Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2022 97 914 240,251,547
414,162,055 173,910,508 1,005,372,693
2023 34 108 270,892,938 374,368,413 103,475,475 128,486,235
այդ թվում`
Հունվար
14 25 27,995,619 37,265,474 9,269,855 22,774,997
Փետրվար
6 14 228,151,455 320,065,995 91,914,540 55,562,572
Մարտ
5 35 14,745,864 17,038,943 2,293,079 15,565,311
Ապրիլ
7 27 0 0 0 33,474,115