ԱԱՀ դեբետային գումարների միասնական հաշվին մուտքագրելու ժամանակահատվածներ

15.11.2013թ. №505 հրամանի հավելված 5` Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման (հաշվառման) և դրամարկղային գրքերի գրանցման և հաշվառման ծառայությունների միասնական ստանդարտ

15.11.2013թ. №505 հրամանի հավելված 4` Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների հաշվառման, դրոշմակնքման և հաշվառումից հանելու ծառայությունների միասնական ստանդարտ:

15.11.2013թ. №505 հրամանի հավելված 3` Հարկ վճարողների կողմից պահանջվող տեղեկանքների տրամադրման  ծառայությունների միասնական ստանդարտ

15.11.2013թ. №505 հրամանի հավելված 2` Հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող հաշվետվությունների, հաշվարկների, օրենդրությամբ պահանջվող տեղեկությունների ընդունման միասնական ստանդարտ

15.11.2013թ. №505 հրամանի հավելված 1` Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների իրազեկման ծառայությունների միասնական ստանդարտ

Ինչու՞ անցնել հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային եղանակին

ՀՀ հարկային ծառայությունում ռիսկային չափանիշների հիման վրա ստուգումների ավտոմատացված համակարգի ներդրման արդյունքների մասին տեղեկանք

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.07.2012թ. «Իրացման շրջանառությունների, գների, միջին աշխատավարձի և աշխատողների թվաքանակի անհամապատասխանությունների վերաբերյալ հարկ վճարողներին ծանուցումների տրամադրման ընթացակարգը հաստատելու մասին» N 208-Ա հրաման

Տեղեկանք ԱԱՀ մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ԱԱՀ վճարող չհամարվող կազմակերպությունների (անհատ ձեռնարկատերերի) հարկման առանձնահատկությունների վերաբերյալ