Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2019 76 515 387,285,296 530,449,293 143,163,997 304,497,218
2020 19 114 0
0 0 76,257,883
այդ թվում`
Հունվար
2 6 0 0 0 7,944,026
Փետրվար
7 96 0 0 0 20,913,083
Մարտ
10 12 0 0 0 47,400,774