2016թ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2015-2016թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2015-2016թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2015-2016թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2015-2016թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2015-2016թթ.)