Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում մաքսային արժեքի որոշման «Գործարքի գնի» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խումբ ստեղծելու վերաբերյալ թիվ 528-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11․12․2018թ․ «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2018 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 528-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» թիվ 747-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի 2003 թվականի հուլիսի 4-ի «Մաքսային ձևակերպումների իրականացման վայրերը սահմանելու մասին» թիվ 03/42-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի 2006 թվականի մարտի 1-ի «Փոխադրման ամփոփագրի ձևը, «Փոխադրման ամփոփագրի լրացման» ու «Փոխադրման ամփոփագրի ձևաթղթերի շրջանառության եվ հաշվառման» կարգերը հաստատելու մասին» թիվ 06/20-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վարչության պետի 1998 թվականի հունիսի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով փոխադրվող ապրանքների եվ տրանսպորտային միջոցների բեռնային մաքսային հայտարարագրման, ըստ բացթողման մաքսային ռեժիմների բեռնային մաքսային հայտարարագրի լրացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 71-ՄՎր հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների անցկացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 02/1508 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 200-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հայաստանի հանրապետության ոստիկանության պետի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ավտոտրանսպորտային միջոցների նկատմամբ մաքսային հսկողության եվ ձևակերպումների իրականացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի 2003 թվականի փետրվարի 21-ի թիվ 03/11-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 2003 թվականի մարտի 24-ի թիվ 3-Ն համատեղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 3410-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 70 հոդվածի, 96 հոդվածի 2-րդ կետի և 117 հոդվածի պահանջներն ապահովելու մասին» թիվ 02/1508 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Խողովակաշարերով և էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքների նախնական հայտարարագրման դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 02/1623 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Մաքսային պահեստներում ապրանքների շարժի հաշվառման և դրա վերաբերյալ մաքսային մարմիններին տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 02/1624 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2001 թվականի փետրվարի 26-ի «Մաքսային արժեքի մանրամասնությունների հայտարարագրի լրացման կարգի հաստատման մասին» թիվ 02/207 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության  2001 թվականի փետրվարի 26-ի «Մաքսային ձևակերպման նպատակով ապրանքներից նմուշներ և փորձանմուշներ վերցնելու դեպքում կազմվող արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 02/208 հրաման