Տեղեկատվություն ֆիզիկական անձանց համար

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Անձնական օգտագործման ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով տեղափոխելու կարգի և պայմանների առանձնահատկությունները սահմանված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ գլխով, մասնավորապես ներքոհիշյալ հոդվածներով

Հոդված 255. Սահմանումները

Սույն գլխի նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը`

 • «մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծում»՝ անձնական օգտագործման ապրանքների ներմուծում Միության մաքսային տարածք մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ՝ այն դեպքերում և այն պայմանների պահպանման պարագայում, որոնք սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից.
 • «չուղեկցվող ուղեբեռ»՝ ֆիզիկական անձին պատկանող անձնական օգտագործման ապրանքներ, որոնք Միության մաքսային սահմանով փաստացի տեղափոխման համար տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերով հաստատվող միջազգային փոխադրման (տրանսպորտային առաքման) պայմանագրով փոխանցվել կամ փոխանցվում են փոխադրողին՝ կապված Միության մաքսային տարածք այդ ֆիզիկական անձի մուտքի կամ Միության մաքսային տարածքից նրա մեկնման հետ.
 • «երկուղի համակարգ»՝ մաքսային հսկողության իրականացման պարզեցված համակարգ, որը թույլ է տալիս Միության մաքսային սահմանով ուղևորվող ֆիզիկական անձանց իրականացնել «կարմիր» և «կանաչ» ուղիների միջև ինքնուրույն ընտրություն.
  «ուղեկցվող ուղեբեռ»՝ անձնական օգտագործման ապրանքներ՝ ներառյալ ձեռքի ծանրոցը, որոնք տեղափոխվում են Միության մաքսային սահմանով Միության մաքսային տարածք ֆիզիկական անձի փաստացի մուտքի կամ Միության մաքսային տարածքից նրա մեկնման ժամանակ.
 • «անձնական օգտագործման ապրանքներ, որոնք առաքվում են փոխադրողի կողմից»՝ անձնական օգտագործման ապրանքներ, որոնք տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերով հաստատվող միջազգային փոխադրման (տրանսպորտային առաքման) պայմանագրով փոխադրողի կողմից Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվում են Միության մաքսային սահմանը չհատած ֆիզիկական անձի հասցեով կամ Միության մաքսային սահմանը չհատած ֆիզիկական անձի անունից:

Հոդված 256. Անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային սահմանով տեղափոխելու կարգի և պայմանների վերաբերյալ ընդհանուր դրույթները

 1. Սույն գլխով սահմանվում են Միության մաքսային սահմանով անձնական օգտագործման ապրանքները տեղափոխելու, Միության մաքսային տարածքում կամ դրա սահմաններից դուրս դրանց գտնվելու և դրանք օգտագործելու կարգի ու պայմանների առանձնահատկությունները, ժամանակավոր պահպանման, մաքսային հայտարարագրման և անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգի առանձնահատկությունները, անձնական օգտագործման ապրանքների մասով «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի սահմանման և այդ ապրանքների հետ կապված մաքսային վճարների կիրառման կարգը:
 2. Սույն գլխի դրույթները կիրառվում են ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող դրամական գործիքների և կանխիկ դրամական միջոցների նկատմամբ, ինչպես նաև Միության մաքսային սահմանով տեղափոխման վայրերում տեղակայված անմաքս առևտրի խանութներում` Միության մաքսային տարածք ժամանած ֆիզիկական անձանց կողմից ձեռք բերված ապրանքների նկատմամբ՝ սույն Օրենսգրքի 33-րդ գլխին համապատասխան:
 3. Անձնական օգտագործման ապրանքները կարող են Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվել հետևյալ եղանակներով՝
  1) ֆիզիկական անձի` Միության մաքսային սահմանով անցնելու ժամանակ՝ ուղեկցվող կամ չուղեկցվող ուղեբեռով.
  2) միջազգային փոստային առաքանիներով.
  3) փոխադրողի կողմից՝ Միության մաքսային սահմանը չհատած ֆիզիկական անձի հասցեով կամ Միության մաքսային սահմանը չհատած ֆիզիկական անձի անունից:
 4. Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքներն անձնական օգտագործման ապրանքների շարքին դասելն իրականացվում է մաքսային մարմնի կողմից, ելնելով՝
  1) Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մասին ֆիզիկական անձի բանավոր կամ գրավոր դիմումից՝ ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ.
  2) ապրանքների բնույթից և քանակից.
  3) ֆիզիկական անձի՝ Միության մաքսային սահմանը հատելու և (կամ) այդ ֆիզիկական անձի կողմից կամ նրա հասցեով ապրանքները Միության մաքսային սահմանով տեղափոխելու հաճախականությունից:
 5. Սույն հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված չափանիշների քանակական բնութագրերը և (կամ) Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքներն անձնական օգտագործման ապրանքների շարքին դասելու լրացուցիչ չափանիշները սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից:
 6. Անկախ սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված չափանիշներից՝ անձնական օգտագործման ապրանքների շարքին չեն դասվում՝
  1) այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում է մաքսային հայտարարագրում՝ սույն Օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպելու համար՝ բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերում հայտագրված «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի.
  2) Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող ապրանքների կատեգորիաները:
 7. Սույն գլխի դրույթները չեն կիրառվում ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք, սույն գլխին համապատասխան, չեն դասվել անձնական օգտագործման ապրանքների շարքին: Այդ ապրանքները ենթակա են Միության մաքսային սահմանով տեղափոխման՝ սույն Օրենսգրքի մյուս գլուխներով սահմանված կարգով և պայմաններով:
 8. Միության մաքսային սահմանով տեղափոխման վայրերում տեղակայված անմաքս առևտրի խանութներից` Միության մաքսային տարածք ժամանած ֆիզիկական անձանց կողմից ձեռք բերված ապրանքները սույն գլխի կիրառման նպատակներով դիտարկվում են որպես ֆիզիկական անձի՝ Միության մաքսային սահմանով ուղևորվելու ժամանակ ուղեկցվող ուղեբեռով Միության մաքսային տարածք ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքներ:
 9. Արգելքները և սահմանափակումները սահմանող՝ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերի հիման վրա Հանձնաժողովը կազմում է անձնական օգտագործման այն ապրանքների համահավաք ցանկը, որոնց նկատմամբ Միության մաքսային սահմանով տեղափոխման ժամանակ պահպանվում են արգելքներն ու սահմանափակումները, և ապահովում է դրանց տեղադրումը «Ինտերնետ» ցանցում՝ Միության պաշտոնական կայքում:

Հոդված 257. Անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային սահմանով տեղափոխելու ժամանակ երկուղի համակարգի կիրառումը

 1. Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում կարող է կիրառվել երկուղի համակարգը:
  «Կանաչ» ուղին Միության մաքսային սահմանով տեղափոխման վայրերում հատուկ նշված վայր է, որը նախատեսված է Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող ուղեբեռում անձնական օգտագործման այնպիսի ապրանքների տեղափոխման համար, որոնք ենթակա չեն մաքսային հայտարարագրման:

  «Կարմիր» ուղին Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում հատուկ նշված վայր է, որը նախատեսված է Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող ուղեբեռում անձնական օգտագործման այնպիսի ապրանքներ տեղափոխելու համար, որոնք ենթակա են մաքսային հայտարարագրման, ինչպես նաև այնպիսի ապրանքներ, որոնց նկատմամբ իրականացվում է մաքսային հայտարարագրում՝ ֆիզիկական անձի ցանկությամբ:
 2. Երկուղի համակարգի կիրառմամբ նախատեսվում է Միության մաքսային սահմանով ուղևորվող ֆիզիկական անձի կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրի հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու (չիրականացնելու) համար համապատասխան ուղու («Կանաչ» կամ «Կարմիր») ինքնուրույն ընտրության կատարում:
 3. «Կանաչ» ուղու մուտքի (ելքի) գիծը ֆիզիկական անձի կողմից հատելը մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն է:
 4. Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում երկուղի համակարգը հարմարություններով ապահովելուն ներկայացվող պահանջները սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից:
 5. Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման այն վայրերի ցանկը, որտեղ կիրառվում է երկուղի համակարգը, ինչպես նաև այդպիսի ցանկ կազմելու կարգը սահմանվում են անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան:
 6. Երկուղի համակարգը կարող է չկիրառվել Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում կազմակերպված՝ պաշտոնատար անձանց և պատվիրակությունների սրահներում:
 7. «Կանաչ» ուղում մաքսային հսկողության առանձին ձևերը չկիրառելը չի նշանակում, որ ֆիզիկական անձն ազատվում է մաքսային կարգավորման ոլորտի միջազգային պայմանագրերին ու ակտերին և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրությանը հետևելու պարտավորությունից:
 8. Հաշվի առնելով Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում առաջացած օպերատիվ իրավիճակը, բացառիկ դեպքերում՝ մաքսային մարմնի որոշմամբ երկուղի համակարգը կարող է ժամանակավորապես չկիրառվել:
 9. Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում երկուղի համակարգը չկիրառելը ֆիզիկական անձի համար չի առաջացնում սույն գլխին համապատասխան մաքսային հայտարարագրման ոչ ենթակա ապրանքների մաքսային հայտարարագրում իրականացնելու պարտավորություն, ինչպես նաև չի ազատում ֆիզիկական անձին մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքները հայտարարագրելու անհրաժեշտությունից:

Հոդված 258. Անձնական օգտագործման ապրանքների մասով իրականացվող մաքսային գործառնությունները

 1. Անձնական օգտագործման ապրանքների մասով մաքսային գործառնությունները, կախված Միության մաքսային սահմանով դրանք տեղափոխելու եղանակներից, իրականացվում են Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում կամ այն անդամ պետության մաքսային մարմնում, որի տարածքում մշտական կամ ժամանակավորապես բնակվում կամ ժամանակավոր գտնվում է այն ֆիզիկական անձը, որը կարող է հանդես գալ որպես այդ ապրանքների հայտարարատու:

  Անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան սահմանված դեպքերում անձնական օգտագործման ապրանքները երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրելիս՝ դրանց հետ կապված մաքսային գործառնությունները կարող են իրականացվել ուղևորատար գնացքների ընթացուղում:
 2. Ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային սահմանով անձնական օգտագործման ապրանքները տրանսպորտային միջոցներով, բացառությամբ նավերի և օդանավերի, տեղափոխելու դեպքում մաքսային մարմիններն այդ անձանց հնարավորություն են տալիս իրականացնելու մաքսային գործառնություններ՝ առանց այդ տրանսպորտային միջոցներից հեռանալու, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա անհրաժեշտ է մաքսային կարգավորման ոլորտի միջազգային պայմանագրերն ու ակտերը պահպանելու համար:
 3. Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածքում կամ դրա սահմաններից դուրս դրանց գտնվելու և օգտագործվելու համար պետք է բաց թողնվեն մաքսային մարմինների կողմից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձնական օգտագործման այդ ապրանքները համարվում են սույն Օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված իրադարձությունների վրա հասնելու ժամանակ բաց թողնված՝ սույն գլխով նախատեսված կարգով և պայմաններով, առանց այդ ապրանքները մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպելու` բացառությամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի:
 4. Մաքսային հայտարարագրման ենթակա անձնական օգտագործման այն ապրանքների մասով, որոնք Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվում են ուղեկցվող կամ չուղեկցվող ուղեբեռում կամ առաքվում են փոխադրողի կողմից, Միության մաքսային տարածք դրանց ներմուծումից հետո կամ այն ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային տարածքից արտահանման համար, որոնք, սույն Օրենսգրքին համապատասխան կարող են հանդես գալ որպես անձնական օգտագործման այդ ապրանքների հայտարարատուներ, պետք է իրականացվեն ազատ շրջանառության համար բացթողման, ժամանակավոր ներմուծման, արտահանման, ժամանակավոր արտահանման կամ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման համար դրանց մաքսային հայտարարագրման հետ կապված մաքսային գործառնություններ, եթե անձնական օգտագործման ապրանքները կարող են ձևակերպվել «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով՝ սույն Օրենսգրքի 263-րդ հոդվածին համապատասխան:

  «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված անձնական օգտագործման ապրանքների մասով՝ ազատ շրջանառության համար բացթողման կամ ժամանակավոր ներմուծման համար մաքսային հայտարարագրման հետ կապված մաքսային գործառնությունները պետք է իրականացվեն այն ֆիզիկական անձանց կողմից, որոնք, սույն Օրենսգրքին համապատասխան, «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտից հետո կարող են հանդես գալ որպես անձնական օգտագործման այդ ապրանքների հայտարարատուներ:

  Մինչև մաքսային հայտարարագրման հետ կապված մաքսային գործառնություններն իրականացնելը կամ մաքսային մարմնի կողմից անձնական օգտագործման ապրանքները բաց թողնելը մերժելու դեպքում նշված անձնական օգտագործման ապրանքները կարող են հանձնվել ժամանակավոր պահպանման, իսկ անձնական օգտագործման այն ապրանքները, որոնք գտնվում են Միության մաքսային սահմանով տեղափոխման վայրերում, նույնպես կարող են արտահանվել Միության մաքսային տարածքից, եթե այդ ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծումից հետո դուրս չեն եկել ժամանման վայրից կամ մեկնման վայրից հետ են ներմուծվել Միության մաքսային տարածք:

  Սույն կետի առաջին և երկրորդ պարբերություններում նշված մաքսային գործառնությունները նաև իրականացվում են այլ անձանց կողմից՝ սույն Օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի 11-րդ կետին համապատասխան Հանձնաժողովի կողմից սահմանված դեպքերում:
 5. Բացթողման պայմանները չպահպանելու և անձնական օգտագործման ապրանքների համար սույն հոդվածի 4-րդ կետով նախատեսված մաքսային գործառնությունները չիրականացնելու պատճառով մաքսային մարմնի կողմից անձնական օգտագործման ապրանքները բաց թողնելու անհնարինության դեպքում այդ ապրանքներն արգելապահվում են մաքսային մարմնի կողմից՝ սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան:
 6. Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների կամ Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծված (սույն գլխում այսուհետ՝ ժամանակավոր ներմուծում) անձնական օգտագործման ապրանքների մասով մաքսային գործառնությունների իրականացման, այդ ապրանքների բացթողման և դրանք մաքսային հսկողության տակ չգտնվող ճանաչելու մասին փաստն արտացոլելու կարգը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից և անդամ պետությունների օրենսդրությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից նախատեսված դեպքերում կամ Հանձնաժողովի կողմից չկարգավորվող մասով:

  Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների մասով մաքսային գործառնություններն իրականացվում են՝ հաշվի առնելով սույն Օրենսգրքի 40-րդ գլխով սահմանված առանձնահատկությունները, իսկ սույն Օրենսգրքի 40-րդ գլխով չկարգավորվող մասով՝ հաշվի առնելով անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված առանձնահատկությունները:
 7. Այն ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողություն իրականացնելու ժամանակ, որոնց տեղափոխումը Միության մաքսային սահմանով իրականացվում է ֆիզիկական անձի կողմից առանց մաքսային հայտարարագրման, մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձն իրավունք ունի պահանջելու, որ ֆիզիկական անձը ներկայացնի այդպիսի ապրանքները, ինչպես նաև ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված, այդ թվում՝ նրա բանավոր հարցման արդյունքներով ստացված, տեղեկությունների հավաստիությունը հաստատող՝ նրա մոտ առկա փաստաթղթերը:
 8. Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման այն վայրերում, որտեղ չի կիրառվում երկուղի համակարգը, մաքսային հայտարարագրման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման վայրերը երթևեկության գոտիներում նշվում են մաքսային գործառնությունների մեկնարկի և ավարտի գծերով:

  Առանց ուղևորային մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելու մաքսային գործառնությունների ելքի գիծը ֆիզիկական անձի կողմից հատելը համարվում է մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն, եթե այլ բան սահմանված չէ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:

  Այն դեպքում, երբ ֆիզիկական անձն ուղևորվում է տրանսպորտային միջոցով, և եթե անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան հնարավորություն է տրվում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մասով իրականացնելու մաքսային գործառնություններ՝ առանց տրանսպորտային միջոցներից հեռանալու, մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն է համարվում պաշտոնատար անձին բանավոր հարցման արդյունքներով ուղևորային մաքսային հայտարարագիր չներկայացնելը:
 9. Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու անձնական օգտագործման այն ապրանքների մասով մաքսային գործառնություններ կատարելու և մաքսային վերահսկողություն իրականացնելու առանձնահատկությունները, որոնք ավիափոխադրողի կողմից ընդունվել են փոխադրման ուղեկցվող ուղեբեռով, որն ուղարկվում է Միության մաքսային տարածքից Միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվող նշանակման վայր՝ մեկնման վայրում միջանկյալ վայրէջքի կատարմամբ, կամ ուղարկվում է Միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվող վայրից Միության մաքսային տարածքում գտնվող նշանակման վայր՝ ժամանման վայրում միջանկյալ վայրէջքի կատարմամբ, այդպիսի ապրանքների մասով մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մեկնման վայրերի (ժամանման վայրերի) սարքավորումներին և տեխնիկական հագեցվածությանը ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև մաքսային մարմինների, ավիափոխադրողների և ֆիզիկական անձանց միջև փոխգործակցության պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են այդպիսի առանձնահատկություններով մաքսային գործառնություններ կատարելու և մաքսային հսկողություն իրականացնելու համար:

Հոդված 259. Անձնական օգտագործման ապրանքների ժամանակավոր պահպանումը

 1. Անձնական օգտագործման ապրանքների ժամանակավոր պահպանումն իրականացվում է սույն Օրենսգրքի 16-րդ գլխով սահմանված կարգով և պայմաններով՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածը:
 2. Անդամ պետությունում մշտական բնակություն հաստատելու, այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալու մտադրություն ունեցող օտարերկրյա ֆիզիկական անձի անձնական օգտագործման ապրանքների ժամանակավոր պահպանումը կարող է իրականացվել այդ անձի մշտական կամ ժամանակավոր բնակության (գտնվելու) վայրում և (կամ) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վայրերում:
 3. Անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ կարող է սահմանվել սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ֆիզիկական անձի՝ անձնական օգտագործման ապրանքները դրանց ժամանակավոր պահպանման վայրում տեղավորելը հաստատելու պարտավորությունը, ինչպես նաև այդ հաստատման կարգը:
 4. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ֆիզիկական անձի անձնական օգտագործման ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու համար այդ անձը մաքսային մարմին է ներկայացնում ազատ ձևով շարադրված դիմում՝ նշելով Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող տեղեկությունները, կից ներկայացնելով ներկայացված տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթեր, ինչպես նաև օտարերկրյա ֆիզիկական անձի՝ անդամ պետությունում մշտական բնակություն հաստատելու, այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալու մտադրությունը հաստատող փաստաթղթեր:
  Հանձնաժողովը կազմում է օտարերկրյա ֆիզիկական անձի՝ անդամ պետությունում մշտական բնակություն հաստատելու, այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալու մտադրությունը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը և ապահովում է դրա տեղադրումը «Ինտերնետ» ցանցում՝ Միության պաշտոնական կայքում:
 5. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված ֆիզիկական անձի անձնական օգտագործման ապրանքները ժամանակավոր պահպանման են հանձնվում այն ժամկետով, որը հաշվարկվում է այդ ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու համար ներկայացված դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու օրվան հաջորդող օրվանից՝
  1) մինչև սույն հոդվածի 6-րդ կետում նշված ժամկետը լրանալու օրը, եթե մինչ այդ ժամկետը լրանալը օտարերկրյա ֆիզիկական անձը սույն հոդվածի 4-րդ կետի առաջին պարբերության մեջ նշված դիմումը գրանցած մաքսային մարմնին չի ծանուցել այն գործողությունների իրականացման մասին, որոնք ուղղված են այդ անձի՝ անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխված ճանաչվելու փաստը հաստատող փաստաթուղթը, կամ այդ անձի՝ տվյալ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալը հաստատող փաստաթուղթն ստանալուն.
  2) մինչև ֆիզիկական անձի՝ անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխված ճանաչվելու փաստը հաստատող փաստաթուղթը, կամ այդպիսի անձի՝ տվյալ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալը հաստատող փաստաթուղթն ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից 5 աշխատանքային օրը լրանալը.
  3) մինչև սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված փաստաթղթերի տրամադրումը մերժելու օրվան հաջորդող օրվանից 10 աշխատանքային օրը լրանալը:
 6. Մինչև սույն հոդվածի 4-րդ կետի առաջին պարբերությունում նշված դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու օրվան հաջորդող օրվանից 2 ամիսը լրանալը սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ֆիզիկական անձը պարտավոր է, անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթը ներկայացնելու միջոցով, սույն հոդվածի 4-րդ կետի առաջին պարբերության մեջ նշված դիմումը գրանցած մաքսային մարմնին ծանուցելու այն գործողությունների իրականացման մասին, որոնք ուղղված են այդ անձի՝ անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխված ճանաչվելու փաստը հաստատող փաստաթուղթը, կամ այդ անձի՝ տվյալ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալը հաստատող փաստաթուղթն ստանալուն:
 7. Մինչև անձնական օգտագործման ապրանքների ժամանակավոր պահպանման ժամկետը լրանալը սույն հոդածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ֆիզիկական անձը պարտավոր է իրականացնելու ժամանակավոր պահպանման տակ գտնվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումը՝ դրանք ազատ շրջանառության մեջ բաց թողնելու, Միության մաքսային տարածքից արտահանելու կամ սույն Օրենսգրքով սահմանված «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու համար: Անձնական օգտագործման այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ չի իրականացվել մաքսային հայտարարագրում, ժամանակավոր պահպանության ժամկետը լրանալուց հետո արգելանքի են վերցվում (արգելապահվում են) մաքսային մարմինների կողմից՝ սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան:
 8. Մինչև ժամանակավոր պահպանման տակ գտնվող անձնական օգտագործման ապրանքներն ազատ շրջանառության մեջ բաց թողնելը՝ անձնական օգտագործման այդ ապրանքները պետք է գտնվեն սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ֆիզիկական անձի փաստացի տիրապետման տակ և չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց տիրապետմանը, օգտագործմանը և (կամ) տնօրինմանը՝ բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան դրանց փոխանցմանը:

  Թույլատրվում է ժամանակավոր պահպանման տակ գտնվող անձնական օգտագործման ապրանքներն առանց մաքսային մարմնի թույլտվության հանձնել վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման և անձնական օգտագործման ապրանքները բնականոն վիճակում պահպանելու նպատակով այլ անհրաժեշտ գործողություններ իրականացնելու համար:
 9. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ֆիզիկական անձն իրավունք ունի օգտագործելու ժամանակավոր պահպանման տակ գտնվող, ինչպես նաև դրանց ժամանակավոր պահպանման վայրերի սահմաններից դուրս գտնվող անձնական օգտագործման ապրանքները՝ հաշվի առնելով սույն կետի երկրորդ պարբերությունը:

  Ժամանակավոր պահպանման տակ գտնվող՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ հանդիսացող ավտոտրանսպորտային ու մոտոտրանսպորտային միջոցների և (կամ) ավտոտրանսպորտային ու մոտոտրանսպորտային միջոցների կցանքների օգտագործումը թույլատրվում է մաքսային մարմնի գրավոր թույլտվությամբ՝ սույն Օրենսգրքի 271-րդ հոդվածին համապատասխան մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելու պայմանով:

Հոդված 260. Անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումը

 1. Մաքսային հայտարարագրման ենթակա են՝
  1) չուղեկցվող ուղեբեռում Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքները՝ բացառությամբ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների, կամ փոխադրողի կողմից առաքվող անձնական օգտագործման ապրանքները.
  2) ցանկացած եղանակով Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման այն ապրանքները, բացառությամբ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների, որոնց հետ կապված, պահպանվում են արգելքներն ու սահմանափակումները՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան, և պահանջվում է ներկայացնել այդ արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը հաստատող փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ.
  3) անձնական օգտագործման ապրանքները, բացառությամբ ուղեկցվող ուղեբեռում Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցների, որոնց հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման.
  4) անձնական օգտագործման այն ապրանքները, բացառությամբ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների, որոնք ներմուծվում են ուղեկցվող ուղեբեռում՝ առանց մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու.
  5) ցանկացած եղանակով Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները՝ բացառությամբ անդամ պետություններում գրանցված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների.
  6) Միության մաքսային տարածքում գտնվող ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները՝ սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 5-րդ, 7-րդ և 12-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում.
  7) կանխիկ դրամական միջոցները և (կամ) ճանապարհային չեկերը, եթե Միության մաքսային տարածք միանվագ ներմուծման կամ Միության մաքսային տարածքից միանվագ արտահանման ժամանակ այդ կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) ճանապարհային չեկերի ընդհանուր գումարը գերազանցում է ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմին ներկայացնելու օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով 10 հազար ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը.
  8) դրամական գործիքները՝ բացառությամբ ճանապարհային չեկերի.
  9) մշակութային արժեքները, որոնց մասով պահպանման են ենթակա արգելքներ և սահմանափակումներ՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:
  10) միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքները.
  11) սույն Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 3-րդ կետի երկրորդ պարբերության մեջ նշված՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների մասերը.
  12) սույն հոդվածի 18-րդ կետում նշված ապրանքները:
 2. Մաքսային հայտարարագրման ենթակա չեն սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված՝ Միության մաքսային տարածքով օդային տրանսպորտով ուղևորվող ֆիզիկական անձի ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքները, եթե այդպիսի անձը, Միության մաքսային տարածք ժամանելուց հետո, առանց միջազգային օդանավակայանի տարանցիկ գոտուց դուրս գալու հեռանում է Միության մաքսային տարածքից:
 3. Անձնական օգտագործման, այդ թվում` սույն Օրենսգրքի 263-րդ հոդվածին համապատասխան «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ:

  Ուղևորային մաքսային հայտարարագրում նշման ենթակա տեղեկությունները սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից՝ այդ մաքսային հայտարարագրի լրացման կարգը սահմանելու ժամանակ՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 9-րդ կետը:

  Ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը լրացվում է ռուսերենով կամ անգլերենով, կամ այն անդամ պետության պետական լեզվով, որի մաքսային մարմին է ներկայացվել այդ ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը, իսկ մաքսային մարմնի թույլտվությամբ՝ այլ օտար լեզվով, որին տիրապետում են այն մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձինք, ուր պետք է ներկայացվի այդ մաքսային հայտարարագիրը:
  Այն դեպքում, երբ որպես ուղևորային մաքսային հայտարարագիր օգտագործվում են Համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված և միջազգային փոստային առաքանիներին ուղեկցող փաստաթղթերը, այդ փաստաթղթերը լրացվում են այդ ակտերով սահմանված լեզուներով:

  Որպես ուղևորային մաքսային հայտարարագիր կարող են օգտագործվել այն փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ սույն Օրենսգրքով, Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով և (կամ) Հանձնաժողովի կողմից սահմանված դեպքերում և կարգով:
 4. Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով սույն Օրենսգրքի 286-րդ հոդվածը:
 5. Կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 16-րդ և 17-րդ կետերը:
 6. Ուղեկցվող ուղեբեռում՝ Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է ֆիզիկական անձանց կողմից՝ Միության մաքսային սահմանով նրանց ուղևորվելու ժամանակ՝ այդ ապրանքները մաքսային մարմին ներկայացնելու հետ միաժամանակ:

  Ուղեկցվող ուղեբեռում՝ Միության մաքսային սահմանով՝ օդային տրանսպորտով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է ֆիզիկական անձանց կողմից այն անդամ պետության տարածքում, որտեղ տեղակայված է այն միջազգային օդանավակայանը, որտեղ այդ անձանց հանձնվել է ուղեկցվող ուղեբեռը, և այդ անձինք հեռանում են այդ միջազգային օդանավակայանի մաքսային հսկողության գոտուց:
 7. Չուղեկցվող ուղեբեռում՝ Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է ֆիզիկական անձանց կողմից այն անդամ պետությունում, որտեղ մշտապես կամ ժամանակավորապես բնակվում կամ ժամանակավոր գտնվում են այդ ֆիզիկական անձինք:
 8. Փոխադրողի կողմից առաքվող կամ միջազգային փոստային առաքանիներով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է այն անդամ պետությունում, որտեղ մշտապես կամ ժամանակավորապես բնակվում կամ ժամանակավորապես գտնվում է այն ֆիզիկական անձը, որն անձնական օգտագործման այդ ապրանքներն ուղարկողը կամ ստացողն է:
 9. Անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ, բացառությամբ միջազգային փոստային առաքանիներով տեղափոխվող կամ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող անձնական օգտագործման ապրանքների, հայտագրվում է Միության մաքսային տարածք դրանք ներմուծելու և (կամ) Միության մաքսային տարածքում դրանց գտնվելու կամ Միության մաքսային տարածքից դրանք արտահանելու հետևյալ նպատակներից մեկը՝
  1) ազատ շրջանառություն.
  2) ժամանակավոր ներմուծում:
  Ժամանակավոր ներմուծումը կարող է հայտագրվել միայն սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածում նշված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար.
  3) արտահանում
  4) ժամանակավոր արտահանում
 10. Ցանկության դեպքում՝ ֆիզիկական անձն իրավունք ունի հայտարարագրելու անձնական օգտագործման ապրանքները, որոնք ենթակա չեն մաքսային հայտարարագրման:

  Ֆիզիկական անձի կողմից Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող կամ չուղեկցվող ուղեբեռում անձնական օգտագործման ապրանքներ տեղափոխելու դեպքում այդպիսի անձն իրավունք ունի իրականացնելու ուղեկցվող ուղեբեռում ներմուծվող` անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրում՝ արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական այնպիսի նորմերի հաշվառման նպատակներով, որոնց սահմաններում անձնական օգտագործման ապրանքները ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք առանց մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու:
 11. Անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի կողմից, իսկ Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում՝ հայտարարատուի անունից կամ հանձնարարականով գործող այլ անձանց կողմից:
 12. Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների համար, այդ թվում՝ ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու համար ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը ներկայացվում է Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրում տեղակայված մաքսային մարմին:

  Եթե Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքները ձևակերպված են «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով, ապա այդ ապրանքներն ազատ շրջանառության մեջ բաց թողնելու կամ ժամանակավոր ներմուծելու համար ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը ներկայացվում է առաքման վայրի մաքսային մարմին՝ բացառությամբ սույն կետի երրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի:

  Սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածին համապատասխան ժամանակավոր պահպանման հանձնված անձնական օգտագործման ապրանքների համար, այդ ապրանքներն ազատ շրջանառության մեջ բաց թողնելու համար, ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը ներկայացվում է սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի 4-րդ կետի առաջին պարբերությունում նշված դիմումը գրանցող մաքսային մարմին:

  Միության մաքսային սահմանով չուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող կամ փոխադրողի կողմից առաքվող անձնական օգտագործման ապրանքների համար ուղևորային մաքսային հայտարարագիրն անդամ պետությունների օրենսգրքին համապատասխան, ներկայացվում է ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը գրանցելու համար իրավասու մաքսային մարմին:
 13. Այն դեպքում, երբ անձնական օգտագործման ապրանքները հանձնված են ժամանակավոր պահպանման, ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը ներկայացվում է սույն Օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան:
 14. Որպես անձնական օգտագործման ապրանքների հայտարարատուներ կարող են հանդես գալ 16 տարին լրացած՝ անդամ պետությունների ֆիզիկական անձինք կամ օտարերկրյա ֆիզիկական անձինք՝
  1) որոնք Միության մաքսային սահմանը հատելու պահին Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների նկատմամբ ունեն տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունք.
  2) որոնք Միության մաքսային սահմանով չուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքները, այդ թվում՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները փոխանցել են (փոխանցում են) փոխադրողին.
  3) որոնք անձնական օգտագործման ապրանքներն ուղարկողներն են, իսկ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանվող դեպքերում՝ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքներն ստացողներն են.
  4) որոնց հասցեով կամ որոնց անունից փոխադրողի կողմից առաքվում են անձնական օգտագործման ապրանքները, այդ թվում՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները.
  5) որոնք սեփականության իրավունք ունեն անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ, որի մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է ազատ շրջանառության մեջ բաց թողնելու համար.
  6) որոնք Միության մաքսային սահմանով ուղևորվում են անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցով, որը տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքով պատկանում է իրենց, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն գլխով.
  7) որոնք դատարանի որոշմամբ կամ ժառանգության իրավունքով ձեռք են բերել Միության մաքսային տարածքում մաքսային հսկողության տակ գտնվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը տիրապետելու, օգտագործելու և (կամ) տնօրինելու իրավունք.
  8) որոնք Միության մաքսային տարածքում մաքսային հսկողության տակ գտնվող, «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ ունեն տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունք.
  9) որոնք իրականացնում են ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցի արտահանումը Միության մաքսային տարածքից, որն իրենց փոխանցվել է սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 8-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերին և 9-րդ կետին համապատասխան.
  10) որոնք ուղեկցում են 16 տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց (այդ անձանց ծնողներից մեկը, որդեգրողները, խնամակալները կամ հոգաբարձուները, ուղեկցող այլ անձ կամ, ուղեկցող անձանց բացակայության դեպքում, փոխադրողի ներկայացուցիչը, իսկ առանց ծնողների, որդեգրողների, խնամակալների կամ հոգաբարձուների ուղեկցության անչափահաս տարիքի անձանց խմբի կազմակերպված մեկնման (ժամանման) դեպքում՝ այլ անձինք՝ խմբի ղեկավարը կամ փոխադրողի ներկայացուցիչը)՝ 16 տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման ապրանքների համար.
  11) որոնք նշված են սույն հոդվածի 18-րդ կետում:
 15. Միջազգային փոստային առաքանիներով անձնական օգտագործման ապրանքները՝ Միության մաքսային տարածքում գտնվող ֆիզիկական անձի հասցեով առաքելու դեպքում որպես այդ ապրանքների հայտարարատուներ կարող են հանդես գալ այդ ապրանքներն ուղարկող իրավաբանական անձինք:
 16. Դրամական գործիքների, բացառությամբ ճանապարհային չեկերի, մաքսային հայտարարագրման ժամանակ ուղևորային մաքսային հայտարարագրում նշվում է անվանական արժեքը կամ համապատասխան գումարը՝ անդամ պետության արժույթով կամ արտարժույթով, որի ստացման իրավունքը հաստատվում է դրամական գործիքով: Այն դեպքում, երբ անվանական արժեքը բացակայում է, և անհնար է որոշել գումարն անդամ պետության արժույթով կամ արտարժույթով, որի ստացման իրավունքը հաստատվում է դրամական գործիքով, ուղևորային մաքսային հայտարարագրում նշվում է Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող դրամական գործիքների քանակը:
 17. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու նպատակով ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային սահմանով մաքսային հայտարարագրման ենթակա կանխիկ դրամական միջոցներ և (կամ) դրամական գործիքներ տեղափոխելու դեպքում ուղևորային մաքսային հայտարարագրում պետք է նշվեն հետևյալ տվյալները՝
  1) օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի՝ անդամ պետության տարածքում գտնվելու (բնակվելու) իրավունքը հաստատող փաստաթղթի վավերապայմանները, անդամ պետության տարածքում բնակության (գրանցման) վայրի կամ գտնվելու վայրի հասցեն.
  2) դրամական գործիքների՝ բացառությամբ ճանապարհային չեկերի մասին տեղեկությունները (դրամական գործիքի տեսակը, թողարկողի անվանումը, թողարկման ամսաթիվը և նույնականացման համարը (առկայության դեպքում)).
  3) կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների ծագման աղբյուրի, դրանց սեփականատերերի (եթե տեղափոխվող կանխիկ դրամական միջոցները և (կամ) դրամական գործիքները հայտատուի սեփականությունը չեն), ինչպես նաև այդ կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների ենթադրյալ օգտագործման մասին տեղեկությունները.
  4) կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների փոխադրման երթուղու ու միջոցի (այն տրանսպորտի տեսակի, որի միջոցով իրականացվում է փոխադրումը) մասին տեղեկությունները:
 18. Միության մաքսային սահմանով մահացածների մարմիններով (մասունքներով) դագաղների և աճյունով (մոխրով) աճյունասափորների տեղափոխման դեպքում որպես ուղևորային մաքսային հայտարարագիր կարող է օգտագործվել մահացած անձի մարմնով (մասունքներով) դագաղը կամ աճյունով (մոխրով) աճյունասափորն ուղեկցող անձի կողմից ազատ ձևով շարադրված դիմումը:
 19. Միության մաքսային տարածքից արտահանվող՝ մարմիններով (մասունքներով) դագաղների և աճյունով (մոխրով) աճյունասափորների մաքսային հայտարարագրման դեպքում ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
  1) անդամ պետություններում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար սահմանված կարգով քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժինների կողմից տրվող մահվան վկայականը կամ մահվան փաստը հավաստող բժշկական վկայականը կամ նշված փաստաթղթերի նոտարական կարգով վավերացված պատճենները, իսկ թաղման վաղեմության հետ կապված այդ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս նույնականացնելու արտահանվող մասունքները.
  2) ազատ ձևով շարադրված՝ տվյալ վայրի պետական սանիտարական հսկողություն իրականացնող մարմինների եզրակացությունը՝ վերահուղարկավորման դեպքում արտաշիրիմում անցկացնելու հնարավորության մասին.
  3) ցինկապատ դագաղների զոդակցման արարողակարգային ծառայություններ իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից ազատ ձևով շարադրված ակտը (տեղեկանքը)՝ նշելով, որ դրանցում բացակայում են կողմնակի իրերը և կցելով մահացածի իրերի ու թանկարժեք իրերի ցանկը, եթե դրանք ուղարկվում են մահացածի մարմնի (աճյունի) հետ:
 20. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող՝ մարմիններով (մասունքներով) դագաղների և աճյունով (մոխրով) աճյունասափորների մաքսային հայտարարագրման դեպքում ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
  1) ուղարկող երկրի լիազորված հիմնարկի կողմից տրված մահվան վկայականը կամ մահվան մասին բժշկական վկայականը կամ այդ փաստաթղթերի պատճենները, իսկ թաղման վաղեմության հետ կապված այդ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս նույնականացնելու ներմուծվող մասունքները.
  2) ցինկապատ դագաղների զոդակցման արարողակարգային ծառայություններ իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից ազատ ձևով շարադրված ակտը (տեղեկանքը)՝ նշելով, որ դրանցում բացակայում են կողմնակի իրերը և կցելով մահացածի իրերի ու թանկարժեք իրերի ցանկը, եթե դրանք ուղարկվում են մահացածի մարմնի (աճյունի) հետ:

Հոդված 261. Անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ փաստաթղթեր ներկայացնելը

 1. Ուղևորային մաքսային հայտարարագրում ներկայացված տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթեր են համարվում՝ 
  1) անձը հաստատող փաստաթղթերը, այդ թվում՝ անչափահաս անձի.
  2) ֆիզիկական անձի մոտ եղած՝ անձնական օգտագործման այն ապրանքների արժեքը հաստատող փաստաթղթերը, որոնց նկատմամբ իրականացվում է մաքսային հայտարարագրում.
  3) սույն Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան, ֆիզիկական անձանց կողմից պահպանման ենթակա արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը հաստատող փաստաթղթերը, եթե արգելքների ու սահմանափակումների պահպանումը հաստատվում է այդ փաստաթղթերը ներկայացնելով.
  4) տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերը.
  5) մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծման պայմանների պահպանումը հաստատող, այդ թվում՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձի՝ անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխված ճանաչվելու փաստը հաստատող կամ օտարերկրյա ֆիզիկական անձի՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալը հաստատող փաստաթղթերը.
  6) ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը, որը ձևակերպվել է անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը Միության մաքսային տարածք ներմուծելու ժամանակ և որով հաստատվում է Միության մաքսային տարածքում ժամանակավոր գտնվելու համար այդ տրանսպորտային միջոցի բացթողումը.
  7) այնպիսի տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս նույնականացնելու անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցը կամ անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցի այն մասերը, որոնք ենթակա են մաքսային հայտարարագրման՝ սույն Օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի 1-ին կետի 11-րդ ենթակետին համապատասխան.
  8) անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը.
  9) կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների ծագումը հավաստող փաստաթղթերը՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում.
  10) սույն Օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի 19-րդ և 20-րդ կետերում նշված փաստաթղթերը.
  11) հայտարարատուի անունից կամ հանձնարարականով գործող անձի լիազորությունները հաստատող լիազորագիրը կամ այլ փաստաթուղթ՝ սույն Օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի 11-րդ կետին համապատասխան Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում:
 2. Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված փաստաթղթերը չեն պարունակում ուղևորային մաքսային հայտարարագրում ներկայացված տեղեկությունները հաստատող տեղեկություններ, այդ տեղեկությունները կարող են հաստատվել այլ փաստաթղթերով:
 3. Այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնցով մաքսային մարմիններն անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելիս չեն պահանջում տեղեկությունների՝ օտար լեզվից թարգմանությունը, սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից:
 4. Ֆիզիկական անձի կողմից ուղեկցվող ուղեբեռում և չուղեկցվող ուղեբեռում կամ միայն չուղեկցվող ուղեբեռում անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածքով տեղափոխելու դեպքում Միության մաքսային տարածք չուղեկցվող ուղեբեռում ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ, ի լրումն սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված փաստաթղթերի, ներկայացվում է սույն Օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի 10-րդ կետին համապատասխան տրված ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օրինակը:

Նշված ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմին չներկայացնելու դեպքում Միության մաքսային տարածք չուղեկցվող ուղեբեռում ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքները դիտարկվում են որպես այն արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական նորմերի գերազանցմամբ Միության մաքսային տարածք ներմուծված, որոնց սահմաններում անձնական օգտագործման ապրանքներն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք, եթե ֆիզիկական անձը չապացուցի հակառակը:

Հոդված 262. Անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումը

 1. Ելնելով անձնական օգտագործման ապրանքների, բացառությամբ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող ապրանքների, մաքսային հայտարարագրման ժամանակ Միության մաքսային տարածք դրանց ներմուծման և (կամ) Միության մաքսային տարածքում դրանց գտնվելու կամ Միության մաքսային տարածքից դրանց արտահանման հայտագրված նպատակից՝ այդ ապրանքները ենթակա են բացթողման՝
  1) ազատ շրջանառության համար.
  2) արտահանման համար.
  3) Միության մաքսային տարածքում ժամանակավոր գտնվելու համար.
  4) Միության մաքսային տարածքից դուրս ժամանակավոր գտնվելու համար:
 2. Մաքսային հայտարարագրման ենթակա անձնական օգտագործման ապրանքների՝ ազատ շրջանառության կամ արտահանման համար բացթողումը մաքսային մարմնի կողմից իրականացվում է՝ պայմանով, որ՝
  1) վճարվել են մաքսատուրքերը, հարկերը՝ սույն գլխին համապատասխան` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 3-րդ կետը.
  2) պահպանվել են արգելքներն ու սահմանափակումները՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան.
  3) մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների բացթողման հետ կապված գործողությունների իրականացման դիմաց մաքսավճարները վճարվել են, եթե այդ վճարները սահմանվել են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, և դրանց վճարման ժամկետը սահմանվել է մինչև ապրանքների բացթողումը, այդ թվում՝ մինչև ուղևորային մաքսային հայտարարագրի գրանցումը:
 3. Միության մաքսային տարածքով ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումն իրականացվում է մաքսային մարմնի կողմից՝ մինչև անձնական օգտագործման ապրանքների մասով վճարված մաքսատուրքերի, հարկերի գումարների հաշվեգրումը համապատասխան հաշիվներին:

  Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումն իրականացվում է մաքսային մարմնի կողմից՝ մինչև մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելը:
 4. Միության մաքսային տարածքում ժամանակավոր գտնվելու կամ Միության մաքսային տարածքից դուրս ժամանակավոր գտնվելու համար՝ մաքսային հայտարարագրման ենթակա անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումն իրականացվում է մաքսային մարմնի կողմից՝ պայմանով, որ՝
  1) անձնական օգտագործման ապրանքները կարող են ժամանակավոր ներմուծվել կամ ժամանակավոր արտահանվել՝ սույն Օրենսգրքի 264-րդ և 265-րդ հոդվածներին համապատասխան.
  2) ապահովվել է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումը՝ սույն Օրենսգրքի 271-րդ հոդվածին համապատասխան.
  3) պահպանվել են արգելքներն ու սահմանափակումները՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:
 5. Մաքսային հայտարարագրման ոչ ենթակա՝ Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքները «կանաչ» ուղու ելքի գիծը, կամ ժամանման կամ մեկնման վայրերում մաքսային գործառնությունների եզրափակման գիծը հատելու պահից համարվում են ազատ շրջանառության համար բաց թողնված կամ արտահանման համար բաց թողնված:

  Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման այն ապրանքները, որոնք ենթակա չեն մաքսային հայտարարագրման, և որոնց համար տրվում է առանց տրանսպորտային միջոցներից հեռանալու մաքսային գործառնություններ իրականացնելու հնարավորություն, ժամանման կամ մեկնման վայրերում այդ ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողություն իրականացնելու ավարտի պահից համարվում են ազատ շրջանառության համար բաց թողնված կամ արտահանման համար բաց թողնված:
 6. «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումն իրականացվում է այն պայմանների և կարգի պահպանմամբ, որոնք սահմանված են սույն Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածին համապատասխան:
 7. Անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումը պետք է ավարտվի սույն Օրենսգրքի 119-րդ հոդվածում նշված ժամկետներում՝ բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերության մեջ նշված դեպքերի:

  Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների, բացառությամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող անձնական օգտագործման ապրանքների, բացթողումը պետք է ավարտվի անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողման պայմանների պահպանման՝ հայտարարատուի կողմից հաստատվելուց և մաքսային հսկողության իրականացումից անմիջապես հետո:
 8. Սանիտարակարանտինային, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական և պետական հսկողության (վերահսկողության) այլ տեսակների ենթակա անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումն իրականացվում է պետական հսկողության (վերահսկողության) համապատասխան տեսակն իրականացնելուց հետո:
 9. Միության մաքսային տարածք ներմուծված անձնական օգտագործման ապրանքները Միության ապրանքների կարգավիճակ են ձեռք բերում դրանց ազատ շրջանառության համար բաց թողնելու պահից՝ բացառությամբ հետևյալ կատեգորիաների ապրանքների՝
  1) սույն Օրենսգրքի 298-րդ և 299-րդ հոդվածներին համապատասխան ներմուծվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ.
  2) այն ապրանքները, որոնց համար սահմանված են օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումներ՝ սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան:
 10. Անձնական օգտագործման այն ապրանքները, որոնք ձեռք են բերել Միության ապրանքների կարգավիճակ, գտնվում և օգտագործվում են Միության մաքսային տարածքում՝ առանց օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումների:

Հոդված 263. Ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների նկատմամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները

 1. Միության մաքսային տարածքով փոխադրման համար «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել Միության մաքսային սահմանով ուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող՝
  1) անդամ պետություններում կամ Միության անդամ չհանդիսացող պետություններում չգրանցված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները.
  2) մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծվող անձնական օգտագործման միջոցները, բացառությամբ սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ապրանքների, դրանց ժամանման վայրից դեպի այն մաքսային մարմին դրանց փոխադրման համար, որի գործունեության տարածքում մշտապես կամ ժամանակավորապես բնակվում կամ բնակվելու է այն ֆիզիկական անձը, որն իրականացնում է Միության մաքսային տարածք այդ ապրանքների ներմուծումը.
  3) անձնական օգտագործման ապրանքները, որոնք ներմուծվում են մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների, անդամ պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների դիվանագիտական և վարչատեխնիկական անձնակազմի անդամների, անդամ պետությունների հյուպատոսական հիմնարկների ղեկավարների և այլ հյուպատոսական պաշտոնատար անձանց, հյուպատոսական ծառայողների, Միության մաքսային տարածքից դուրս տեղակայված միջազգային կազմակերպություններին կից՝ անդամ պետությունների ներկայացուցչությունների աշխատակիցների, նրանց հետ բնակվող՝ իրենց ընտանիքի անդամների կամ այդ անձանց անունից և հանձնարարականով գործող այլ անձանց կողմից, ժամանման վայրից դեպի այն մաքսային մարմին դրանց փոխադրման համար, որը որոշվում է Միության մաքսային տարածք այդ ապրանքների ներմուծումն իրականացնող անձանց դիմումի հիման վրա.
  4) Միության մաքսային տարածքում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցների, հյուպատոսական հիմնարկների աշխատողների, միջազգային կազմակերպություններին կից՝ պետությունների ներկայացուցչությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների, այլ կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների անձնակազմի (աշխատակիցների, պաշտոնատար անձանց), նրանց հետ ապրող՝ իրենց ընտանիքի անդամների կողմից Միության մաքսային տարածք ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքները, ներառյալ առաջնահերթ ձեռքբերման ապրանքները, ժամանման վայրից դեպի այն մաքսային մարմին դրանց փոխադրման համար, որի գործունեության տարածքում են գտնվում այն դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, հյուպատոսական հիմնարկները, միջազգային կազմակերպություններին կից՝ պետությունների ներկայացուցչությունները, միջազգային կազմակերպությունները և դրանց ներկայացուցչությունները, այլ կազմակերպություններ կամ դրանց ներկայացուցչություններ, որոնց աշխատակիցներ, աշխատողներ, անձնակազմ (աշխատակիցներ, պաշտոնատար անձինք) նրանք համարվում են.
  5) դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների ղեկավարների, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների դիվանագիտական անձնակազմի անդամների և հյուպատոսական հիմնարկների հյուպատոսական պաշտոնատար անձանց, նրանց հետ բնակվող՝ իրենց ընտանիքի անդամների կողմից Միության մաքսային տարածք ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքները՝ ժամանման վայրից Միության մաքսային տարածքով դեպի մեկնման վայր դրանց փոխադրման համար:
 2. Անձնական օգտագործման ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս ուղևորային մաքսային հայտարարագրում նշման ենթակա տեղեկությունները սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից:
 3. Սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու դեպքում դրանց առաքման վայրը որոշում է ուղարկող մաքսային մարմինը՝
  1) անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք ներմուծվում են այդ տրանսպորտային միջոցների սեփականատիրոջ հանձնարարությամբ՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձի մշտական կամ ժամանակավոր բնակության վայրի մասին տեղեկությունների հիման վրա, իսկ անձնական օգտագործման այլ տրանսպորտային միջոցների համար՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները ներմուծող ֆիզիկական անձի դիմումի հիման վրա.
  2) մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների համար, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում նշված ապրանքների, այդ ապրանքների հայտարարատուի մշտական կամ ժամանակավոր բնակության վայրի կամ ենթադրյալ վայրի մասին տեղեկությունների հիման վրա.
  3) սույն հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքների համար՝ Միության մաքսային տարածք այդ ապրանքների ներմուծումն իրականացնող անձի կողմից ներկայացված տեղեկությունների հիման վրա.
  4) սույն հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքների համար՝ դիվանագիտական ներկայացուցչության, հյուպատոսական հիմնարկի, միջազգային կազմակերպությանը կից՝ պետության ներկայացուցչության, միջազգային կազմակերպության կամ դրա ներկայացուցչության, այնպիսի այլ կազմակերպության կամ դրա ներկայացուցչության գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունների հիման վրա, որի աշխատակիցը, աշխատողը, աշխատակազմը (աշխատակիցը, պաշտոնատար անձը) այն անձն է, որի անձնական օգտագործման ապրանքները ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք.
  5) սույն հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքների համար՝ մեկնման վայրի մասին տեղեկությունների հիման վրա.
 4. Սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքների փոխադրման ժամանակ որպես հայտարարատու հանդես եկող ֆիզիկական անձը, «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, կատարում է սույն Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածով փոխադրողի համար նախատեսված պարտավորությունները:
 5. «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը տրամադրվում է սույն Օրենսգրքի 146-րդ հոդվածին համապատասխան՝ հաշվի առնելով սույն Օրենսգրքի 271-րդ հոդվածը:

Հոդված 264. Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծումը

 1. Օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից՝ Միության անդամ չհանդիսացող պետությունում գրանցված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 1 տարի ժամկետով:
  Սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից՝ անդամ պետություններում և Միության անդամ չհանդիսացող պետությունում գրանցված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 1 տարի ժամկետով:

  Անդամ պետությունների ֆիզիկական անձանց կողմից՝ Միության անդամ չհանդիսացող պետությունում գրանցված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 1 տարի ժամկետով:
 2. Սույն հոդվածի 1-ին և 4-րդ կետերի դրույթները չեն կիրառվում Միության անդամ չհանդիսացող պետությունում գրանցված և անդամ պետություններում ու Միության անդամ չհանդիսացող պետությունում չգրանցված՝ այն ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որոնք, սույն Օրենսգրքի 298-րդ և 299-րդ հոդվածներին համապատասխան, իրավունք ունեն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման, Միության մաքսային տարածք ներմուծելու անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ:

  Նշված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է ժամանման պետության օրենսդրությանը համապատասխան հաստատվող՝ այդ պետությունում նշված ֆիզիկական անձանց արտոնություններ տրամադրելու ժամկետում:

  Նշված ժամկետը երկարաձգելու դեպքում անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների՝ Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը երկարաձգվում է մաքսային մարմնի կողմից՝ սույն կետի առաջին պարբերության մեջ նշված անձանց դիմումների հիման վրա՝ այդ երկարաձգման համար սահմանված ժամկետով:
 3. Սույն հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ և երրորդ պարբերություններում նշված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների, բացառությամբ անդամ պետությունների այն ֆիզիկական անձանց կողմից ժամանակավոր ներմուծվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների, որոնք Միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս տեղակայված՝ անդամ պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցներ, անդամ պետությունների հյուպատոսական հիմնարկների աշխատողներ, միջազգային կազմակերպություններին կից՝ անդամ պետությունների ներկայացուցիչներ են, ժամանակավոր ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է սույն Օրենսգրքի 271-րդ հոդվածին համապատասխան մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունների կատարման ապահովումը տրամադրելու պայմանով:
 4. Միության մաքսային տարածքից չարտահանված՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից նախկինում ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների առկայության դեպքում այդպիսի անձանց կողմից Միության անդամ չհանդիսացող պետություններում գրանցված երկրորդ և հաջորդ տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է սույն Օրենսգրքի 271-րդ հոդվածին համապատասխան մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունների կատարումն ապահովելու պայմանով:

  Սույն կետի կիրառման նպատակներով անձնական օգտագործման տրանսպորտային երկրորդ և հաջորդող տրանսպորտային միջոցներ ասելով ենթադրվում է նույն տեսակի անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ (ավտոտրանսպորտային և մոտոտրանսպորտային միջոց, ավտոտրանսպորտային և մոտոտրանսպորտային միջոցի կցանք, նավ կամ օդանավ), ինչ և նախկինում Միության մաքսային տարածք ժամանակավորապես ներմուծված և Միության մաքսային տարածքից չարտահանված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոց:
 5. Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները, մինչև այն ժամկետի լրանալը, որի ընթացքում այդ տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավոր գտնվել Միության մաքսային տարածքում, Միության մաքսային տարածքից արտահանման, ազատ շրջանառության համար բացթողման կամ սույն հոդվածին համապատասխան այլ նպատակներով ենթակա են մաքսային հայտարարագրման, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները դատարանի որոշմամբ բռնագրավվել կամ դարձվել են անդամ պետության սեփականություն (եկամուտ) կամ, սույն Օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետին կամ 382-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան, ձեռք են բերել Միության ապրանքների կարգավիճակ կամ, նշված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների հետ կապված, ի հայտ են եկել սույն Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի 8-րդ ենթակետով նախատեսված հանգամանքներ:

  Մինչև այն ժամկետի լրանալը, որի ընթացքում ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավոր գտնվել Միության մաքսային տարածքում, հայտարարատուն իրավունք ունի այդ տրանսպորտային միջոցները սույն Օրենսգրքով սահմանված կարգով ձևակերպելու «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով:

  Այն ժամկետը լրանալու դեպքում, որի ընթացքում ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավոր գտնվել Միության մաքսային տարածքում, այդ տրանսպորտային միջոցները սույն Օրենսգրքով սահմանված կարգով ձևակերպվում են «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով, կամ այդ տրանսպորտային միջոցների համար իրականացվում է մաքսային հայտարարագրում՝ արտահանման, ազատ շրջանառության համար բացթողման կամ սույն հոդվածին համապատասխան այլ նպատակներով:

  Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, առգրավելու կամ դրանց վրա արգելանք դնելու դեպքում անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցների համար ժամանակավոր ներմուծման ժամկետի ընթացքը կասեցվում է:

  Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների առգրավումը կամ դրանց վրա արգելանք դնելը վերացնելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անձնական օգտագործման այդ ապրանքների համար սահմանված ժամկետի ընթացքը վերսկսվում է այդ որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցների առգրավումը կամ դրանց վրա արգելանք դնելը կապված է եղել ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները Միության մաքսային տարածքում փոխանցելու՝ սույն հոդվածի 9-րդ կետով նախատեսված պայմանը հայտարարատուի կողմից խախտելու հետ:

  Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց հետ կապված, մինչև սույն հոդվածի 1-ին կետում կամ 2-րդ կետում նշված ժամկետը լրանալը չեն իրականացվել սույն կետով նախատեսված գործողություններ, արգելանքի են վերցվում (արգելապահվում են) այն անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից, որի տարածքում գտնվում են այդ տրանսպորտային միջոցները՝ սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան, բացառությամբ այն դեպքի, երբ մինչև այդպիսի արգելանքի տակ վերցնելն ի հայտ են եկել սույն Օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետում նշված հանգամանքները:
 6. Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները Միության մաքսային տարածքում պետք է գտնվեն հայտարարատուի փաստացի տիրապետման և օգտագործման տակ, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն հոդվածով:

  Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները կարող են հայտարարատուի կողմից փոխանցվել այլ անձի, այդ թվում՝ այն անձին, որին սեփականության իրավունքով պատկանում է այդ տրանսպորտային միջոցը՝ սույն հոդվածով սահմանված դեպքերում և պայմաններով:
 7. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների փոխանցումը թույլատրվում է, եթե անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցները փոխանցվում են՝
  1) այն ֆիզիկական անձանց, որոնք, սույն Օրենսգրքի 298-րդ և 299-րդ հոդվածներին համապատասխան, իրավունք ունեն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման Միության մաքսային տարածք ներմուծելու անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ՝ այդ փոխանցումն իրականացնող ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցները Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծելու նպատակով մաքսային հայտարարագրում իրականացնելուց հետո:
  2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված անձանց՝ այդ փոխանցումն իրականացնող ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցներն ազատ շրջանառության համար բաց թողնելու նպատակով մաքսային հայտարարագրում իրականացնելուց հետո:
 8. Առանց մաքսային մարմնի թույլտվության և առանց մաքսային հայտարարագրի թույլատրվում է հայտարարատուի կողմից անձնական օգտագործման հետևյալ տրանսպորտային միջոցների փոխանցումը՝
  1) ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը՝ այլ անձանց տիրապետմանը՝ տեխնիկական սպասարկում, վերանորոգում (բացառությամբ կապիտալ վերանորոգման, արդիականացման) իրականացնելու և (կամ) դրանք պահպանելու համար.
  2) անդամ պետության ֆիզիկական անձի կողմից ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը՝ նրա ծնողներին, երեխաներին, գրանցված ամուսնության մեջ գտնվող ամուսնուն (կնոջը).
  3) օտարերկրյա ֆիզիկական անձի կողմից ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը՝ օտարերկրյա այլ ֆիզիկական անձանց.
  4) ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման նավը կամ օդանավը՝ նավի նավապետին, օդանավի հրամանատարին, տվյալ տրանսպորտային միջոցի շահագործման նպատակով կառավարման անձնակազմի անդամներին այն դեպքերում, երբ նավի տեխնիկական սարքվածքը չի ենթադրում առանց նշված անձանց մասնակցության դրա շահագործումը.
  5) անդամ պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության և (կամ) հյուպատոսական հիմնարկի, Միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս տեղակայված միջազգային կազմակերպությանը կից՝ անդամ պետության ներկայացուցչության անունով գրանցված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը, որը ժամանակավոր ներմուծվել է անդամ պետության՝ այդ դիվանագիտական ներկայացուցչությունում և (կամ) հյուպատոսական հիմնարկում, միջազգային կազմակերպությանը կից՝ անդամ պետության ներկայացուցչությունում աշխատող ֆիզիկական անձի կողմից՝ անդամ պետության այդ դիվանագիտական ներկայացուցչության և (կամ) անդամ պետության հյուպատոսական հիմնարկի, Միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս տեղակայված միջազգային կազմակերպությանը կից՝ անդամ պետության ներկայացուցչության այլ աշխատակիցների համար:
 9. Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ և առանց մաքսային հայտարարագրի թույլատրվում է հայտարարատուի կողմից հետևյալ տրանսպորտային միջոցների փոխանցումը՝
  1) օտարերկրյա ֆիզիկական անձի կողմից ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը՝ անդամ պետության ֆիզիկական անձին՝ սույն Օրենսգրքի 271-րդ հոդվածին համապատասխան մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելու պայմանով.
  2) ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը՝ այլ անձի՝ անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցը Միության մաքսային տարածքից արտահանելու համար, եթե այդ արտահանումը չի կարող իրականացվել հայտարարատուի կողմից՝ նրա մահվան, ծանր հիվանդության կամ օբյեկտիվ այլ պատճառով:
 10. Սույն հոդվածի 9-րդ կետի առաջին պարբերությունում նշված՝ մաքսային մարմնի թույլտվության ձևը և մաքսային մարմնի կողմից դրա տրման կարգը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից:
 11. Այն ֆիզիկական անձինք, որոնց կողմից ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը փոխանցվել է սույն հոդվածի 8-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված պայմաններով, իրավունք չունեն այդ տրանսպորտային միջոցը Միության մաքսային տարածքում փոխանցելու այլ անձանց՝ բացառությամբ հայտարարատուի:
 12. Սույն հոդվածի 7-9-րդ կետերով սահմանված դեպքերից տարբեր այլ դեպքերում հայտարարատուի կողմից՝ Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների փոխանցումը թույլատրվում է ազատ շրջանառության նպատակով դրանց մաքսային հայտարարագրումն իրականացնելուց հետո:

  Սույն հոդվածի 7-9-րդ հոդվածներով սահմանված դեպքերից տարբեր այլ դեպքերում՝ ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներն ազատ շրջանառության համար բաց թողնելու նպատակով մինչև դրանց մաքսային հայտարարագրումը փոխանցելու փաստեր հայտնաբերելու դեպքում այդ տրանսպորտային միջոցներն արգելանքի են վերցվում (արգելապահվում են) այն անդամ պետության մաքսային մարմինների կողմից, որի տարածքում հայտնաբերվել են նշված խախտումները, և որտեղ գտնվում են այդ տրանսպորտային միջոցները՝ սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան:
 13. Սույն հոդվածի 8-9-րդ կետերով սահմանված դեպքերում Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների՝ հայտարարատուի կողմից այլ անձանց փոխանցմամբ հայտարարատուն չի ազատվում սույն հոդվածով սահմանված պահանջները պահպանելու պարտավորությունից, ինչպես նաև չի կասեցվում կամ չի երկարաձգվում անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը:

Հոդված 265. Ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների ժամանակավոր արտահանումը

 1. Ֆիզիկական անձանց կողմից Միության ապրանքներ հանդիսացող անձնական օգտագործման ապրանքների` Միության մաքսային տարածքից ժամանակավոր արտահանումը թույլատրվում է Միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս իրենց ժամանակավոր գտնվելու ընթացքում:
 2. Ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա մաքսային մարմինն իրականացնում է ժամանակավոր արտահանված անձնական օգտագործման ապրանքների նույնականացում, եթե այդ նույնականացումը կարող է նպաստել Միության մաքսային տարածք դրանց հետադարձ ներմուծմանը՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման: Անձնական օգտագործման ապրանքների նույնականացման մասին նշվում է ուղևորային մաքսային հայտարարագրում, որի մեկ օրինակը փոխանցվում է Միության մաքսային տարածքից այդ ապրանքների ժամանակավոր արտահանումն իրականացնող ֆիզիկական անձին:

  Այդ նույնականացման չիրականացումը չի խոչընդոտում ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների հետադարձ ներմուծումը՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման՝ պայմանով, որ անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանվող կարգով մաքսային մարմնին հավաստիացվի, որ այդ ապրանքները Միության մաքսային տարածք հետ են ներմուծվում Միության մաքսային տարածքից դրանց արտահանումից հետո:
 3. Ժամանակավոր արտահանված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ թույլատրվում է իրականացնել տեխնիկական սպասարկման կամ վերանորոգման գործողություններ, որոնց անհրաժեշտությունը կարող է առաջանալ Միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս այդ տրանսպորտային միջոցների գտնվելու ժամանակ:

  Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցի՝ սույն կետի առաջին պարբերությանը համապատասխան վերանորոգում իրականացնելու դեպքում՝ կապված դրա այն մասերի փոխարինման հետ, որոնք անդամ պետությունների համապատասխան պետական լիազորված մարմիններում ենթակա են հաշվառման (գրանցման), անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցի՝ Միության մաքսային տարածք հետադարձ ներմուծման դեպքում փոխարինված մասը ենթակա է մաքսային հայտարարագրման՝ ազատ շրջանառության համար բաց թողնելու նպատակով:

Հոդված 266. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսային վճարների կիրառումը

 1. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված՝ միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձնական օգտագործման այդ ապրանքների համար սույն հոդվածով սահմանված է մաքսատուրքերի, հարկերի կիրառման այլ կարգ:
 2. Ելնելով անձնական օգտագործման ապրանքների կատեգորիայից, արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական նորմերից և անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծելու եղանակից, ինչպես նաև անձնական օգտագործման այն ապրանքների կատեգորիայից, որոնց հետ կապված միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման՝ մաքսատուրքերի, հարկերի միասնական դրույքաչափերը սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից:
 3. Անձնական օգտագործման ապրանքներն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվում են Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական նորմերի սահմաններում, իսկ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված դեպքերում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան նորմերի սահմաններում՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված սույն հոդվածով սահմանված է մաքսատուրքերի, հարկերի կիրառման այլ կարգ:

  Անձնական օգտագործման ապրանքներն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման Միության մաքսային տարածք ներմուծելու արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական նորմերը սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից՝ ելնելով անձնական օգտագործման այդ ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծելու եղանակներից: Ուղեկցվող և (կամ) չուղեկցվող ուղեբեռով անձնական օգտագործման ապրանքների՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծելու այդպիսի նորմերը սահմանվում են առանց օգտագործման մեջ եղած և ընթացուղում ու նշանակման վայրում անհրաժեշտ՝ անձնական օգտագործման ապրանքների հաշվառման, որոնց շարքին դասելու չափանիշները սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից:

  Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այն ապրանքների կատեգորիաները, որոնց համար, ելնելով Միության մաքսային տարածք դրանք ներմուծելու եղանակից, անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման Միության մաքսային տարածք ներմուծելու՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված նորմերից ավելի խիստ արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական նորմեր:

  Այն արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական նորմերը սահմանելիս, որոնց սահմաններում անձնական օգտագործման ապրանքներն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք, Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այդ նորմերի կիրառման կարգը, այդ թվում՝ ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծելու ամսաթվերը որոշելու կարգը՝ նշված նորմերի սահմաններում ներմուծվող այդ ապրանքները հաշվառելու նպատակով:
 4. Անկախ իրենց արժեքից, քաշից և (կամ) քանակից՝ Միության մաքսային տարածքից անձնական օգտագործման ապրանքներն արտահանվում են առանց մաքսատուրքերի վճարման:
 5. Միության մաքսային տարածքից ժամանակավոր արտահանումից հետո Միության մաքսային տարածք ներմուծվող՝ անդամ պետություններում գրանցված անձնական օգտագործման ապրանքները, բացառությամբ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների, Միության մաքսային տարածք ներմուծվում են առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման՝ անկախ դրանց արժեքից, քաշից և (կամ) քանակից՝ պայմանով, որ դրանք մնան անփոփոխ, բացի փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական մաշվածության հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխություններից, ինչպես նաև բնական կորստի հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխություններից, և սույն Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան սահմանված կարգով մաքսային մարմնին հավաստիացվի, որ այդ ապրանքները Միության մաքսային տարածքից դրանց ժամանակավոր արտահանումից հետո հետ են ներմուծվում Միության մաքսային տարածք:

  Այն դեպքում, երբ մաքսային մարմնին չի հավաստիացվում, որ անդամ պետություններում գրանցված անձնական օգտագործման ապրանքները, բացառությամբ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների, Միության մաքսային տարածք ներմուծվում են Միության մաքսային տարածքից դրանց ժամանակավոր արտահանումից հետո, այդ ապրանքների վրա տարածվում է սույն հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի կիրառման կարգը:

  Անդամ պետություններում գրանցված անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք Միության մաքսային տարածքից ժամանակավոր արտահանումից հետո ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք, Միության մաքսային տարածք են ներմուծվում առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման:
 6. Անձնական օգտագործման այն օգտագործված ապրանքները, որոնց ցանկը և քանակը սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից, օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից կարող են առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ներմուծվել Միության մաքսային տարածքում իրենց գտնվելու ընթացքում՝ անկախ այդ ապրանքների արժեքից և (կամ) քաշից:

  Սույն կետի առաջին պարբերության մեջ չնշված՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային տարածքում իրենց գտնվելու ընթացքում ներմուծված ապրանքների վրա տարածվում է սույն հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերով, 7-րդ կետի առաջին պարբերությամբ, ինչպես նաև 8-րդ կետով սահմանված մաքսատուրքերի, հարկերի կիրառման կարգը:
 7. Միության անդամ չհանդիսացող պետությունում գրանցված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները կարող են օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց և անդամ պետությունների ֆիզիկական անձանց կողմից առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ներմուծվել ոչ ավելի, քան 1 տարի ժամկետով:

  Սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և 12-րդ կետով սահմանված դեպքերում անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարվում են սույն գլխին համապատասխան:
 8. Ելնելով անձնական օգտագործման ապրանքների կատեգորիայից, Միության մաքսային տարածք այդ ապրանքները ներմուծող անձից և (կամ) Միության մաքսային տարածք անձնական օգտագործման այդ ապրանքները ներմուծելու եղանակներից՝ Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու անձնական օգտագործման ապրանքները մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ Միության մաքսային տարածք ներմուծելու դեպքերը և պայմանները, ինչպես նաև անձնական օգտագործման այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման մասով սահմանափակումները:

  Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծելու՝ լրացուցիչ կամ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված պայմաններից ավելի խիստ պայմաններ և (կամ) մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծված անձնական օգտագործման ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման մասով՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված սահմանափակումներից տարբեր այլ սահմանափակումներ:

  Սույն Օրենսգրքի 298-րդ և 299-րդ հոդվածներում նշված անձանց կողմից մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ անձնական օգտագործման ապրանքների, այդ թվում՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ներմուծման դեպքերը և պայմանները սահմանվում են սույն Օրենսգրքի տվյալ հոդվածներով, իսկ սույն Օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված անձանց կողմից ներմուծման դեպքում՝ երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով և անդամ պետությունների միջև միջազգային պայմանագրերով:
 9. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսավճարները կիրառվում են սույն Օրենսգրքի 47-րդ հոդվածին համապատասխան:
 10. «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի կիրառման կարգը, այդ ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության առաջացումն ու դադարումը, ինչպես նաև դրանց վճարման ժամկետները սահմանվում են սույն Օրենսգրքի 22-րդ գլխին համապատասխան:
 11. Միասնական մաքսային դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերով, հարկերով կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերով, հարկերով հարկվող օբյեկտ են համարվում անձնական օգտագործման ապրանքները:
 12. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման նպատակով դրանց հաշվարկման բազա է համարվում, կախված անձնական օգտագործման ապրանքների կատեգորիաներից և կիրառվող դրույքաչափերի տեսակներից, անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը և (կամ) դրանց ֆիզիկական բնութագիրը՝ բնաիրային արտահայտությամբ (քանակը, զանգվածը, այդ թվում՝ հաշվի առնելով ապրանքի առաջնային փաթեթվածքը, որն անբաժանելի է ապրանքից մինչև դրա սպառումը, և (կամ) որով ապրանքը ներկայացվում է մանրածախ առևտրի համար, ծավալը կամ ապրանքի այլ բնութագրեր):

  Միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման նպատակով, կախված անձնական օգտագործման ապրանքների կատեգորիաներից և կիրառվող դրույքաչափերի տեսակներից, միագումար մաքսային վճարի մեջ մտնող մաքսատուրքերի հաշվարկման բազա են համարվում անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը և (կամ) դրանց ֆիզիկական բնութագիրը՝ բնաիրային արտահայտությամբ (քանակը, զանգվածը, այդ թվում՝ հաշվի առնելով ապրանքի առաջնային փաթեթվածքը, որն անբաժանելի է ապրանքից մինչև դրա սպառումը, և (կամ) որով ապրանքը ներկայացվում է մանրածախ առևտրի համար, ծավալը կամ ապրանքի այլ բնութագրեր):

  Միագումար մաքսային վճարի կազմի մեջ մտնող հարկերի հաշվարկման բազան սահմանվում է սույն Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան:

  Մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման նպատակով անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ հանդիսացող ավտոտրանսպորտային և մոտոտրանսպորտային միջոցների բացթողման պահը և շարժիչի աշխատանքային ծավալը սահմանելու կարգը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից:
 13. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկումն իրականացվում է այն անդամ պետության արժույթով, որի մաքսային մարմին է ներկայացվել ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը:
 14. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման նպատակով կիրառվում են մաքսային մարմնի կողմից ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը գրանցելու օրը գործող դրույքաչափեր, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն Օրենսգրքով:
 15. Մաքսատուրքերի, հարկերի միասնական դրույքաչափերի կիրառմամբ վճարման և (կամ) գանձման ենթակա մաքսատուրքերի, հարկերի գումարը որոշվում է մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման բազայի և մաքսատուրքերի, հարկերի համապատասխան միասնական դրույքաչափի կիրառման եղանակով:
 16. Միագումար մաքսային վճարի ձևով վճարման և (կամ) գանձման ենթակա մաքսատուրքերի, հարկերի գումարը որոշվում է մաքսատուրքերի հաշվարկված գումարը և հարկերի հաշվարկված գումարները գումարելու եղանակով: Միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի գումարի հաշվարկումը կատարվում է հետևյալ եղանակներով՝
  1) մաքսատուրքերի գումարի հաշվարկումը կատարվում է մաքսատուրքերի հաշվարկման բազայի և մաքսատուրքերի դրույքաչափի համապատասխան տեսակի կիրառման միջոցով.
  2) հարկերի գումարի հաշվարկումը կատարվում է այն անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի մաքսային մարմին է ներկայացվել ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը:
 17. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարողներ են համարվում հայտարարատուն կամ այլ անձինք, որոնց վրա դրվում է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորություն:
 18. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման նպատակով արտարժույթի վերահաշվարկի կարգը, դրանց վճարման պարտավորության կատարման պահը (վճարման ամսաթիվը), մաքսատուրքերի, հարկերի և այլ դրամական միջոցների (փողի) վերադարձի (հաշվանցման) կարգը սահմանվում են սույն Օրենսգրքի 7-10-րդ գլուխներին համապատասխան:

  Եթե միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների առնչությամբ պահանջվում է կատարել արտարժույթի վերահաշվարկ անդամ պետության արժույթի, այդ վերահաշվարկը կատարվում է այն անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով, որի մաքսային մարմնի կողմից հաշվարկվում են անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը:
 19. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման սույն Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 1-3-րդ կետերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով սույն կետի երկրորդ պարբերությունը:

  Օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների հետ կապված՝ միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման այն անդամ պետությունում, որտեղ բացահայտվել են սույն Օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 6-րդ կետում նշված հանգամանքները:
 20. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը վճարվում են այն անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշիվներին, որտեղ, սույն հոդվածի 19-րդ կետին համապատասխան, այդ մաքսային վճարները ենթակա են վճարման:
 21. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկեր կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը վճարվում են այն անդամ պետության արժույթով, որտեղ, սույն հոդվածի 19-րդ կետին համապատասխան, մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման՝ բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքի:

  Ապրանքների ժամանման վայրերում միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումը, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, իրականացվում է այն անդամ պետության արժույթից տարբեր այլ արժույթով, որտեղ մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման:
 22. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումն իրականացվում է անկանխիկ կարգով կամ կանխիկ դրամական միջոցներով (փողով)՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 23. Միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման դեպքում սույն Օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ից 4-րդ ենթակետերում նշված մաքսատուրքերը չեն վճարվում:
 24. Այն ապրանքների հետ կապված՝ միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը, որոնց մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է սույն գլխին համապատասխան, վճարվում են ֆիզիկական անձանց կողմից՝ մաքսային մուտքի օրդերի հիման վրա կամ Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող այլ մաքսային փաստաթղթի հիման վրա:
 25. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսային վճարները հաշվարկվում են այդ ապրանքների բացթողումն իրականացնող մաքսային մարմնի կողմից՝ մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հայտարարատուի կողմից ներկայացված տեղեկությունների, ինչպես նաև մաքսային հսկողության անցկացման արդյունքների հիման վրա: Մաքսային վճարների գումարը որոշելու համար անհրաժեշտ՝ անձնական օգտագործման ապրանքների մասին լիարժեք և հավաստի տեղեկությունների վերաբերյալ մաքսային մարմնին հայտնելու պարտավորությունը դրվում է հայտարարատուի վրա:
 26. Սույն Օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 6-րդ, 7-րդ և 15-րդ կետերում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը մաքսային մարմնի կողմից հաշվարկվում են` հաշվելով դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը կամ միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը, հարկերը:

  Նշված հաշվարկի ձևը, դրա լրացման և այդ հաշվարկի մեջ փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու կարգը սահմանվում են անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան:

Հոդված 267. Անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը

 1. Անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը հայտագրվում է անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ ուղևորային մաքսային հայտարարագրում՝ չեկերի, հաշիվների մեջ, հաշվեպիտակների և պիտակների վրա կամ անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի մասին տեղեկություններ պարունակող՝ այդ ապրանքների ձեռքբերման վերաբերյալ այլ փաստաթղթերում նշված արժեքի հիման վրա՝ բացառությամբ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների, որոնց առնչությամբ որպես ուղևորային մաքսային հայտարարագիր օգտագործվում են Համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված և միջազգային փոստային առաքանիներն ուղեկցող փաստաթղթերը:

  Անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը հաստատելու համար ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացվում են փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնց հիման վրա հայտագրվել է անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը, իսկ փոխադրողի կողմից առաքվող անձնական օգտագործման ապրանքների առնչությամբ՝ փաստաթղթերի բնօրինակները կամ պատճենները:

  Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը հայտագրվում է Համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված և այդպիսի միջազգային փոստային առաքանիներն ուղեկցող փաստաթղթերում: Ընդ որում, որպես անձնական օգտագործման ապրանքների արժեք, դիտարկվում է միջազգային փոստային առաքանիների հայտարարագրված արժեքը միայն այն դեպքում, երբ այն գերազանցում է Համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված փաստաթղթերում նշված՝ անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը:

  Անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի մեջ չեն մտնում փոխադրման և ապահովագրության հետ կապված ծախսերը:
 2. Ֆիզիկական անձն իրավունք ունի ապացուցելու անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի հաստատման համար ներկայացված փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների հավաստիությունը:

  Ֆիզիկական անձի կողմից լրացուցիչ կարող են ներկայացվել նույնանման ապրանքների մանրածախ վաճառք իրականացնող օտարերկրյա կազմակերպությունների գնացուցակները, կատալոգները, գովազդային գնացուցակները և բուկլետները:
 3. Մաքսային մարմինն իր տրամադրության տակ գտնվող՝ նույնանման ապրանքների գնի մասին տեղեկատվության հիման վրա անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը որոշում է հետևյալ դեպքերում՝
  1) ֆիզիկական անձի մոտ սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի մասին տեղեկություններ պարունակող անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայություն.
  2) Համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված՝ միջազգային փոստային առաքանիներին ուղեկցող փաստաթղթերում անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի մասին տեղեկությունների բացակայություն և միջազգային փոստային առաքանիով այդ ապրանքներն ուղեկցող և անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի մասին տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերի բացակայություն.
  3) անձնական օգտագործման այն ապրանքները հայտարարագրվող անձնական օգտագործման ապրանքների հետ նույնականացնելու անհնարինություն, որոնց մասին տեղեկությունները պարունակվում են անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի հաստատման համար ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում.
  4) հիմնավոր պատճառների առկայություն՝ ենթադրելու, որ սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված՝ ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը կամ Համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված՝ միջազգային փոստային առաքանիներին ուղեկցող փաստաթղթերը պարունակում են ոչ հավաստի տեղեկություններ, եթե ֆիզիկական անձը, սույն հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան, չապացուցի անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի հաստատման համար ներկայացված փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների հավաստիությունը.
  5) ձեռքբերման երկրում նույնանման ապրանքների այն շուկայական արժեքի հետ անձնական օգտագործման ապրանքների հայտագրված արժեքի անհամապատասխանություն, ըստ որի այդ նույնանման ապրանքները վաճառվում կամ առևտրի սովորական (շուկայական) պայմաններում ներկայացվում են վաճառքի համար:
 4. Որպես անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի մասին տեղեկատվություն՝ մաքսային մարմինը կարող է օգտագործել նաև նույնանման ապրանքների մանրածախ վաճառք իրականացնող օտարերկրյա կազմակերպությունների կատալոգներում և կայքերում նշված տեղեկությունները՝ հաշվի առնելով ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացված տեղեկությունները:
 5. Սույն հոդվածի կիրառման նպատակներով «նույնանման ապրանք» ասելով ենթադրվում է այն ապրանքը, որն ունի ներմուծված անձնական օգտագործման ապրանքի բնութագրերին նման բնութագրեր, այսինքն՝ համադրելի է հայտարարագրված անձնական օգտագործման ապրանքի հետ իր նշանակությամբ, կիրառությամբ, որակական, տեխնիկական և այլ բնութագրերով:

Հոդված 268. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների, բացառությամբ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների, հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարումը, դրանց վճարման ժամկետներն ու հաշվարկումը

 1. Ուղևորային մաքսային հայտարարագրի կիրառմամբ մաքսային հայտարարագրման ենթակա՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների, բացառությամբ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների, հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունն հայտարարատուի համար ծագում է ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու պահից:
 2. Ուղևորային մաքսային հայտարարագրի կիրառմամբ մաքսային հայտարարագրման ենթակա՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների, բացառությամբ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների, հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը հայտարարատուի համար դադարում է հետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում.
  1) մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը կատարելը և (կամ) մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձելը՝ սույն Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված և վճարման ենթակա չափերով.
  2) Միության մաքսային տարածքով առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման տեղափոխվող կամ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքներն ազատ շրջանառության համար բաց թողնելը, եթե այդ ապրանքների համար սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան սահմանված չեն այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումներ.
  3) անձնական օգտագործման ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումների՝ սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան սահմանված գործողության ժամկետը լրանալը՝ պայմանով, որ այդ ժամանակահատվածում մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման՝ սույն հոդվածի 7-րդ կետով սահմանված ժամկետը վրա չի հասել.
  4) ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների՝ Միության մաքսային տարածքից մինչև այն ժամկետի լրանալն արտահանելը, որի ընթացքում այդպիսի տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավորապես գտնվել Միության մաքսային տարածքում.
  5) ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման այն տրանսպորտային միջոցները Միության մաքսային տարածքից արտահանելն այն ժամկետը լրանալուն պես, որի ընթացքում այդ տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավորապես գտնվել Միության մաքսային տարածքում՝ հետևյալ պայմանների միաժամանակյա պահպանման դեպքում՝
  այդպիսի տրանսպորտային միջոցների հայտարարագրումը՝ Միության մաքսային տարածքից արտահանելու նպատակով, իրականացվել է այն ժամկետը լրանալուց 6 ամսից ոչ ուշ, որի ընթացքում ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավորապես գտնվել Միության մաքսային տարածքում, կամ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ավելի երկար ժամկետից ոչ ուշ.
  այդ տրանսպորտային միջոցների հետ կապված՝ վրա չի հասել մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետը՝ սույն հոդվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան.
  6) սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 5-րդ կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպելը՝ պայմանով, որ մինչև այդ ձևակերպումը, սույն հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետը վրա չի հասել.
  7) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան մաքսային մարմնի կողմից վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով անձնական օգտագործման ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով այդ ապրանքների անվերադարձ կորստի փաստը ճանաչելը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչև այդ ոչնչացումը կամ անվերադարձ կորուստը, սույն հոդվածին համապատասխան, վրա է հասել այդ ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետը.
  8) անձնական օգտագործման ապրանքները բռնագրավելը կամ անդամ պետության սեփականությունը (եկամուտը) դարձնելը՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  9) մաքսային մարմնի կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների բացթողումը մերժելը՝ կապված մաքսային մարմնի կողմից ուղևորային մաքսային հայտարարագրի գրանցման ժամանակ առաջացած մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության հետ.
  10) սույն Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածին համապատասխան ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը հետ կանչելը՝ այդ ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը գրանցելիս առաջացած մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  11) մաքսային մարմնի կողմից սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան անձնական օգտագործման ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը)՝ մինչև այդ արգելապահումն առաջացած մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության հետ կապված:
  12) անձնական օգտագործման այն ապրանքները Միության մաքսային տարածքից արտահանելը, ժամանակավոր պահպանման հանձնելը կամ սույն Օրենսգրքին համապատասխան բաց թողնելը, որոնք առգրավվել կամ արգելանքի տակ են դրվել հանցագործության մասին հաղորդումն ստուգելու, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթի (վարչական ընթացակարգի իրականացման) ընթացքում, որոնց առնչությամբ կայացվել է դրանք վերադարձնելու մասին որոշում, եթե նախկինում այդ ապրանքների՝ ազատ շրջանառության համար բացթողում չի իրականացվել՝ մինչև այդ որոշումը կայացնելն առաջացած մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  13) սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 5-րդ կետում նշված դեպքերում.
  14) սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 10-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում նշված դեպքում.
  15) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման միջոցները չեն կիրառվում սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետին համապատասխան՝ մաքսատուրքերի, հարկերի այն գումարի առնչությամբ, որն անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ճանաչվել է բռնագանձման համար անհուսալի.
  16) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման միջոցները չեն կիրառվում սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 11-րդ կետի 5-րդ ենթակետին համապատասխան:
 3. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու այն հանգամանքները, որոնց ի հայտ գալու դեպքում դադարում է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունն այն դեպքերում, երբ անձնական օգտագործման միևնույն ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքեր, հարկեր վճարելու պարտավորությունը տարբեր անձանց համար առաջացել է տարբեր հանգամանքներում և (կամ) բազմիցս, այդ թվում, երբ մաքսատուրքեր, հարկեր վճարելու պարտավորությունն առաջացել է մեկ անդամ պետությունում, իսկ այն հանգամանքները, որոնց ժամանակ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունը դադարում է, ի հայտ են եկել այլ անդամ պետությունում, ինչպես նաև այդ հանգամանքների ի հայտ գալու հաստատման գործում մաքսային մարմինների փոխգործակցության կարգը:
 4. Ազատ շրջանառության նպատակով հայտարարագրվող անձնական օգտագործման ապրանքների առնչությամբ, բացառությամբ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող ապրանքների առնչությամբ մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման (մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման)՝ մինչև անձնական օգտագործման այդ ապրանքներն ազատ շրջանառության համար բաց թողնելը:
 5. Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման սույն Օրենսգրքի 6-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 6. ետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում սույն հոդվածի 5-րդ կետում նշված ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետ է համարվում՝
  1) սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի պահանջների խախտմամբ անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցներն այլ անձանց փոխանցելու դեպքում՝ փոխանցման օրը, իսկ եթե այդ օրը սահմանված չէ, ապա Միության մաքսային տարածքում ժամանակավոր գտնվելու համար անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների բացթողման օրը.
  2) այն ժամկետում անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցների կորստի դեպքում, որի ընթացքում այդ տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավորապես գտնվել Միության մաքսային տարածքում՝ բացառությամբ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով դրանց ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կորստի օրը, իսկ եթե այդ օրը չի սահմանվել, ապա Միության մաքսային տարածքում ժամանակավորապես գտնվելու համար անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների բացթողման օրը.
  3) Միության մաքսային տարածքից չարտահանելու հետ կապված՝ անձնական օգտագործման այդ տրանսպորտային միջոցները Միության մաքսային տարածքում գտնվելու դեպքում՝ այն ժամկետը լրանալու օրը, որի ընթացքում այդ տրանսպորտային միջոցները կարող են ժամանակավորապես գտնվել Միության մաքսային տարածքում՝ սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերին համապատասխան.
 7. Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծված անձնական օգտագործման ապրանքների առնչությամբ մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան սահմանված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծման պայմանների և (կամ) այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման մասով սահմանափակումների խախտմամբ գործողություններ կատարելու դեպքում:

  Նշված հանգամանքի ի հայտ գալու դեպքում մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ժամկետ է համարվում նշված գործողությունների իրականացման առաջին օրը, իսկ եթե այդ օրը սահմանված չէ, ապա անձնական օգտագործման ապրանքներն ազատ շրջանառության համար բացթողման օրը:
 8. Սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցի՝ Միության մաքսային տարածքից դրա արտահանման համար փոխանցման դեպքում, այն անձը, որին փոխանցվել է ժամանակավոր ներմուծված տրանսպորտային միջոցը, հայտարարագրողի հետ միասին մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու համապարտ պարտավորություն է կրում:
 9. Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի պահանջների խախտմամբ այլ անձանց փոխանցելու դեպքում այդ անձինք անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների հայտարարատուի հետ կրում են մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու համապարտ պարտավորություն:
 10. Ազատ շրջանառության համար բաց թողնելու նպատակով ժամանակավորապես ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագրման դեպքում, ինչպես նաև սույն հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման, ինչպես դա կարվեր, եթե իրականացվեր անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների՝ ազատ շրջանառության համար բացթողում:

  Այդ տրանսպորտային միջոցների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ուղևորային մաքսային այն հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու օրվա դրությամբ գործող մաքսատուրքերի, հարկերի դրույքաչափերը, որի համաձայն անձնական օգտագործման նշված տրանսպորտային միջոցները բաց են թողնվել Միության մաքսային տարածք ժամանակավորապես ներմուծելու համար:
 11. Սույն հոդվածի 7-րդ կետում նշված հանգամանքի ի հայտ գալու դեպքում մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծված անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման՝ մաքսային մարմնի կողմից ուղևորային մաքսային այն հայտարարագրի գրանցման օրվա դրությամբ հաշվարկված մաքսատուրքերի, հարկերի գումարների չափով, որին համապատասխան նշված անձնական օգտագործման ապրանքները բաց էին թողնվել ազատ շրջանառության համար, և մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատման հետ կապված չվճարված գումարների չափով:
 12. Սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված՝ ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունն այն անձի համար, որն իր ժամանակավոր կամ մշտական բնակության վայրում իրականացնում է անձնական օգտագործման այդ ապրանքների ժամանակավոր պահպանում, առաջանում է անձնական օգտագործման ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու մասին դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու պահից:
 13. Սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված՝ ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունն այն անձի համար, որն իր ժամանակավոր կամ մշտական բնակության վայրում իրականացնում է անձնական օգտագործման այդ ապրանքների ժամանակավոր պահպանում, դադարում է հետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում՝
  1) մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը կատարելը և (կամ) մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձելը՝ սույն Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված և վճարման ենթակա չափերով.
  2) անձնական օգտագործման այն ապրանքներն ազատ շրջանառության համար բաց թողնելը, որոնք ներմուծվում են մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ, եթե սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան՝ անձնական օգտագործման այդ ապրանքների առնչությամբ սահմանված չեն այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումներ.
  3) անձնական օգտագործման այդպիսի ապրանքները Միության մաքսային տարածքից արտահանելը մինչև ժամանակավոր պահպանման ժամկետը լրանալը.
  4) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան մաքսային մարմնի կողմից վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով անձնական օգտագործման ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով այդ ապրանքների անվերադարձ կորստի փաստը ճանաչելը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչև այդ ոչնչացումը կամ անվերադարձ կորուստը, սույն հոդվածին համապատասխան, վրա է հասել այդ ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետը.
  5) անձնական օգտագործման ապրանքները բռնագրավելը կամ անդամ պետության սեփականությունը (եկամուտը) դարձնելը՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  6) ապրանքները «ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգով կամ «հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելը.
  7) մաքսային մարմինների կողմից սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան անձնական օգտագործման ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը)՝ մինչև այդ արգելապահումն առաջացած մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  8) սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 5-րդ կետում նշված դեպքերում.
  9) սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 10-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում նշված դեպքում.
  10) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման միջոցները չեն կիրառվում սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետին համապատասխան՝ մաքսատուրքերի, հարկերի այն գումարի առնչությամբ, որն անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ճանաչվել է բռնագանձման համար անհուսալի.
  11) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման միջոցները չեն կիրառվում սույն Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի 11-րդ կետի 5-րդ ենթակետին համապատասխան.
 14. Սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված՝ ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված ժամանակավոր պահպանման դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման՝ սույն հոդվածի 15-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 15. Հետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում սույն հոդվածի 14-րդ կետում նշված ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետ է համարվում՝ 
  1) անձնական օգտագործման այդ ապրանքների կորստի դեպքում՝ բացառությամբ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով անվերադարձ կորստի դեպքերի՝ այդ կորստի օրը, իսկ եթե այդ օրը սահմանված չէ, ապա անձնական օգտագործման ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու համար ներկայացված դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրը.
  2) անձնական օգտագործման այդ ապրանքներն այլ անձանց փոխանցելու դեպքում՝ այդ փոխանցման օրը, իսկ եթե այդ օրը սահմանված չէ, ապա անձնական օգտագործման ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու համար ներկայացված դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրը:
 16. Սույն հոդվածի 15-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման, ինչպես դա կարվեր, եթե իրականացվեր անձնական օգտագործման ապրանքների՝ ազատ շրջանառության համար բացթողում:

  Այդպիսի տրանսպորտային միջոցների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը հաշվարկելու համար կիրառվում են մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետ հանդիսացող օրվա դրությամբ գործող մաքսատուրքերի, հարկերի դրույքաչափերը:
 17. Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել անձնական օգտագործման այն ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության առաջացման, դադարեցման և մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետի վրա հասնելու հետ կապված այլ հանգամանքներ, որոնք տեղափոխվում են այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան այդ անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխվելու, փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալու մտադրություն ունեցող օտարերկրյա ֆիզիկական անձի կողմից:
 18. Այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, այդ անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխվելու, փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալու մտադրություն ունեցող օտարերկրյա ֆիզիկական անձի կողմից տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների նկատմամբ սույն Օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի դրույթները չեն կիրառվում:
 19. Ոչ հավաստի հայտարարագրմամբ անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածքով անօրինականորեն տեղափոխելու դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը հաշվարկվում են սույն գլխին համապատասխան, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքի: Ընդ որում, անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ փաստացի վճարված մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները երկրորդ անգամ չեն վճարվում (բռնագանձվում), իսկ մաքսատուրքերի, հարկերի՝ ավել վճարված և (կամ) բռնագանձված գումարները ենթակա են վերադարձման՝ սույն Օրենսգրքին համապատասխան:

Միության մաքսային տարածքով այն ապրանքների ներմուծման փաստերի հայտնաբերման դեպքում, որոնք ներմուծելիս ֆիզիկական անձի կողմից հայտագրվել են որպես անձնական օգտագործման ապրանքներ և բաց են թողնվել ազատ շրջանառության համար, սակայն այդ ներմուծման պահին դրանք, սույն գլխի դրույթներին համապատասխան, չեն դասվել անձնական օգտագործման ապրանքների շարքին, մաքսատուրքերը, հարկերը հաշվարկվում են սույն Օրենսգրքի II բաժնին համապատասխան:

Հոդված 269. Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարումը, դրանց վճարման ժամկետը և հաշվարկումը

 1. Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունն առաջանում է `
  1) փոստային կապի նշանակված օպերատորի համար՝ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների համար ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը գրանցելու պահից, իսկ եթե անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան նախատեսված չէ ուղևորային մաքսային հայտարարագրի գրանցում, ապա ժամանակավոր պահպանման հանձնելու պահից.
  2) միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքներն ստացողի համար՝ փոստային կապի նշանակված օպերատորի կողմից նշված անձի հասցեին անձնական օգտագործման ապրանքների՝ նրա հասցեով ստացման մասին ծանուցում ուղարկելու պահից:
 2. Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը դադարում է փոստային կապի նշանակված օպերատորի համար հետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում`

  1) մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը կատարելը և (կամ) մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձելը սույն գլխին համապատասխան հաշվարկված և վճարման ենթակա չափերով՝ սույն հոդվածի 6-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում.
  2) Միության մաքսային տարածքով առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման տեղափոխվող կամ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծվող ապրանքների տրամադրում ստացողին ազատ շրջանառության համար բացթողումից հետո.
  3) անձնական օգտագործման ապրանքներն ստացողի կողմից վճարված մաքսատուրքերը, հարկերն անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան սահմանված հաշվին հաշվեգրելը.
  4) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան մաքսային մարմնի կողմից վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով անձնական օգտագործման ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով այդ ապրանքների անվերադարձ կորստի փաստը ճանաչելը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ, մինչև այդ ոչնչացումը կամ անվերադարձ կորուստը, սույն հոդվածին համապատասխան, վրա է հասել այդ ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետը.
  5) անձնական օգտագործման ապրանքները բռնագրավելը կամ անդամ պետության սեփականությունը (եկամուտը) դարձնելը՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  6) անձնական օգտագործման ապրանքների վերադարձը դրանք ուղարկողին՝ սույն Օրենսգրքի 286-րդ հոդվածի 14-րդ կամ 17-րդ կետին համապատասխան:
 3. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը դադարում է միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքներն ստացողի համար հետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում՝
  1) մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը կատարելը և (կամ) մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձելը՝ սույն գլխին համապատասխան հաշվարկված և վճարման ենթակա չափերով.
  2) առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող կամ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծվող ապրանքների տրամադրում ստացողին դրանց ազատ շրջանառության համար բացթողումից հետո, եթե այդ ապրանքների նկատմամբ սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան չեն սահմանվել այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման մասով սահմանափակումներ.
  3) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան մաքսային մարմնի կողմից վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով անձնական օգտագործման ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով այդ ապրանքների անվերադարձ կորստի փաստը ճանաչելը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչև այդ ոչնչացումը կամ անվերադարձ կորուստը, սույն հոդվածին համապատասխան, վրա է հասել այդ ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետը.
  4) անձնական օգտագործման ապրանքները բռնագրավելը կամ անդամ պետության սեփականությունը (եկամուտը) դարձնելը՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  5) անձնական օգտագործման ապրանքների վերադարձը դրանք ուղարկողին՝ սույն Օրենսգրքի 286-րդ հոդվածի 14-րդ կամ 17-րդ կետին համապատասխան:
 4. Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է անձնական օգտագործման այդ ապրանքներն ստացողի կողմից կատարման (մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման)՝ մինչև անձնական օգտագործման այդ ապրանքներն ստացողին հանձնելը:
 5. Միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող՝ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է փոստային կապի նշանակված օպերատորի կողմից կատարման սույն հոդվածի 6-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 6. Հետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում սույն հոդվածի 5-րդ կետում նշված ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու ժամկետ է համարվում՝
  1) ապրանքների կորստի օրը՝ անձնական օգտագործման ապրանքների կորստի դեպքում՝ բացառությամբ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի դեպքերի, իսկ եթե այդ օրը որոշված չէ, ապա մաքսային մարմնի կողմից այդ կորուստը հայտնաբերելու օրը.
  2) առանց մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու անձնական օգտագործման ապրանքները տրամադրելու դեպքում՝ այդ ապրանքները տրամադրելու օրը, իսկ եթե այդպիսի օր սահմանված չէ, ապա մաքսային մարմնի կողմից այդ տրամադրումը հայտնաբերելու օրը:
 7. Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման, ինչպես դա կարվեր, եթե իրականացվեր անձնական օգտագործման ապրանքների՝ ազատ շրջանառության համար բացթողում:

Մաքսատուրքերը, հարկերը հաշվարկելու համար կիրառվում են միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների համար ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու օրվա դրությամբ գործող մաքսատուրքերի, հարկերի դրույքաչափերը:

Հոդված 270. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումը և այդ մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման կարգը

 1. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքեր, հարկեր վճարելու պարտավորությունը կատարվում է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարողի կողմից, այն անձանց կողմից, որոնք, սույն Օրենսգրքին համապատասխան, մաքսատուրքերը, հարկերը վճարող անձի հետ միասին կրում են մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու համապարտ պարտավորություն, եթե անդամ պետությունների օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ, կամ, եթե դա նախատեսված է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու սուբսիդիար պարտավորություն:

  Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող է սահմանվել նաև այլ անձանց կողմից մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը կատարելու հնարավորություն:
 2. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը կատարվում է դրանք սույն Օրենսգրքի 266-րդ, 268-րդ և 269-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով և ժամկետներում, սույն Օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարների չափով վճարելու միջոցով:

  Անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ֆիզիկական անձին անհայտ կորած կամ անաշխատունակ ճանաչելու դեպքում անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը կատարվում է անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 3. Վճարողի կողմից մաքսատուրքերը, հարկերը սույն Օրենսգրքով սահմանված ժամկետում վճարելու պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում վճարվում են տույժեր:

  Տույժերի հաշվեգրումը, վճարումը, բռնագանձումն ու վերադարձն իրականացվում են այն անդամ պետությունում, որտեղ սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 19-րդ կետին համապատասխան ենթակա են վճարման մաքսատուրքերը, հարկերը՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

  Տույժերը չեն վճարվում այն դեպքում, երբ սույն Օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձում իրականացնող մաքսային մարմնի կողմից ստացվել է այն հանգամանքների ի հայտ գալու հաստատում, որոնց ժամանակ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունը դադարում է:
 4. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում մաքսային մարմինն անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում մաքսատուրքերը, հարկերը վճարողին, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք սույն Օրենսգրքին համապատասխան մաքսատուրքերը, հարկերը վճարողի հետ կրում են մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու համապարտ պարտավորություն կամ, եթե դա նախատեսված է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու սուբսիդիար պարտավորություն, ծանուցում է ուղարկում մաքսատուրքերի, հարկերի՝ սահմանված ժամկետում չվճարված գումարների մասին՝ բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված դեպքերի և սույն հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:
  Նշված ծանուցման ձևը, դրանում նշված պահանջների կատարման կարգն ու ժամկետը սահմանվում են անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

  Այն դեպքերում, երբ անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 19-րդ կետին համապատասխան ենթակա են վճարման մեկ անդամ պետությունում, իսկ մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձումը, սույն հոդվածի 12-րդ կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան, իրականացվում է մեկ այլ անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից, նշված ծանուցումն ուղարկվում է մաքսատուրքերի, հարկերի գանձումն իրականացնող մաքսային մարմնի կողմից՝ մաքսատուրքերի, հարկերի գանձման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ստանալուց հետո՝ սույն Օրենսգրքի 1-ին հավելվածով նախատեսված կարգի համաձայն:
 5. Մաքսային մարմինը չի ուղարկում սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված ծանուցումը հետևյալ դեպքերում՝
  1) անձնական օգտագործման ապրանքները բաց թողնելուց հետո հայտնաբերվում է մաքսային մուտքի մեկ օրդերում կամ սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 24-րդ կետին համապատասխան Հանձնաժողովի կողմից սահմանված այլ մաքսային փաստաթղթում հաշվարկված մաքսատուրքերը, հարկերը չվճարելու փաստը, որոնց հանրագումարը չի գերազանցում սույն Օրենսգրքին համապատասխան մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման համար փոխարժեքի կիրառման օրը գործող փոխարժեքով՝ 2 եվրոյին համարժեք գումարը:
  2) հայտնաբերվում է սույն Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 20-րդ կետում նշված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի մեկ հաշվարկում հաշվարկված մաքսատուրքերը, հարկերը չվճարելու փաստը, որոնց հանրագումարը չի գերազանցում սույն Օրենսգրքին համապատասխան մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման համար փոխարժեքի կիրառման օրը գործող փոխարժեքով՝ 2 եվրոյին համարժեք գումարը:
 6. Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել սույն հոդվածի 5-րդ կետում նշված դեպքերից տարբերվող դեպքեր, որոնց պարագայում սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված ծանուցումը չի ուղարկվում:
 7. Սույն հոդվածի 5-րդ կետում նշված դեպքերում անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը դադարում է:
 8. Սույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան ուղարկված ծանուցման մեջ նշված ժամկետում անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այն դեպքերում, երբ այդ ծանուցումը չի ուղարկվում՝ անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձումն իրականացնող մաքսային մարմինը սույն Օրենսգրքի 11-րդ գլխին համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկում մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձելու համար՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածը:
 9. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման միջոցներին են դասվում սույն Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված միջոցները:
 10. Սույն Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված միջոցներից բացի անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման այնպիսի միջոց, ինչպիսին է այն ապրանքների վրա բռնագանձում տարածելը, որոնց հետ կապված մաքսատուրքեր, հարկեր չեն վճարվել, և անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման այլ միջոցներ:

  Բռնագանձման տարածումն անձնական օգտագործման այնպիսի ապրանքների վրա, որոնց հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը չեն վճարվել, դադարեցնում է այդպիսի ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքեր, հարկեր վճարելու պարտավորությունը:
 11. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման միջոցներ չեն կիրառվում հետևյալ դեպքերում`
  1) անձնական օգտագործման հետ կապված չվճարված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման ժամկետը, որը սահմանված է այն անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի մաքսային մարմնի կողմից իրականացվում է մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձումը, լրացել է.
  2) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը դադարել է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու արդյունքում կամ սույն Օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 2-րդ և 13-րդ կետերով և 269-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված այլ հանգամանքների արդյունքում.
  3) անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունը դադարել է սույն հոդվածի 10-րդ կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան սահմանված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման միջոցների կիրառման արդյունքում.
  4) մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները, որոնց բռնագանձումը հնարավոր չի եղել այն անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի մաքսային մարմինն իրականացրել է այդպիսի գումարների բռնագանձումը, ճանաչվել են բռնագանձման համար անհուսալի.
  5) վրա է հասել այն ֆիզիկական անձի մահը, որի մոտ սույն Օրենսգրքին համապատասխան առաջացել է անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորություն, կամ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան նրան մահացած ճանաչելը.
  6) այլ դեպքերը, որոնք սահմանված են այն անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի մաքսային մարմնի կողմից կատարվում է բռնագանձումը:
 12. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձվում են այն մաքսային մարմինների կողմից, որոնք նշված են սույն Օրենսգրքի 69-րդ հոդվածում՝ հաշվի առնելով սույն կետի երկրորդ պարբերության դրույթները:

  Սույն Օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 6-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձվում են այն անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից, որի տարածքում բացահայտվել են այդ հանգամանքները, իսկ այն դեպքում, երբ օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների հետ կապված տրամադրվել է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում՝ այն անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից, որի մաքսային մարմնին տրամադրվել է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում՝ այդ ապահովման հաշվին:

  Մաքսային մարմինների փոխգործակցությունը մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելու և մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձված գումարներն այն անդամ պետությանը փոխանցելու հաշվին մաքսատուրքերը, հարկերը բռնագանձելիս, որտեղ մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման, իրականացվում է սույն Օրենսգրքի 1-ին հավելվածով նախատեսված կարգով, իսկ սույն հավելվածով չկարգավորվող մասով՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
 13. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի, մաքսավճարների, տույժերի գումարները, որոնց բռնագանձումը հնարավոր չի եղել, ճանաչվում են բռնագանձման համար անհուսալի և դուրս են գրվում այն անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ու հիմքերով, որի մաքսային մարմինն իրականացրել է այդպիսի գումարների բռնագանձումը:
 14. Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու ինչպես մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման առանձնահատկություններն այն դեպքերում, երբ անձնական օգտագործման միևնույն ապրանքի հետ կապված մաքսատուրքերի, հարկերի պարտավորությունն առաջացել է տարբեր հանգամանքներում և (կամ) բազմիցս, այնպես էլ մաքսային մարմինների փոխգործակցության կարգն այն դեպքերում, երբ սույն Օրենսգրքին համապատասխան, տարբեր անդամ պետություններում մաքսատուրքերը, հարկերը տարբեր հանգամանքներում ենթակա են վճարման:

Հոդված 271. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը

 1. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովվում է այդ ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս, սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի 9-րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ, 264-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:
 2. Սույն Օրենսգրքի 263-րդ հոդվածին համապատասխան անձնական օգտագործման ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում չի տրամադրվում սույն Օրենսգրքի 146-րդ հոդվածի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև հետևյալ դեպքերում՝
  1) անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծվում են անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխված կամ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստացած օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից՝ այդ ճանաչումը կամ այդ կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթեր ներկայացնելու պայմանով.
  2) անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծվում են անդամ պետությունում մշտական բնակության տեղափոխվելու, այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանված անձի կարգավիճակ ստանալու մտադրություն ունեցող օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից՝ այդ մտադրությունը հաստատող փաստաթղթեր ներկայացնելու պայմանով.
  3) սույն Օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքները ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք անդամ պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների, դիվանագիտական և վարչատեխնիկական անձնակազմի անդամների, անդամ պետությունների հյուպատոսական հիմնարկների ղեկավարների և հյուպատոսական այլ պաշտոնատար անձանց, հյուպատոսական ծառայողների, Միության մաքսային տարածքից դուրս տեղակայված միջազգային կազմակերպություններին կից՝ անդամ պետությունների ներկայացուցչությունների աշխատակիցների, իրենց հետ բնակվող իրենց ընտանիքի անդամների կամ այդ անձանց անունից կամ հանձնարարականով գործող այլ անձանց կողմից՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծման պայմանների պահպանումը հաստատող՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան տրամադրվող փաստաթղթերը ներկայացնելու պայմանով:
  Հանձնաժողովը կազմում և ապահովում է նշված անձանց կողմից մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ազատմամբ ներմուծման պայմանների կատարումը հաստատող այն փաստաթղթերի ցանկի՝ Ինտերնետ ցանցում՝ Միության պաշտոնական կայքում տեղադրումը, որոնք տրվում են անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան.
  4) Միության մաքսային տարածքում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցների, հյուպատոսական հիմնարկների աշխատողների, միջազգային կազմակերպություններին կից՝ պետությունների ներկայացուցչությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների, այլ կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների անձնակազմի (աշխատակիցների, պաշտոնատար անձանց), իրենց հետ բնակվող իրենց ընտանիքի անդամների կողմից Միության մաքսային տարածք ներմուծվող՝ սույն Օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքները՝ այդպիսի աշխատակից, աշխատող, անձնակազմ կամ իրենց ընտանիքի անդամներ լինելու հանգամանքը հաստատելու պայմանով.
  5) սույն Օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքները Միության մաքսային տարածք ներմուծվում են դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների ղեկավարների, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների դիվանագիտական անձնակազմի անդամների ու հյուպատոսական հիմնարկների հյուպատոսական պաշտոնատար անձանց, իրենց ընտանիքի անդամների կողմից՝ այդպիսի անձինք կամ իրենց հետ բնակվող իրենց ընտանիքի անդամներ լինելու հանգամանքը հաստատելու պայմանով.
  6) այն անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում, որտեղ անձնական օգտագործման ապրանքները ձևակերպվում են «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով:
 3. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովվում է մաքսատուրքերի, հարկերի վճարողի կողմից: Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել այլ անձինք, որոնք իրավունք ունեն մաքսատուրքեր, հարկեր վճարողի փոխարեն ապահովելու մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումը:

  Եթե անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովում են մաքսատուրքեր, հարկեր վճարող չհամարվող անձինք, ապա այդ անձինք մաքսատուրքեր, հարկեր վճարողի հետ կրում են մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու համապարտ պարտավորություն:
 4. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը տրամադրվում է ապրանքների բացթողումն իրականացնող մաքսային մարմնին՝ բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 146-րդ հոդվածի 7-րդ կետում նշված դեպքերի, ինչպես նաև սույն կետի երկրորդ և երրորդ պարբերություններով նախատեսված դեպքերի:

  Սույն Օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի 9-րդ կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը տրամադրվում է այն մաքսային մարմնին, որին տրամադրվել է ժամանակավոր պահպանման տակ գտնվող՝ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ հանդիսացող ավտոտրանսպորտային ու մոտոտրանսպորտային միջոցների և (կամ) ավտոտրանսպորտային ու մոտոտրանսպորտային միջոցների կցանքների օգտագործման թույլտվություն:

  Սույն Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը տրամադրվում է այն մաքսային մարմնին, որին տրամադրվել է անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների փոխանցման թույլտվություն:
 5. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովվում է սույն Օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված կամ սույն Օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված եղանակներով և մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար սույն Օրենսգրքին համապատասխան սահմանված կարգով:

  Անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ կարող են նախատեսվել այնպիսի դեպքեր, երբ անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը տրամադրվում է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելու որոշակի միջոցներով՝ բացառությամբ անձնական օգտագործման ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման:
 6. Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելու չափը սահմանվում է որպես մաքսատուրքերի, հարկերի գումար, որը ենթակա կլիներ վճարման այդ ապրանքներն ազատ շրջանառության համար բաց թողնելիս:

  Անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ անձնական օգտագործման ապրանքների առանձին կատեգորիաների համար կարող են սահմանվել մաքսատուրքերի, հարկերի կատարումն ապահովելու ֆիքսված չափեր՝ հաշվի առնելով սույն կետի առաջին պարբերությունը:
 7. Որպես անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում մուտք արված դրամական միջոցների (փողի) վերադարձը (հաշվանցումը) իրականացվում է սույն Օրենսգրքի 10-րդ գլխին համապատասխան սահմանված դեպքերում և կարգով:


Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված առանձին հարցերի մասին»  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 20.12.2017թ. №107 որոշում