Էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ոչ ռեզիդենտների կողմից ԱԱՀ-ի վճարման համակարգ

e-VAT համակարգի միջոցով ՀՀ-ում ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները հնարավորություն ունեն հաշվառվելու հարկային մարմնում, ներկայացնելու օրենսդրությամբ սահմանված հաշվարկ-հաշվետվությունները, վճարելու մատուցված ծառայությունից ձևավորված ԱԱՀ-ն։ Հարմարավետ և պարզ համակարգի միջոցով էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները րոպեների ընթացքում կգրանցվեն և կներկայացնեն անհրաժեշտ հաշվետվությունները, կվճարեն հարկերը։

Համակարգում գրանցվելու համար անցեք հետևյալ հղմամբ՝
https://file-online.taxservice.am/pages/evatuser/evatUser.jsf

Համակարգ մուտք գործելու համար անցեք հետևյալ հղմամբ՝

 

Իրավական ակտեր

ՀՀ կառավարության 17․02․2022 թվականի «ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից ՀՀ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձին էլեկտրոնային ծառայության մատուցման դեպքում ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձին ապրանքներ մատակարարելու դեպքում առևտրի էլեկտրոնային հարթակը շահագործող՝ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ԵՏՄ անդամ այլ պետության ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկային մարմնում հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N 184-Ն որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 17․02․2022 թվականի «ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից ՀՀ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձին էլեկտրոնային ծառայության մատուցման դեպքում ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ էլեկտրոնային առեվտրի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձին ապրանքներ մատակարարելու դեպքում առևտրի էլեկտրոնային հարթակը շահագործող՝ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ԵՏՄ անդամ այլ պետության ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկային մարմնում հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N47 հրաման

ՀՀ կառավարության 2022թ․ փետրվարի 17-ի թիվ 178-Ն որոշում «Էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկը հաստատելու մասին»

Քաղվածք ՀՀ հարկային օրենսգրքից (04.10.2016թ․ ՀՕ-165-Ն)

ՀՀ կառավարության 31․03․2022 թվականի «ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց մատուցված էլեկտրոնային ծառայությունների կամ առևտրի էլեկտրոնային հարթակը շահագործող՝ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ԵՏՄ անդամ այլ պետության ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձին մատակարարված ապրանքների մասով հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների պետական բյուջե վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 406-Ն որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 06․09․2022թ․  «Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից օտարերկրյա բանկի միջոցով վճարումներ կատարելու նպատակով էլեկտրոնային ԱԱՀ համակարգում տեղադրվող` բանկային փոխանցման կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հաստատելու մասին» N920-Լ հրաման

 

Հարկային մարմնում հաշվառված՝ էլեկտրոնային ծառայություն մատուցող՝ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների ցանկ

Հարկային մարմնում հաշվառված՝ էլեկտրոնային ծառայություն մատուցող՝ ՀՀ-ում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների ցանկ