Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

Օրենք

Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը (28.11.2011թ ՀՕ-280-Ն)

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք (28.12.1998թ ՀՕ-270)

«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենք (20.12.2006թ ՀՕ-245-Ն)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 29.11.2011թ. «Ռոյալթիների հաշվարկման համար իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» N1901-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 17.10.2001թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N986 որոշում

ՀՀ կառավարության 30.12.1998թ. «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» N864 որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15.09.2017թ. «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի N1045-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մաuին» N468-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 21.03.2013թ. «Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության» և «Հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևը հաստատելու մասին» N234-Ն հրաման