Գերատեսչական ակտեր

«Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների բացահայտման նպատակով օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման շրջանակում ծառայողական շների վարժեցման համար մաքսային մարմնին օգտագործման հանձնվող թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների անվանացանկը և չափաբաժինները հաստատելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2023թ. մայիսի 2-ի № 429-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2023թ. ապրիլի 26-ի № 404-Լ հրաման

«Հայտարարատուների, մաքսային ներկայացուցիչների և մաքսային մարմնի կողմից փաստաթղթերը, որպես էլեկտրոնային փաստաթուղթ կամ թղթային կրիչով փաստաթղթերի առկայության պարագայում՝ այդ փաստաթղթերի լուսապատճենված տարբերակները, մաքսային միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում՝ «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) ներդրված՝ «Փաստաթղթերի միասնական արխիվ» համակարգում մուտքագրման, օգտագործման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2023թ․ հունվարի 18-ի N 34-Լ հրաման (ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքում հրապարակվել է 23․01․2023թ․)

«Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում անձանց, տրանսպորտային միջոցների մուտքի (ելքի), բեռների, այլ գույքի, կենդանիների տեղափոխման, պետական սահմանի անցման կետերում անձանց ու տրանսպորտային միջոցների գտնվելու և տեղաշարժվելու, ինչպես նաև ազգային անվտանգության և մաքսային մարմինների կողմից գործողությունների իրականացման հերթականության տեխնոլոգիական սխեմաները և նկարագրերը սահանելու մասին» ՀՀ ազգային անվտանգության տնօրենի և ՀՀ պետական եկամուտների նախագահի 2022թ․ դեկտեմբերի 30-ի համատեղ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 26-ի N 79-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ․ փետրվարի 22-ի N 185-Ն հրաման

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի վերապատրաստման դասընթաց կազմակերպելու և դասընթացի ավարտին թեստավորում անցկացնելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. փետրվարի 3-ի N 113-Ա հրաման

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման, վերապատրաստման անցկացման կարգերը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 354-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ․ հունվարի 26-ի N 79-Ն հրամանը

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների, վերապատրաստման անցկացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 200-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 13.10.2017թ. № 354-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում մաքսային արժեքի որոշման «Գործարքի գնի» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խումբ ստեղծելու վերաբերյալ թիվ 528-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11․12․2018թ․ «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2018 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 528-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» թիվ 747-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Մաքսային պահեստներում ապրանքների շարժի հաշվառման և դրա վերաբերյալ մաքսային մարմիններին տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 02/1624 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. դեկտեմբերի 27-ի № 1398-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. հուլիսի 26-ի № 775-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. մայիսի 31-ի № 585-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. հունվարի 27-ի № 89-Լ հրաման

Ժամանակավոր պահպանության պահեստների կազմակերպիչների մատուցած ծառայությունների դիմաց սահմանված սակագների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. հոկտեմբերի 4-ի № 1033-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության  2001 թվականի փետրվարի 26-ի «Մաքսային ձևակերպման նպատակով ապրանքներից նմուշներ և փորձանմուշներ վերցնելու դեպքում կազմվող արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 02/208 հրաման