Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերի և գրքերի դուրս գրման համակարգ
Բեռնել էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման ծրագիրը`
e-invoice.taxservice.amՀարկային մարմին հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձև

Քաղվածք` «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքից (14.05.1997թ. ՀՕ-118)

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.07.2012թ. «Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի և ստացականի ձևերը հաստատելու մասին» N229-Ն հրաման

ՀՀ կառավարության 11.11.2010թ. «Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման, հարկային հաշիվների ձևերի տպագրության, հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձեռքբերման, հարկային հաշիվների սերիայի և համարի գեներացման կարգերի, հարկային հաշիվների ձևերի գնի սահմանման մասին» N1504-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 09.12.2010թ. «Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման գինը սահմանելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N1630–Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Հարկային մարմնի կողմից հարկային հաշիվների թղթային ձևերի տրամադրման, դուրսգրման, պահպանման, ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման մասին հաշվետվությունը ներկայացնելու, խոտանված, անվավեր ճանաչված և չօգտագործված հարկային հաշիվների ձևերի վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N 685-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ. «Հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքը հարկային մարմիններին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N937-Ն որոշում

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11.10.2011թ. «Սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված` էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ հարկային մարմին տեղեկություն ներկայացնելու ձևը սահմանելու մասին» N2875-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14.04.2011թ. «2011 թվականի հունվարից գործող` հարկային հաշիվների դուրս գրման կարգի կիրառման հետ կապված որոշ հարցերի վերաբերյալ» N18 պաշտոնական պարզաբանում