Աշխատատեղեր ՀԾ-ում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 7 (ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-45)
 
 
Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ, մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 14.07.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 8 (ԱՐՄԱՎԻՐԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ  (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-46)
 
 
Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ, մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 13.07.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.11-Կ-7)
 
 
Մասնակցում է ռիսկի ցուցիչների հիման վրա բարձր ռիսկայնություն ունեցող արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող անձանց բացահայտման և վերջիններիս գործունեության ուսումնասիրության, ապրանքներ տեղափոխող անձանց ռիսկերի ցուցիչների և դրանց գնահատման կանոննների պարբերական վերանայման, մաքսային ձևակերպումնների ժամանակ բարձր ռիսկային գործարքների ընտրության նպատակով ռիսկի ցուցիչների մշակման, ստուգումների և վերլուծությունների արդյունքում ի հայտ եկած ցուցիչների պարբերաբար վերանայման, նոր ցուցիչների մշակման և ներդրման աշխատանքներին: Մասնակցում է ըստ ռիսկի առանձին ոլորտների համապատասխան վերլուծությունների իրականացման և բարձր ռիսկային անձանց գործունեության ուսումնասիրության, հայտարարագրված տեղեկությունների արժանահավատության, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի իսկության ստուգման նպատակով համապատասխան պետությունների մաքսային մարմիններին ուղղված հարցումների սահմանված կարգով նախապատրաստման աշխատանքներին: Մասնակցում է օտարերկրյա պետությունների մաքսային մարմիններից մաքսային բնագավառում համագործակցության և փոխօգնության շրջանակներում ստացված հարցումների պատասխանների նախապատրաստման, Եվրասիական տնտեսական միության փոխհամագործակցության շրջանակներում Միության մաքսային մարմիններից ստացված տեղեկատվության պարբերաբար վերլուծության, արդյունքների ամփոփման և այդ մարմիններին համապատասխան տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային ստուգմանը նախորդող նախապատրաստական համապատասխան վերլուծական տեղեկանքների կազմման, մաքսային ստուգման, մաքսային հսկողության ոլորտը կարգավորող օրենդրության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով: 
Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  09.07.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.11-Գ-9)  
 
 
Իրականացնում է մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված արտագնա մաքսային ստուգում, արտագնա մաքսային ստուգման ընթացքում մաքսային օրենսդրությամբ նախատեսված մաքսային հսկողության այլ ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառում: Իրականացնում է արտագնա մաքսային ստուգմանը նախորդող նախապատրաստական աշխատանքներ, կազմում համապատասխան վերլուծական տեղեկանքներ և զեկուցագրեր, արտագնա մաքսային ստուգման արդյունքներով արտագնա մաքսային ստուգման ակտեր: Մշակում է արտագնա մաքսային ստուգման արդյունքներով կազմված ակտի հիման վրա մաքսային գործի ոլորտի որոշման (որոշումների) նախագծեր, իրականացնում արտագնա մաքսային ստուգում անցկացնելու ընթացքում վարչական իրավախախտման կամ հանցագործության մասին վկայող փաստերի հայտնաբերման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան միջոցների ձեռնարկման աշխատանքներ: Մասնակցում է կամերալ մաքսային ստուգումների, մաքսային ստուգման կազմակերպման նպատակով համապատասխան սուբյեկտների ընտրման ուղղությամբ իրականացվող վերլուծական աշխատանքներին, ներկայացում առաջարկություններ մաքսային ստուգումների ընթացակարգերի կատարելագործման վերաբերյալ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային  օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային օրենսգիրք», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
մեկ օտար լեզվի իմացություն:
Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը: 
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212.309 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 09.07.2020թ. ժամը 18:00։
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 14 (ՍՅՈՒՆԻՔԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-51)
 
 
Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ, մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով: 

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 08.07.2020թ. ժամը 18:00։
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 14 (ՍՅՈՒՆԻՔԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-50)
 

 
Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ, մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 08.07.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 14 (ՍՅՈՒՆԻՔԻ) ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-63)
 

 
Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ, մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 
 
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  
Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  08.07.2020թ. ժամը 18:00։
 

 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 12 (ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-48)
 
 
Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ, մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված  բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 08.07.2020թ. ժամը 18:00։
 
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 12 (ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ) ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-62)
 
 
Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ, մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 
 
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված  բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  
Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  08.07.2020թ. ժամը 18:00։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 15 (Կոտայքի) բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-152) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Օհանյան Վահե Ռաֆիկի
3. Ավետիսյան Վլադիմիր Սիսակի
4. Հովհաննիսյան Արմեն Արարատի
5. Բակլաչյան Տիգրան Մարզպետի
6. Գևորգյան Ռուբեն Գագիկի
7. Մարգարյան Արման Պետրոսի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հուլիսի 1-ին Արման Պետրոսի Մարգարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի մաքսային տեսուչի  (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-65) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մարտիրոսյան Արմեն Գագիկի
2. Գուրգենյան Ռուզան Մելիքի
3. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
4. Ադամյան Հասմիկ Մհերի
5. Ազատյան Անի Թորոսի
6. Գրիգորյան Էմիլյա Ռուբենի 
7. Հարությունյան Համբարձում Մկրտիչի
8. Գալոյան Արմենուհի Լևոնի
9. Ավանեսյան Մայա Սպարտակի
10. Խուրշուդյան Գրիգոր Սուրենի
11. Մարգարյան Ռոբերտ Աշոտի
12. Կիրակոսյան Նվարդ Մարտիրոսի
13. Հալաջյան Արտյոմ Երեմի
14. Սահակյան Ֆելիքս Արթուրի
15. Եղոյան Գայանե Սեյրանի
16. Գրիգորյան Գրիգոր Արեստակեսի
17. Պետրոսյան Դավիթ Հարությունի
18. Պապոյան Տաթևիկ Մամիկոնի
19. Հարությունյան Ստեփան Աշոտի
20. Ալոյան Արտյոմ Աղասիի
21. Կառավարիչյան Նարեկ Պետրոսի
22. Գրիգորյան Արշակ Կարապետի
23. Հովհաննիսյան Զարինե Վիկտորի
24. Բալաբեկյան Շուրկա Պարգևի
25. Վարդանյան Տիգրան Արամի
26. Երիցյան Վահե Գոռի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Հասմիկ Մհերի Ադամյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության տեղեկատվական աջակցման բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-59) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
3. Խաչատրյան Արթուր Վրեժի
4. Կարապետյան Կարլեն Աշոտի
5. Տեր-Գրիգորյան Լիանա Վարդանի
6. Հանիսյան Սուրեն Սամվելի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Լիանա Վարդանի Տեր-Գրիգորյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 

 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հատուկ հսկողության թիվ 4 բաժնի հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-44) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Թումանյան Հայկ Արայիկի
3. Տիշինյան Հայկ Արմենի
4. Վարդանյան Անի Արաիկի
5. Ղազարյան Տաթև Ռոբերտի
6. Մելքոնյան Արամ Արտաշեսի
7. Վարդանյան Արգամ Արտաշեսի
8. Ազատյան Վարդան Հայկի
9. Մկրտչյան Եվգենյա Մկրտչի
10. Պետրոսյան Դավիթ Հարությունի
11. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
12. Վահանյան Նորայր Նվերի
13. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկ
14. Ղազարյան Լիլիթ Աշոտի
15. Գուրգենյան Ռուզան Մելիքի
16. Գրիգորյան Էմիլյա Ռուբենի
17. Հայրապետյան Մանուկ Արայի
18. Հայրապետյան Անդրանի Պերսիկի
19. Հախվերդյան Լևոն Էդիկի
20. Մուրադյան Դավիթ Կամոյի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Եվգենյա Մկրտչի Մկրտչյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հատուկ հսկողության թիվ 4 բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-56) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Ազատյան Վարդան Հայկի
3. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
4. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
5. Գրիգորյան Ռուբեն Սայաթի
6. Հախվերդյան Լևոն Էդիկի
7. Փիլոյան Մարատ Սաշայի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Ռուբեն Սայաթի Գրիգորյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հատուկ հսկողության թիվ 3 բաժնի հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-43) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Թումանյան Հայկ Արայիկի
3. Մելքոնյան Արամ Արտաշեսի
4. Ազատյան Վարդան Հայկի
5. Մկրտչյան Եվգենյա Մկրտչի
6. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
7. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
8. Ղազարյան Լիլիթ Աշոտի
9. Գուրգենյան Ռուզան Մելիքի
10. Հայրապետյան Անդրանիկ Պերսիկի
11. Հախվերդյան Լևոն Էդիկի
12. Մուրադյան Դավիթ Կամոյի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Լիլիթ Աշոտի Ղազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հատուկ հսկողության թիվ 3 բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-54) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Ազատյան Վարդան Հայկի
3. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
4. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
5. Ավետիսյան Վարդան Վարուժանի
6. Հախվերդյան Լևոն Էդիկի
7. Փիլոյան Մարատ Սաշայի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Լևոն Էդիկի Հախվերդյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հատուկ հսկողության թիվ 3 բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-60) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Ազատյան Վարդան Հայկի
3. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
4. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
5. Հախվերդյան Լևոն Էդիկի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Վարդան Հայկի Ազատյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 

 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հատուկ հսկողության թիվ 2 բաժնի հարկային տեսուչի  (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-42) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Թումանյան Հայկ Արայիկի
3. Տիշինյան Հայկ Արմենի
4. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի
5. Բեգլարյան Արսեն Գուրգենի
6. Վարդանյան Անի Արաիկի
7. Մելքոնյան Արամ Արտաշեսի
8. Ազատյան Վարդան Հայկի
9. Մկրտչյան Եվգենյա Մկրտչի
10. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
11. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
12. Գուրգենյան Ռուզան Մելիքի
13. Ղազարյան Լիլիթ Աշոտի
14. Գրիգորյան Էմիլյա Ռուբենի
15. Հայրապետյան Անդրանիկ Պերսիկի
16. Հախվերդյան Լևոն Էդիկի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Անի Արաիկի Վարդանյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հատուկ հսկողության թիվ 1 բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-51) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
2. Տիշինյան Հայկ Արմենի
3. Ազատյան Վարդան Հայկի
4. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
5. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
6. Հախվերդյան Լևոն Էդիկի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 29-ին Հայկ Արմենի Տիշինյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 

 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության թիվ 16 (Արագածոտնի) բաժնի ավագ օպերլիազորի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.15-Ա-72) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի
2. Ռաֆայելյան Ռաֆայել Մարտինի
3. Փիլոյան Մարատ Սաշայի
4. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
5. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 24-ին Ռաֆայել Մարտինի Ռաֆայելյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅԱՑԱԾ 
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 19-ից հունիսի 22-ը կայացած մրցույթի արդյունքներով հաղթող է ճանաչվել՝

Կարեն Արտավազդի Բաբայանը

2020 թվականի հունիսի 26-ին Կարեն Արտավազդի Բաբայանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի պաշտոնում:
 


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
 Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային վարչարարության կազմակերպման, դիտարկման և հսկողության վարչության ընթացիկ հարկային հսկողության համակարգման բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.4-Գ-15) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Միքայելյան Լիլիթ Ժորայի
2. Անանյան Արամայիս Ներսեսի
3. Սամսոնյան Նազելի Գագիկի
4. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
5. Կարապետյան Արթուր Ստեփանի
6. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
7. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
8. Մկրտչյան Արթուր Գրիշայի
9. Վանցյան Էդգար Վարդանի
10. Խուդավերդյան Ցողիկ Սոսիկի
11. Փիլոյան Մարատ Սաշայի
12. Մուղդուսյան Միքայել Սերյոժայի
13. Վարդանյան Յուրիկ Գագիկի
14. Ազատյան Վարդան Հայկի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 19-ին Արամայիս Ներսեսի Անանյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
 ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Կ-65)
 
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքներին, այդ թվում ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ: Մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի գրանցման, գրանցման մերժման, բացթողնման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառմանը, «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողության իրականացմանը,  մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության իրականացման, մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային  պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարմանը, օտարերկրյա պետությունների մաքսային  և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը, սահմանված  կարգով մաքսային հայտարարագրերի շրջանառության ապահովման, վերջիններիս հաշվառման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի բացթողնման, բացթողնման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման, իր գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, ինչպես նաև մաքսային օրենդրությամբ սահմանված այլ վայրերում մաքսային հսկողության իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է «Կարմիր ուղի» ընթացակարգի շրջանակներում մաքսային հսկողության և իր իրավասության շրջանակներում ապրանքների բացթողնման պայմանների պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վիճակագրության վարման համար Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման, արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ) մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարման, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացման, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքներին:  Մասնակցում է լիազոր բանկերի կողմից մաքսային վճարումների գանձման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողության, փոխադարձ հաշվարկների ստուգումների իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է Օրենքով սահմանված իրենց լիազորություններն իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման, Վարչության աշխատակիցների  ծառայության իրականացման հետ առնչվող գործողությունների, առաջացած խնդիրների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացման և վարչության գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին:
 
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն՝ աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:
Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  24.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 15 (ԿՈՏԱՅՔԻ) ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-152)
 
 
Կազմակերպում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումների իրականացման, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների իրականացման, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումների իրականացման, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումների իրականացման, հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման (նախնական հաշվարկ) և հետագա ընթացքի ապահովման, հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքները: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 256 623ՀՀ դրամ:
Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով: 
Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  24.06.2020թ. ժամը 18:00։
 

 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-59)
 
 
Իրականացնում է հարկ վճարողների մոտ հսկողական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ հանձնարարագրերի, հրամանների նախապատրաստման և հետագա գործընթացի ապահովման, վերակազմավորվող և լուծարման գործընթաց սկսած հարկ վճարողների մոտ հարկային ստուգումների նախապատրաստման, անհրաժեշտության դեպքում` հարցումների, տեղեկատվության փոխանակման գործընթացի ապահովման,  ինչպես նաև պիտանելիության ժամկետ ունեցող դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման գործընթացի կազմակերպման ապահովման աշխատանքներ: Իրականացնում է հարկային եկամուտների հավաքագրման ուղղությամբ կանխատեսումներ և մասնակցում հետագա իրացման աշխատանքների կազմակերպմանը: Մասնակցում է հարկ վճարողների մոտ ընթացիկ հսկողական աշխատանքների  և հարկային վարչարարության իրականացման նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվության ձևավորման և տրամադրման, հարկային եկամուտների հավաքագրման գործընթացում առաջացող ոլորտային և այլ խնդիրների իրազեկման գործընթացի կազմակերպման և ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է վարչության բաժինների և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ տեղեկատվության փոխանակման ապահովման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 4 ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-44)
 
 
Մասնակցում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին: Հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ (նախնական հաշվարկ) և մասնակցում հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, ինչպես նաև հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 4 ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-56)
 
 
Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ: Հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ (նախնական հաշվարկ) և մասնակցում հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, ինչպես նաև հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 3 ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
 (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-43)
 
 
Մասնակցում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին: Հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ (նախնական հաշվարկ) և մասնակցում հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, ինչպես նաև հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 3 ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-54)
 
 
Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ: Հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ (նախնական հաշվարկ) և մասնակցում հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, ինչպես նաև հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 3 ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-60)
 
 
Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ: Հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ (նախնական հաշվարկ) և մասնակցում հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, ինչպես նաև հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
 (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-42)
 
 
Մասնակցում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներին, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներին և արտագնա ուսումնասիրություններին, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներին, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներին: Հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ (նախնական հաշվարկ) և մասնակցում հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, ինչպես նաև հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականների և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
- Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
- Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-51)
 
 
Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ: Հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ (նախնական հաշվարկ) և մասնակցում հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, ինչպես նաև հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի   10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  22.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի է ունենալու 2020 թվականի հունիսի 19-ին ժամը 10:00՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում:
Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


 ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
 ԹԻՎ 16/ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ/ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՕՊԵՐԼԻԱԶՈՐ 
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.15-Ա-72)
 
 
 Իրականացնում է «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հարկային օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն, մասնավորապես՝ օպերատիվ հարցում, օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում, համեմատական հետազոտումների նմուշների հավաքում, հսկիչ գնում, վերահսկելի մատակարարում և գնում, իրերի և փաստաթղթերի հետազոտում, արտաքին դիտում, շենքերի, կառույցների, տեղանքի, շինությունների և տրանսպորտային միջոցների հետազոտում, օպերատիվ ներդրում,օպերատիվ փորձարարություն: Օրենքով նախատեսված կարգով իրականացնում է հարկային իրավախախումների վերաբերյալ առկա տեղեկությունների, ինչպես նաև հարկային հանցագործությունների կատարման մասին վկայող այլ փաստերի և հանգամանքների առկայության դեպքում համապատասխան օպերատիվ-հետախուզական, քրեադատավարական միջոցառումներ, այնուհետև ուսումնասիրություններ և ստուգումներ: Մասնակցում է ըստ ոլորտների ռիսկային տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկերի առանձնացմանը, ուսումնասիրությանը, վերլուծությանը և հսկողական անհրաժեշտ աշխատանքների կազմակերպմանը։ Փոխկապակցված անձանց հայտնաբերելու նպատակով իրականացնում է ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ: Մասնակցում է հիմնարկներում, կազմակերպություններում կամ խմբավորումներում վարչության գաղտնի հաստիքային աշխատակիցների ներդրման գործընթացին: Օգտագործում է օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմիններին պատկանող շինությունների, հատուկ և այլ տեխնիկական ու տրանսպորտային միջոցներ: Մասնակցում է քննիչի, հետաքննության մարմնի գրավոր հանձնարարությունների, դատախազի գրավոր ցուցումների, քննիչի և դատարանի որոշումների կատարման աշխատանքներին: Իրենց լիազորություններն իրականացնելիս մասնակցում է իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությանը` նրանց փոխանցելով իրենց հայտնի դարձած և այդ մարմինների իրավասությանը վերաբերող տեղեկությունները, բացառությամբ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ոչնչացման ենթակա տեղեկությունների: Օպերատիվ-հետախուզական գործունեությանը մասնակցելու կամ դրա իրականացման հետևանքով ստացված նյութերին ծանոթանալու թույլտվության մասին որոշում ընդունելու համար հավաքագրում է տեղեկություններ: Մասնակցում է միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում հարկային հանցագործությունների կանխման և բացահայտման ուղղությամբ համապատասխան համագործակցությանը:  Իրականացնում է տեղեկատվական-որոնողական և վերլուծական աշխատանքներ, վարչության կողմից հայտնաբերված իրավախախտումների ուղղությամբ նյութերի նախապատրաստման և սահմանված կարգով դրանց ընթացքի ապահովման աշխատանքներ: Մասնակցում է հարկային հանցագործություններ կատարած, հետախուզման մեջ գտնվող անձանց հայտնաբերման ուղղությամբ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին: Իրականացնում է պետական և ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններին առնչվելու թույլտվության որոշման կայացման համար տեղեկությունների հավաքագրում, մինչև օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների կազմակերպումը, ստացված և ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա, ըստ օրենսդրության, նախապատրաստման, ստուգման, մշակման և արդեն իսկ կատարված (նաև կատարվող) իրավախախտումների հաշվառման ու օպերատիվ նյութերի իրացում: Մասնակցում է  մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտման շրջանակներում ստվերային տնտեսությանը նպաստող պայմանների և պատճառների բացահայտման, միջոցառումների մշակման և դրանց վերացման ուղղությամբ աշխատանքերին: Օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներն իրականացնելու և պարտականությունները կատարելու համար կատարում անհրաժեշտ գործողություններ, իրականացնում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված տարանցիկ մաքսային հայտարարագրերի ուսումնասիրություն:
 
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Վարչության կանոնադրութան, հարկային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում  ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  19.06.2020թ. ժամը 18:00։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արևմտյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության և մուտքերի համակարգման բաժնի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Կ-34) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
2. Ավետիսյան Արմեն Արամայիսի
3. Գրիգորյան Դենիս Անդրանիկի
4. Կիրակոսյան Վահրամ Տիգրանի
5. Վարդանյան Մելինե Սամսոնի 
6. Հովհաննիսյան Նարեկ Կորյունի
7. Մարգարյան Աշոտ Աղասիի
8. Պարսումյան Սյուզաննա Համբարձումի
9. Եղիկյան Անի Արմենի
10. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
11. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
12. Մուրադյան Վահագն Վահրամի
13. Միրզոյան Արթուր Հովհաննեսի
14. Աբրահամյան Նարե Հակոբի
15. Կարապետյան Արմեն Աշոտի
16. Ստեփանյան Նարե Նորայրի
17. Ալոյան Արտյոմ Աղասիի
18. Սուքիասյան Անահիտ Տիգրանի
19. Մարգարյան Ռոբերտ Աշոտի
20. Գասպարյան Կամո Կարենի
21. Վահանյան Նորայր Նվերի
22. Մարտիրոսյան Արմեն Գագիկի
23. Մուշեղյան Ասյա Արայի
24. Պետեյան Տիգրան Արմենի
25. Հարությունյան Արա Ամուրի
26. Խուրշուդյան Գրիգոր Սուրենի
27. Երիցյան Վահե Գոռի
28. Ղազարյան Ինեսսա Հովհաննեսի
29. Ազատյան Վարդան Հայկի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 11-ին Ինեսսա Հովհաննեսի Ղազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
  Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի  հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 5 (Նոր Նորքի) բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-61) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Տիշինյան Հայկ Արմենի
2. Օհանյան Վահե Ռաֆիկի 
3. Սամսոնյան Նազելի Գագիկի
4. Մկրտչյան Հասմիկ Ոսկևազի
5. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
6. Մեջլումյան Զարուհի Սմբատի 
7. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
8. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
9. Հարությունյան Արա Ամուրի

  Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 11-ին Հասմիկ Ոսկևազի Մկրտչանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.4-Գ-15)
 
 
  Իրականացնում է հարկային տեսչություն-վարչության (այսուհետ՝ Տեսչություն) կողմից թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների ամփոփում, առաջարկությունների ներկայացում, թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացի համակարգված մոտեցումների մշակում և տեղայնացում, հսկողական միջոցառումների կազմակերպում, ռիսկային հարկ վճարողների (այդ թվում՝ Տեսչությունում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում վերհանված), ինչպես նաև Տեսչության կողմից իրականացված ոչ արդյունավետ հսկողական աշխատանքների բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված թեմատիկ ստուգումներ և (կամ) արտագնա ուսումնասիրություններ, Տեսչության կողմից իրականացվող թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացում Կոմիտեի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համագործակցության ապահովում:

  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

  Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
  Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:
  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:
  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  15.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
     Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային վարչարարության կազմակերպման, դիտարկման և հսկողության վարչության ընթացիկ հարկային հսկողության համակարգման բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.4-Գ-65) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Օհանյան Վահե Ռաֆիկի
2. Վարդանյան Արմեն Հայկի
3. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
4. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
5. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
6. Սամսոնյան Նազելի Գագիկի
7. Միրզաջանյան Հրայր Համլետի
8. Կարապետյան Վաչագան Խաչատուրի
9. Եսայան Նելլի Արմենի
10. Սարաֆյան Տիգրան Կարապետի
11. Մեջլումյան Զարուհի Սմբատի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 3-ին Վաչագան Խաչատուրի Կարապետյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
     Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 1 (Արաբկիրի) բաժնի հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-41) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Բազիկյան Աբրահամ Նորիկի
2. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
3. Սուքիասյան Գառնիկ Արտաշեսի
4. Գուրուրյան Հրայր Էդուարդի
5. Կիրակոսյան Վահրամ Տիգրանի
6. Մարգարյան Աշոտ Աղասիի
7. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի
8. Կարապետյան Արմեն Աշոտի
9. Երիցյան Վահե Գոռի
10. Կոստանյան Արմեն Վանուշի
11. Կարապետյան Ավագ Հովհաննեսի
12. Տոնոյան Քրիստինե Գագիկի
13. Աբրահամյան Նարե Հակոբի
14. Միրզոյան Արթուր Հովհաննեսի
15. Ալոյան Արտյոմ Աղասիի
16. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
17. Առաքելյան Մարիամ Գագիկի
18. Ավանեսյան Մայա Սպարտակի
19. Անդրեասյան Ալեքսան Հարությունի
20. Բաղդասարյան Արթուր Ռուբենի
21. Համբարձումյան Սյուզաննա Համլետի
22. Բալաբեկյան Շուրկա Պարգևի
23. Մեջլումյան Զարուհի Սմբատի
24. Քոչինյան Հայկ Հայրապետի
25. Գրիգորյան Լիլի Էդուարդի
26. Այվազյան Էդգար Թադևոսի
27. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
28. Պետրոսյան Դավիթ Հարությունի
29. Ազատյան Վարդան Հայկի
30. Գրիգորյան Դենիս Անդրանիկի
31. Ստեփանյան Նարե Նորայրի
32. Կարապետյան Կարլեն Աշոտի
33. Վարդանյան Դավիթ Արմենի
34. Մխիթարյան Միհրան Արմանի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 8-ին Գառնիկ Արտաշեսի Սուքիասյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Կ-34)
 
 
  Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացմանը, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ: Մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի   գրանցման, գրանցման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման, «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողության իրականացման, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին, մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային  պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային  և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վիճակագրության վարման համար Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման, արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ)  մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարման, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացման, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքներին: Մասնակցում է լիազոր բանկերի կողմից մաքսային վճարումների գանձման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողությանը, փոխադարձ հաշվարկների  ստուգումների իրականացմանը, մաքսային ընթացակարգերով ժամկետային պարտավորություններով հայտարարագրված բեռների, ներքին տարանցման հայտարարագրերով հայտարարագրված բեռների մաքսային հսկողության ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացման, ժամկետանց վճարումների, օրական տույժերի հաշվարկման և գանձման աշխատանքներին: Մասնակցում է օրենքով սահմանված լիազորություններ իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման, մաքսային հսկողության ժամկետային պարտավորություններ և ապառքներ ունեցող կազմակերպությունների գործարքների նկատմամբ արգելանքի կիրառման ու արգելանքի դադարեցման աշխատանքներին, ինչպես նաև՝ վարչության աշխատակիցների  ծառայության իրականացման հետ առնչվող գործողությունների, առաջացած խնդիրների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացման, վարչության գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին։

 Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
  Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
  Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 129.634 դրամ:
  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  
  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով:
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 05.06.2020թ. ժամը 18:00։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 5 (ՆՈՐ ՆՈՐՔԻ) ԲԱԺՆԻ
 ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-61)
 
 
  Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ,  իրականացնում  հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողություն, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ: 

  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

  Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

  Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ:

  Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:
  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  
  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
-
տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  05.06.2020թ. ժամը 18:00։


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 1 (ԱՐԱԲԿԻՐԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-41)
 
 
  Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումների, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումների և վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումների իրականացման, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման (նախնական հաշվարկ) և հետագա ընթացքի ապահովման, հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, ինչպես նաև հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին:

  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

  Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
  Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 02.06.2020թ. ժամը 18:00։
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 5 (Նոր-Նորքի) բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-17) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մաթոսյան Նաթելա Մանվելի
2. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
3. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
4. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
5. Ավանեսյան Մայա Սպարտակի
6. Վարդապետյան Ասքանազ Տաճատի
7. Տոնոյան Հովհաննես Արիստակեսի
8. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 22-ին Ասքանազ Տաճատի Վարդապետյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 8 (Արմավիրի) բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-89) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Սարգասյան Խաչիկ Հենրիկի
2. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
3. Օհանյան Վահե Ռաֆիկի
4. Սարաֆյան Տիգրան Կարապետի
5. Թունանյան Դավիթ Ժորիկի
6. Հարությունյան Արա Ամուրի
7. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
8. Տոնոյան Հովհաննես Արիստակեսի
9. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 22-ին Խաչիկ Հենրիկի Սարգսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.4-Գ-65)
 
 
   Իրականացնում է հարկային տեսչություն-վարչության (այսուհետ՝ Տեսչություն) կողմից թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների ամփոփում, առաջարկությունների ներկայացում, թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացի համակարգված մոտեցումների մշակում և տեղայնացում, հսկողական միջոցառումների կազմակերպում, ռիսկային հարկ վճարողների (այդ թվում՝ Տեսչությունում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում վերհանված), ինչպես նաև Տեսչության կողմից իրականացված ոչ արդյունավետ հսկողական աշխատանքների բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված թեմատիկ ստուգումներ և (կամ) արտագնա ուսումնասիրություններ, Տեսչության կողմից իրականացվող թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացում Կոմիտեի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համագործակցության ապահովում:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

   Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
   Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
    Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
   Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝          060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  27.05.2020թ. ժամը 18:00։
 
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 10 և աշխատանքների կազմակերպման բաժնի գլխավոր օպերլիազորի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.15-Գ-244) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Միրզաջանյան Հրայր Համլետի
2. Մարգարյան Վարդան Լենդրուշի
3. Նարիմանյան Բորիս Արայի
4. Կարապետյան Ռաֆիկ Հրաչյայի
5. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
6. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի
7. Սարաֆյան Տիգրան Կարապետի
8. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
9. Ավետիսյան Արամ Վանիկի
10. Մարտիրոսյան Պանդուխտ Կամոյի
11. Վարդանյան Յուրիկ Գագիկի
12. Սարգսյան Արգամ Նորիկի

Վերոնշյան թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 14-ին Ռաֆիկ Հրաչյայի Կարապետյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության  Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրայի բաժանմունքի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Կ-27) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մուրադյան Վահագն Վահրամի
2. Քոչինյան Հայկ Հայրապետի
3. Պալոյան Գարիկ Ռոբերտի
4. Երիցյան Վահե Գոռի
5. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
6. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի
7. Հարությունյան Համբարձում Մկրտչի
8. Հալաջյան Արտյոմ Երեմի
9. Ղարաքեշիշյան Արաքսյա Հայկի
10. Գրիգորյան Մայիս Մարատի
11. Գյոզալյան Վարուժան Երեմի
12. Խոցանյան Հարություն Ջուլբերտի
13. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
14. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի
15. Հարությունյան Մասիս Հրայրի
16. Հովհաննիսյան Արմեն Հովհաննեսի
17. Հակոբյան Դավիթ Խաչատուրի
18. Քարտաշյան Արմեն Արամի
19. Վարդանյան Տիգրան Արամի
20. Գրիգորյան Գրիգոր Արեստակեսի
21. Մարգարյան Ռոբերտ Ալբերտի
22. Մանուկյան Սպարտակ Ավետիսի
23. Սարգսյան Կարեն Սպարտակի
24. Հովհաննիսյան Նարեկ Կորյունի
25. Խչոյան Մնացական Գագիկի
26. Նասիբյան Լադիկ Սուրենի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 14-ին Վարուժան Երեմի Գյոզալյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 8 (ԱՐՄԱՎԻՐԻ) ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-89)
 
 
 Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ,  իրականացնում  հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողություն, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ: 

  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

 Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
 Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

 Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

 Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  19.05.2020թ. ժամը 18:00։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 5 (ՆՈՐ-ՆՈՐՔԻ) ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-17)
 
 
 Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ,  մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 
 
    Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

 Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
 Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

 Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

 Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
   Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
   Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

   Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  19.05.2020թ. ժամը 18:00։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.22-Կ-33) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Ասատրյան Կարեն Փաշիկի  
2. Երիցյան Վահե Գոռի
3. Կիրակոսյան Վահրամ Տիգրանի
4. Թորոսյան Ռուզաննա Արշակի
5. Ավետիսյան Արմեն Արամայիսի
6. Մանուկյան Հրանտ Ռոբերտի
7. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
8. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
9. Ալոյան Արտյոմ Աղասիի
10. Խչոյան Մնացական Գագիկի
11. Հալաջյան Արտյոմ Երեմի
12. Հովհաննիսյան Նարեկ Կորյունի
13. Ավանեսյան Մայա Սպարտակի
14. Ղարաքեշիշյան Արաքսյա Հայկի
15. Աբրոյան Մհեր Մեսրոպի
16. Քոչինյան Հայկ Հայրապետի
17. Բալաբեկյան Շուրկա Պարգևի
18. Կնյազյան Ֆլորա Վրեժի
19. Կարապետյան Արմեն Աշոտի
20. Քարտաշյան Արմեն Արամի
21. Կիրակոսյան Աիդա Արմենի
22. Աղազարյան Վահե Հովիկի
23. Բաբայան Գևորգ Հրայրիկի
24. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի
25. Անդրեասյան Ալեքսան Հարությունի
26. Աբրահամյան Նարե Հակոբի
27. Պստեյան Մհեր Գևորգի
28. Մարգարյան Վարդան Լենդրուշի
29. Բազիկյան Աբրահամ Նորիկի
30. Բեգլարյան Արմինե Գագիկի
31. Վարդանյան Էմիլ Ռուդիկի
32. Գրիգորյան Մայիս Մարատի
33. Գրիգորյան Գրիգոր Հրաչյայի
34. Սահակյան Մեսրոպ Ժորիկի
35. Առաքելյան Տաթևիկ Արայի
36. Մինասյան Լիանա Հովիկի
37. Մուշեղյան Ասյա Արայի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 6-ին Վահե Հովիկի Աղազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԹԻՎ 10 ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՕՊԵՐԼԻԱԶՈՐ (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.15-Գ-244)

Իրականացնում է հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության խնդիրների և գործառույթների շրջանակներում հարկային օրենսդրության պահանջների խախտումների հայտնաբերում, նախազգուշացում, կանխում և բացահայտում, հարկային հանցագործությունների հայտնաբերում, բացահայտում, կանխում և խափանում, վկաների, հանցագործության հետքերի, առարկաների, իրեղեն ապացույցների և այլ իրերի, փաստաթղթերի հայտնաբերում, պետական և ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններին առնչվելու թույլտվության որոշման կայացման համար տեղեկությունների հավաքագրում:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտական բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Վարչության կանոնադրութան, հարկային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները, աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@petekamutner.am  էլ.փոստին:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  12.05.2020թ. ժամը 18:00.
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 4-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.22-Գ-68) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Ասատրյան Կարեն Փաշիկի  
2. Պետրոսյան Գագիկ Արթուրի
3. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
4. Աբրահամյան Ալբերտ Գագիկի
5. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
6. Ավետիսյան Արմեն Արամայիսի
7. Հարությունյան Արա Ամուրի
8. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի
9. Ղարաքեշիշյան Արքսյա Հայկի
10. Թորոսյան Ռուզաննա Արշակի
11. Մկրտչյան Արմինե Ռոբերտի
12. Խչոյան Մնացական Գագիկի
13. Նարիմանյան Տիգրան Արայի
14. Էլնազարյան Քրիստինե Հովիկի
15. Հովհաննիսյան Գեղամ Հրանտի
16. Զդոյան Սուրեն Ռոբերտի
17. Դարբինյան Գուրգեն Աշոտի
18. Խուրշուդյան Գրիգոր Սուրենի
19. Սարգսյան Արգամ Նորիկի
20. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի ապրիլի 23-ին Գագիկ Արթուրի Պետրոսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին  

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր՝ 63-28.23-Բ-1) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մաքսային ծառայության նշված պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները:

Նշված պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի անձնագրով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. Գրավոր դիմում (օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված)
 2. Անձնագրի պատճեն
 3. Հանրային ծառայության համարանիշի պատճեն (կամ սոց.քարտի պատճեն, կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով)
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր (առկայության դեպքում)
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք(ներ),
 7. Տեղեկանք հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15.02.2019 թվականի №98-Ն որոշում)
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը անմիջական ենթակայությամբ կամ վերահսկողությամբ կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված մաքսային ծառայողների հետ, դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ (օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված),
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն (բոլոր լրացված էջերը)
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:

Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 09:30-ից 12:30, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2020 թվականի մայիսի 12-ի, ժամը 12:30-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2020 թվականի հունիսի 1-ին, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ):

Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցույթի թեսթավորման և հարցազրույցի փուլերի անցկացման ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայքէջերի  աշխատատեղեր ենթաբաժիններում:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնի անձնագիրը, դիմումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:

ԴԻՄՈՒՄ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 4-ՐԴ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ

(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.22-Գ-68)  

Իրականացնում է  «Զվարթնոց» օդնավակայանում կիրառվող «Կանաչ» և «Կարմիր» ուղիների մաքսային հսկողության երկուղային համակարգի պահանջների պահպանման, ուղեբեռների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով մաքսային ընթացակարգերի պահպանման, ուղևորային մաքսային հայտարարագրերի լրացման կարգի և հայտարարագրված տեղեկությունների ճշտության ստուգման, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության, ապրանքների և ավտոտրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր պահպանության վերցնելու և սահմանված կարգով դրանց ընթացքի ապահովման, մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների, իր աշխատանքի արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն.
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ :

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները, աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@petekamutner.am  էլ.փոստին:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  21.04.2020թ. ժամը 18:00:
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի  ներքին աուդիտի վարչության հարկային մարմնի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.7-Գ-17)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մանասյան Լուսինե Ալեքսանդրի 
2. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի 
3. Նարիմանյան Տիգրան Արայի 
4. Սահակյան Անահիտ Սամվելի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 3-ին Լուսինե Ալեքսանդրի Մանասյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արարատյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման բաժնի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Կ-30) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Կիրակոսյան Վահրամ Տիգրանի
2. Ավետիսյան Ամալյա Սիմոնի
3. Ավետիսյան Աննա Արամայիսի
4. Տոնոյան Նարե Ալբերտի
5. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի 
6. Հարությունյան Հայկ Վարդանի
7. Ալոյան Արտյոմ Աղասիի
8. Սևաչյան Մանե Գագիկի
9. Խաչատրյան Գևորգ Սամվելի 
10. Բաբայան Գևորգ Հրայրիկի 
11. Ավետիսյան Հրանտ Գուրգենի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 2-ին Հայկ Վարդանի Հարությունյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի  ներքին աուդիտի վարչության համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.7-Գ-8)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աբրահամյան Ալբերտ Գագիկի
2. Ոսկանյան Արմինե Ֆրունզեի
3. Սամսոնյան Նազելի Գագիկի
4. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 2-ին Արմինե Ֆրունզեի Ոսկանյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր: 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին աուդիտի վարչության համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.7-Ա-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աբրահամյան Ալբերտ Գագիկի
2. Սահակյան Անահիտ Սամվելի
3. Խորխոռունի Էդուարդ Վահրամի
4. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի
5. Չարչյան Դավիթ Սուրիկի
6. Սևաչյան Մանե Գագիկիը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 2-ին Էդուարդ Վահրամի Խորխոռունու հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր: 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.7-Գ-17)  

Իրականացնում է  Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի hարկային մարմնի (այսուհետ՝ Հարկային մարմին) կողմից իրականացվող գործառույթների ներքին աուդիտը: Իրականացնում է Հարկային մարմնում առկա ռիսկերի կառավարման գործընթացի գնահատման, այդ գործընթացում առկա խնդիրների բացահայտման, վերլուծության և դրանց կարգավորման կապակցությամբ առաջարկների ներկայացման աշխատանքները, Հարկային մարմնի նպատակների վրա ազդող ռիսկերի բացահայտման նպատակով Հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և աշխատակիցների գործունեության գնահատման աշխատանքները, այդ թվում՝ վերջիններիս և երրորդ անձանց, ներառյալ հարկատուների միջև հարաբերությունների մասով: Իրականացնում է Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող գործառույթների և գործառնությունների Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ընդունված ստանդարտներին, Կոմիտեի խնդիրներին և քաղաքականությանը համապատասխանության գնահատում: Ապահովում է Հարկային մարմնի մասով  հարկ վճարողների հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոնի կողմից ստացված դիմում–բողոքների ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման վրա տեղեկատվության տեղայնացումը, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից ստացված տեղեկատվության իրացման հետագա ընթացքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: Իրականացնում է Հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում ներքին հսկողական և կառավարչական գործընթացների արդյունավետության, հուսալիության և օգտավետության գնահատում, դրանց կարգավորման կապակցությամբ ներկայացնում առաջարկներ բաժնի պետին: Կազմակերպում է իրականացված ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և դիտարկումների հիման վրա ռիսկային ոլորտներում  գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների մոտ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) հրամաններով և հանձնարարականներով ներքին աուդիտի շրջանակներում հսկողական աշխատանքներ (հսկիչ գնում, չափագրում և այլն): Իրականացնում է Նախագահի հանձնարարությամբ կասկածելի, ոչ ստանդարտ, թերություններ, չարաշահումներ պարունակող գործարքների և գործառնությունների պարզաբանմանն ու վերլուծությանն ուղղված աշխատանքներ:Կազմում և ներկայացնում է բաժնի պետին հարկային մարմնի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն: Մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին, կազմում իր անհատական աշխատանքային ծրագիրը և ապահովում վերջինիս կատարումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգ