Գերատեսչական ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 26-ի N 79-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ․ փետրվարի 22-ի N 185-Ն հրաման

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի վերապատրաստման դասընթաց կազմակերպելու և դասընթացի ավարտին թեստավորում անցկացնելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. փետրվարի 3-ի N 113-Ա հրաման

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման, վերապատրաստման անցկացման կարգերը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 354-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ․ հունվարի 26-ի N 79-Ն հրամանը

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների, վերապատրաստման անցկացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 200-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 13.10.2017թ. № 354-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում մաքսային արժեքի որոշման «Գործարքի գնի» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խումբ ստեղծելու վերաբերյալ թիվ 528-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11․12․2018թ․ «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2018 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 528-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» թիվ 747-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Մաքսային պահեստներում ապրանքների շարժի հաշվառման և դրա վերաբերյալ մաքսային մարմիններին տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 02/1624 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. հուլիսի 26-ի № 775-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. մայիսի 31-ի № 585-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. հունվարի 27-ի № 89-Լ հրաման

Ժամանակավոր պահպանության պահեստների կազմակերպիչների մատուցած ծառայությունների դիմաց սահմանված սակագների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. հոկտեմբերի 4-ի № 1033-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության  2001 թվականի փետրվարի 26-ի «Մաքսային ձևակերպման նպատակով ապրանքներից նմուշներ և փորձանմուշներ վերցնելու դեպքում կազմվող արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 02/208 հրաման