Գործող հարկային ձևեր

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 58-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 103-Ն հրաման

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 102-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին 2020 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 102-Ն հրաման

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման, հրապարակման և ներկայացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 59-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 102-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 58-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2018 թվականի մայիսի 11-ի N310-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.02.2018թ. «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N59-Ն հրաման

Հարկերից ազատման արտոնագրի ձև

Հարկերից ազատման արտոնագիր ստանալու և հարկային արտոնությունից օգտվելու վերաբերյալ դիմումի ձև և լրացման կարգ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.02.2017թ. «Հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվության ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N58-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.07.2015թ. «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 17-ի №438-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» №529-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.07.2014թ. «Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի մայիսի 24-ի № 237-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N437-Ն հրամանը

Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի լրացման կարգ

Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի ձևեր

Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի լրացման կարգ

Ձեռք բերված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին էլեկտրոնային եղանակով գրանցումների կատարման կարգ

Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման (հաշվառման) գրքի հարկային մարմնում հաշվառման և դրոշմակնքման հայտի ձև

Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձև


Շահութահարկ

Շահութհարկի կանխավճարների կատարման այլընտրանքային եղանակի ընտրության վերաբերյալ հայտարարություն

Շահութահարկի հաշվարկ (ռեզիդենտների)

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կողմից ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտների, պահված շահութահարկի ամփոփ հաշվարկ

Ոչ ռեզիդենտի տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ


Շրջանառության հարկ

Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողների ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ տեղեկանքի ձև

Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձև

Շրջանառության հարկի հաշվարկ


Եկամտահարկ

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների, պահված եկամտահարկի հաշվարկ

Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների հաշվարկ

Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների պարզեցված հաշվարկ


Պարտադիր սոցվճարներ

Գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվետվություն

Անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագիր

Վարձու աշխատողների, նրանց վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցների և դրանց հավասարեցված եկամուտների մասին տեղեկություն


Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ)

«Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված արտոնությունից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձև


«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ հոդվածով սահմանված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը դադարեցնելու մասին հայտարարության օրինակելի ձև և լրացման կարգ

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ հոդվածով սահմանված ապրանքների ներմուծման մասով ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը չկիրառելու կամ ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը դադարեցնելու մասին հայտարարության օրինակելի ձև և լրացման կարգ

ԵՏՄ անդամ պետություններ ապրանքների արտահանման գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը և (կամ) ակցիզային հարկից ազատումը հիմնավոր համարելու դիմումի օրինակելի ձև և լրացման կարգ

Ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձև

Ներմուծման հարկային հայտարարագրի ձևի լրացման կարգ

Արտահանման հարկային հայտարարագրերի ձև

Արտահանման հարկային հայտարարագրի ձևի լրացման կարգ

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարության ձևի լրացման կարգ

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարության ձև

ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության (միասնական հայտարարության) ձև

ԱԱՀ վճարող չհամարվող և միասնական  հայտարարություն չներկայացրած հարկ վճարողի՝ հարկային մարմնի կողմից որպես ԱԱՀ վճարողի հաշվառումը չեղյալ համարելու մասին դիմումի ձև

Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ձև

ԱԱՀ-ի հաշվարկի ձև և լրացման կարգ
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.04.2015թ. «Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ձևի լրացման որոշ հարցերի վերաբերյալ» N5 պաշտոնական պարզաբանում

ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմումի ձև և լրացման կարգ

Դուրu գրված (գնորդներին տրված) եվ (կամ) մատակարարներից uտացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ձև

ԱԱՀ վճարող համարվելու ժամանակաշրջանում դուրս գրած և սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված էլեկտրոնային հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկության ձև

Վերակազմակերպված իրավաբանական անձի կողմից դուրս գրված և սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված էլեկտրոնային հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկության ձև


Ակցիզային հարկ

ԵՏՄ անդամ պետություններ ապրանքների արտահանման գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը և (կամ) ակցիզային հարկից ազատումը հիմնավոր համարելու դիմումի օրինակելի ձև և լրացման կարգ

Ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձև

Ներմուծման հարկային հայտարարագրի ձևի լրացման կարգ

Արտահանման հարկային հայտարարագրերի ձև

Արտահանման հարկային հայտարարագրի ձևի լրացման կարգ

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարության ձևի լրացման կարգ

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարության ձև

Ակցիզային հարկի հաշվարկի ձև և լրացման կարգ (2017թ.)

Արտահանված՝ ակցիզային հարկով հարկված ապրանքների դիմաց վճարված ակցիզային հարկի գումարների վերադարձման դիմումի ձև


Հաստատագրված վճարներ

Ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին հայտարարությունների ձևեր և լրացման կարգեր (2017թ.)

Գործունեության դադարեցման մասին դիմում-հայտարարության ձև


Արտոնագրային վճարներ

Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին հայտարարության ձև (իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար)

Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին դիմում-հայտարարության ձև (աշխատող չունեցող և մինչև 9մլն. դրամ շրջանառություն ունեցող ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի) համար)

Իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի) արտոնագրի ձև

Ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի) արտոնագրի ձև


Գույքային հարկեր

Գույքահարկի հաշվարկի ձև

Հողի հարկի հաշվարկի ձև


Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

Հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների ձև

Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության ձև

Հաշվարկ-հաշվետվություն` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ձև

Հայտ` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված 20 և ավելի տոննա բեռնատարողությամբ բեռնատար ավտոմեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու համար հաշվարկված և վճարված ճանապարհային վճարի մասին

Տեղեկանք` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված 20 և ավելի տոննա բեռնատարողությամբ ավտոմեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու համար ճանապարհային վճարի վճարումը հաստատելու մասին