացման համար թույլատրելի չափերով տարաների ցանկին չհամապատասխանող տարաներով Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշերով պարտադիր դրոշմավորման կարգը հաստատելու մասին» N2002-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 04.06.2010թ «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների վերաբերյալ հրահանգը հաստատելու և ՀՀ պետական եկամուտների նախարարի 20.10.2000թ N02/1291 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1417-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2010թ. մարտի 3-ի «Ակցիզային պահեստ» ռեժիմի կիրառումն ապահովող կարգերը, մատյանների և փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» N411-Ն հրաման