Քարտուղարություն
Ղեկավար
Բարխուդարյան Անի Ռաֆիկի
Հասցե
Խորենացի 3, 7, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544309
Էլ. Փոստ


Քարտուղարության  բաժինների գործառույթները

Ընդհանուր բաժին
  • Կոմիտեում փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում:
  • Աշխատակազմի մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի ընդունման, գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքների կազմակերպում:
Արձանագրային և արխիվային բաժին
  • Կոմիտեի հիմնական գործունեության վերաբերյալ հրամանների գրանցամատյանի վարում, համարակալում, էլեկտրոնային առաքման համար նախապատրաստում:
  • Հայաստանի Հանրապետության  Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի  կողմից հսկողության վերցված հանձնարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացում:
  • Քաղաքացիների, պետական և ոչ պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված գրությունների, դիմում – բողոքների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացում:
  • Կոմիտեի արխիվային փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորման աշխատանքների կազմակերպում:
Քաղաքացիների ընդունելության բաժին
  • Կոմիտեի պաշտոնատար անձանց կողմից քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպում:
  • Կազմակերպում է քաղաքացու մասնակցությամբ քաղաքացու բարձրացրած հարցի քննարկում, անհրաժեշտ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում: