Հայտարարություններ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվածներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած անձին պաշտոնում նշանակելու մասին


ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՆԵՐՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՓՈՒԼԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ԱՆՁԻՆ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի
անձնակազմի կառավարման վարչությունՑ ՈՒ Ց Ա Կ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63-26.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների


Սյուզաննա Ալիկի Մկրտչյան
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական
ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
 

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63-26.4-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:
Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել տվյալ մարմնի հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները («Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք, հոդված 10):

Անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63-26.4-Ղ4-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի  կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: 

Անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63-26.4-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ Պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք.Երևան,  Մ. Խորենացի 7) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով,
 6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2019 թվականի նոյեմբերի 26-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ը ներառյալ՝ աշխատանքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 10:00-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:00-ը:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Իսակովի 10):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7): 
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256.623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է: 

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և  պատասխանատվության զգացում: 
Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված  ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռախոսահամար՝ 060-544-618):ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր` 42-2.1-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արթուր Ռոբերտի Վանցյանը

2. Գոհար Լևիկի Աղայանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 16-ին Արթուր Ռոբերտի Վանցյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 42-2.3-19) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Նոնա Դերենիկի Ադիկյան

2. Տիգրանուհի Տիգրանի Խաչատրյանը

3. Լիանա Ստեփանի Սարգսյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ին Տիգրանուհի Տիգրանի Խաչատրյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.1-2)

Կազմակերպում է շինարարական, կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը, Կոմիտեի նյութական արժեքների ստացումը և պահեստավորումը, պահեստներից դրանց բացթողումը և պահեստներ հետ ընդունումը: Կոմիտեի առանձնացված և տարածքային ստորաբաժանումներից ստացված հայտերի հիման վրա, ֆինանսահաշվային վարչության հետ համատեղ կազմակերպում է բյուջետային և արտաբյուջետային հայտերի, տարեկան գնման պլանների մշակումը և սահմանված կարգով ներկայացնում է հաստատման: Կազմակերպում է Կոմիտեի նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ընդանուր կառավարումը, Կոմիտեի մասնաշենքերի և հարակից տարածքների հատակագծերի, ինժեներական ցանցերի (արտաքին և ներքին ջրամատակարարում, բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցեր), տեխնիկական անձնագրերի շտեմարանի մշակումը, վարումը և կառավարումը, Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման և սանիտարական մաքրման հետ կապված աշխատանքները, օգտագործվող՝ ջրի, էլ.Էներգիայի, հեռախոսակապի, վառելիքի, ապրանքանյութական արժեքների նկատմամբ հսկողությունը, Կոմիտեի վարչական շենք ներս բերվող և շենքից դուրս տարվող գույքի վրա հսկողության իրականացումը, Կոմիտեում անցկացվող գույքագրման աշխատանքները, Կոմիտեին ավտոտրանսպորտային միջոցներով ապահովման, դրանց շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ապահովագրության, տեխնիկական զննման, ՃՈ-ում գրանցման գործընթացները: Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում:
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> և <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >> N 526-Ն, 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 310.858 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  11.10.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-2.3-19/

Իրականացնում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման, դրանց առաքման աշխատանքներ, ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն, Բաժնում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում: Իրականացնում է Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներ: Ցուցաբերում է մեթոդական և գործնական օգնություն Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին՝ ընթացիկ գործավարության հետ կապված աշխատանքներում: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.   
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 10.10.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գնումների համակարգման բաժնի պետի (ծածկագիր` 42-2.2-17) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Մարիամ Լյովայի Սարգսյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ին Մարիամ Լյովայի Սարգսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.2-17)

Կազմակերպում է Կոմիտեի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացների, գնումների պլանի և անվանացանկերի մշակման, դրանց փոփոխման և լրացման աշխատանքների, գնման ձևերի վերաբերյալ տեղեկանք–հիմնավորումների տրամադրման աշխատանքները, ապահովում է գնումների մասին օրենսդրությամբ պահանջվող փաստաթղթերի, պետական գնումների եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հրապարակումների  իրականացումը: Կազմակերպում է գնահատող հանձնաժողովի գործունեությունը, պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանը գնման ընթացակարգի փաստաթղթերի ներկայացումը (արձանագրություններ, պայմանագրեր, հրամաններ) և ապահովում դրանց պահպանումը: Կազմակերպում է գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով  Էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումը, «Գնումների պլանավորման և պայմանագրերի կառավարման» համակարգի գործածման միջոցով մրցույթների հրապարակումը: Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն, այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր, ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը, Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում:  
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >> N 526-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում. 
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 30.09.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի (ծածկագիր` 42-2.3-44) բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Գոհար Լևիկի Աղայանը
2. Աննա Մկրտչի Հովհաննիսյանը
3. Աշոտ Արամի Օհանյանը
4. Նարեկ Դավթի Դավթյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի օգոստոսի 27-ին Աննա Մկրտչի Հովհաննիսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.3-44)

Իրականացնում է աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, պետական վիճակագրական և հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման, սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունման, սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ համեմատման, դրանց հիման վրա վճարման ցուցակների կազմման, վճարման ներկայացման աշխատանքներ: Կատարում է վարձատրության վճարների վերաբերյալ ստացված հրամանների և այլ իրավական ակտերի (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ և այլն) հիման վրա հաշվարկների իրականացում, վճարային ցուցակների կազմում և վճարման ներկայացում, յուրաքանչյուր ամսվա համար ամփոփ հաշվետվությունների կազմում և հաշվապահական ձևակերպման ներկայացում: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի և գործուղումների վերաբերյալ վերլուծություններ, Կոմիտեի աշխատակիցների վարձատրության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով պարգևատրման համար անհրաժեշտ վերլուծություններ: Մասնակցում է Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմման աշխատանքներին: Իրականացնում է աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման, Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման ցուցակների ընդունման, ստուգման, հրամանի և հավելվածների կազմման աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.    
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային, հարկային օրենսդրությունների, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին>> N 48, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն, 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  23.08.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր` 42-2.1-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Կարինե Ասլանի Գրիգորյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի օգոստոսի 14-ին Կարինե Ասլանի Գրիգորյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.1-4)

Կազմակերպում է Նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի` անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքները, ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման հետ կապված աշխատանքների իրականացումը, Նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից պաշտոնի նշանակվող անձանց (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) անձնական գործերի վարման, հաշվառման և պահպանման աշխատանքները, նորանշանակ աշխատողների փորձաշրջանի և ադապտացիայի գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ կազմակերպում է աշխատողների` (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) հերթական արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները, հաշվապահական հաշվառում իրականացնող ստորաբաժանմանը Կոմիտեի աշխատողների բազային աշխատավարձի ամենամյա զեկույցի պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկության տրամադրման, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտերը կազմելու նպատակով աշխատանքային ստաժի, վերջնահաշվարկի համար հիմք հանդիսացող օրերի հաշվարկման աշխատանքները, քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման, դրանք տեղեկատվական հարթակում տեղադրելու և գրանցամատյանի վարման, գործուղումների ձևակերպման, աշխատողներին գործուղման վկայականների տրամադրման և գրանցման աշխատանքները, հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվի վարումը: Կազմակերպում է էլեկտրոնային շտեմարանում սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող անձանց անհատական տվյալների գրանցումը, անձնակազմի կառավարման հարցերով դիմում-բողոքների ուսումնասիրությունը, կենսաթոշակային տարիքը լրացած ծառայողների պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը երկարաձգելու գործընթացը, քաղաքացիական ծառայողների բարեվարքության պահանջների մասով աշխատանքները: Կազմակերպում է Վարչության գործունեության կարգավորմանն ուղղված իրավական ակտերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում, ինչպես նաև իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունների և կարծիքների ներկայացում՝ համագործակցելով կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, աշխատուժի ծրագրավորման, համալրման, ինչպես նաև անձնակազմի կոմպետենտության գնահատման միջազգային այլ կազմակերպությունների առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունը, հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություններով սահմանված կարգով թափուր պաշտոններ, ինչպես նաև Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքները, հարկային և մաքսային  ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները, ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատման, վերապատրաստման ծրագրերի կազմման, թեստավորման գործընթացի վերահսկողության աշխատանքները, մրցույթներին և ատեստավորմանը վերաբերող փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների վերլուծության և գնահատման աշխատանքները, Կոմիտեի ստորաբաժանումների կանոնադրությունների, հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում կատարվող փոփոխությունների նախագծերի նախապատրաստումը, Կոմիտեի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև պաշտոնների անվանացանկում փոփոխությունների նախապատրաստման, իրականացման և վերլուծության աշխատանքները, Նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից ստորագրված անձնակազմի վերաբերյալ անհատական հրամանների հաշվառման, դրանց բնօրինակների պահպանման և ըստ պատկանելության հանձնման աշխատանքները, քաղաքացիական, հարկային և մաքսային ծառայության մասով համապատասխան տեղեկությունների նախապատրաստման և Կոմիտեի ղեկավարությանը և Գրասենյակ ներկայացնելու աշխատանքները, Կոմիտեի եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձանց անհատական տվյալների գրանցումը հայտերում և համապատասխան փոփոխությունների կատարումը ներակայացված հայտերում: Կազմակերպում է «Mulberry» ծրագրում պաշտոնների և կառուցվածքային փոփոխությունների հետ կապված տեղեկատվության բազայի  թարմացման, հարկային ծառայողների ծառայողական կոդերի աղյուսակում փոփոխության գործընթացը, համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությանը՝ պաշտոնական ինտերնետային կայքում տեղադրելու նպատակով, Կոմիտեի աշխատողների տարեկան աշխատանքային ծրագրերի կատարողականների արդյունքների ամփոփումը, Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի ստուգման աշխատանքները, հայտարարատու պաշտոնատար անձին պաշտոնի նշանակելու կամ պաշտոնից ազատելու մասին ծանուցումը, Կոմիտեի աշխատողների բացակայությունների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի աշխատանքի սպասարկման, մուտքի էլեկտրոնային անցագրերի տրամադրման և հաշվառման, ինչպես նաև ծառայողական վկայականների պատրաստման, հաշվառման և տրամադրման աշխատանքները, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության և Կոմիտեում ուսանողների պրակտիկայի անցկացման աշխատանքները: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում. 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, «Հանրային ծառայության», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 310.858 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.08.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության արձանագրային և արխիվային բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արմեն Սերոբի Հակոբյանը

2. Նարե Սպարտակի Առաքելյանը:
 
Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հուլիսի 17-ին Արմեն Սերոբի Հակոբյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
      /ծածկագիր` 42-3.2-34/

Մասնակցում է Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի, Կոմիտեի նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների հաշվառման և փնտրման ծրագրային կայքերի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքներին, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթերի սահմանված կարգով Կոմիտեի արխիվ ընդունման, հաշվառման և պահպանության աշխատանքներին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական և գերատեսչական արխիվներից արխիվային անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենների և տեղեկանքների ստացմանը, ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի հանձնմանը Հայաստանի ազգային արխիվ: Մասնակցում է Քարտուղարություն հանձնված փաստաթղթերի հաշվառման և պահպանման, արխիվային փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորման, արխիվի գիտատեղեկատու համակարգի ստեղծման, արխիվային ֆոնդի վարման, գործերի և փաստաթղթերի հաշվառման աշխատանքներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արխիվային փաստաթղթերի տրամադրմանը` ժամանակավոր օգտագործման համար: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.07.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության տնօրինման ենթակա ապրանքների հաշվառման և իրացման կազմակերպման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Մհեր Ռազմիկի Սարգսյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 20-ին Մհեր Ռազմիկի Սարգսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության տնօրինման ենթակա ապրանքների հաշվառման և իրացման կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աբել Գրիշայի Վարդանյանը

2. Լուսինե Մուշեղի Բաղդասարյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 20-ին Լուսինե Մուշեղի Բաղդասարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության տնօրինման ենթակա ապրանքների հաշվառման և իրացման կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լիանա Ժիրայրի Խաչատրյանը

2. Ռուզաննա Ավետիքի Իսահակյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 20-ին Ռուզաննա Ավետիքի Իսահակյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Ապահովում է <<Հրաժարում հօգուտ պետության>> մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված կամ մաքսային մարմինների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված կամ դատական ակտի հիման վրա պետությանը հանձնված առգրավված կամ մաքսային մարմինների կողմից վերցված շուտ փչացող ապրանքների գույքագրումը և հաշվառումը, <Հհսկիչ գնումներով>> ձեռք բերված ապրանքների հաշվառման, պահպանության և հանձնման աշխատանքների, ապրանքների տեսակավորման, խմբավորման և տեղափոխման աշխատանքների իրականացումը, ինչպես նաև տարբեր ընթացակարգերով տնօրինման ընդունված գույքի հաշվառման, պահպանության, գնահատման, իրացման կամ հանձնման աշխատանքների իրականացումը, համապատասխան հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ: Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը: Այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր, ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը: Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, <<Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին>> 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:


ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է <<Հրաժարում հօգուտ պետության>> մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված կամ մաքսային մարմինների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված կամ դատական ակտի հիման վրա պետությանը հանձնված առգրավված կամ մաքսային մարմինների կողմից վերցված շուտ փչացող ապրանքների գույքագրում և հաշվառում, <Հսկիչ գնումներով>> ձեռք բերված ապրանքների հաշվառման, պահպանության և հանձնման աշխատանքներ, ապրանքների տեսակավորման, խմբավորման և տեղափոխման, ինչպես նաև տարբեր ընթացակարգերով տնօրինման ընդունված գույքի հաշվառման, պահպանության, գնահատման, իրացման կամ հանձնման աշխատանքներ, համապատասխան հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը, իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպեն նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար  պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում  առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, <<Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին>> 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Մասնակցում է <<Հրաժարում հօգուտ պետության>> մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված կամ մաքսային մարմինների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված կամ դատական ակտի հիման վրա պետությանը հանձնված առգրավված կամ մաքսային մարմինների կողմից վերցված շուտ փչացող ապրանքների գույքագրմանը և հաշվառմանը, <Հսկիչ գնումներով>> ձեռք բերված ապրանքների հաշվառման, պահպանության և հանձնման աշխատանքներին, ապրանքների տեսակավորման, խմբավորման և տեղափոխման, ինչպես նաև տարբեր ընթացակարգերով տնօրինման ընդունված գույքի հաշվառման, պահպանության, գնահատման, իրացման կամ հանձնման աշխատանքներին, համապատասխան հաշվետվությունների կազմմանը և ներկայացմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019  թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, <<Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին>> 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  18.06.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Լալա Անանիկի Անանիկյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 5-ին Լալա Անանիկի Անանիկյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լիանա Ժիրայրի Խաչատրյանը

2. Ջուլիետա Վարդանի Բաբայանը

3. Աբել Գրիշայի Վարդանյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 5-ին Ջուլիետա Վարդանի Բաբայանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ-ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

Կազմակերպում է Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները՝ գործող իրավական ակտերի պահանջներին  համապատասխան, Կոմիտեի պահպանման ծախսերի հաշվառումը, օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, դրոշմապիտակների և ակցիզային դրոշմանիշների ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը, ծառայողական ավտոմեքենաների շահագործման համար բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների, ինչպես նաև էներգետիկ նպատակով դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացումը պատասխանատու ստորաբաժանումից, պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը, ապրանքանյութական արժեքների ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը, Կոմիտեի փոստային ծառայությունների մասով ստացված նամականիշների պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը այլ ստորաբաժանումներին, դրամարկղային գործունեության իրականացումը և կանխիկի հաշվետվությունների ներկայացումը, հսկիչ գնումների հաշվառումը, Կոմիտեի ծախսերի ամփոփ հաշվեկշռի պատրաստումը և ներկայացումը, սոցիալական փաթեթի շրջանակում հայտերի ընդունումը, դրանց հիման վրա վճարումների ապահովումը և համապատասխան հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, հավաստագրերի ստացումը և տրամադրումը աշխատակիցներին, Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմումը, Կոմիտեի պահպանման տարեկան ծախսերի նախահաշիվների և դրանց փոփոխությունների կազմումը, ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխման աշխատանքները, գնումների ֆինանսավորման ապահովումը, Կոմիտեին մատուցված ծառայությունների, աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումների ապահովումը, արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի հաշվառումը և ծախսերի իրականացումը, հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, ՀՀ մաքսային ծառայության կողմից հավաքագրվող մաքսային վճարների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալների հավաքագրումը, համադրումը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի և լիազոր բանկերի տվյալների հետ, դրանց տեղեկանքների կազմումն ու ամփոփումը, մաքսատներից, կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ստացված դիմումների հիման վրա սխալ փոխանցված գումարների հաշվանցումների և վերադարձների ապահովումը, Կոմիտեի գնումների անվանացանկի մշակման և բյուջետային տարվա ընթացքում դրա փոփոխման աշխատանքների մասնակցությունը, ներկայացված վճարման ցուցակների (վարձատրության վճարների, գործուղումների, սոցիալական փաթեթի շրջանակում վճարումների և այլն) վճարումների իրականացումը, պետական տուրքերի փոխանցագրերի և վճարման հանձնարարագրերի  պատրաստումը, Կոմիտեի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի միջև ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում առաջացած խնդիրներով պայմանավորված աշխատանքների իրականացումը, աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացումը, Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունումը, ստուգումը, հաշվարկների իրականացումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացումը, պետական վիճակագրական հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, վարձատրության վճարների վերաբերյալ հրամանների (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ և այլն) ստացումը, դրանց հիման վրա հաշվարկների իրականացումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացումը, յուրաքանչյուր ամսվա համար ամփոփ հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը հաշվապահական ձևակերպման, յուրաքանչյուր ամսվա համար անձնավորված հաշվարկային տվյալների (վարձատրության վճարներ, գործուղումներ և այլն) կազմումը և ներկայացումը վերլուծություն իրականացնող ստորաբաժանմանը, աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմումը,Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման նախնական ցուցակների կազմումը, կառուցվածքային ստորաբաժանումներին տրամադրումը, լրացված (ճշտված) ցուցակների ընդունումը, ստուգումը, հրամանի և հավելվածների կազմումը, Կոմիտեի ծախսերի հաշվեկշիռների ընթացիկ ուսումնասիրությունը, ֆինանսական հոսքերի պլանավորման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը և համապատասխան վերլուծությունների իրականացումը, ստացված տվյալների հիման վրա Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ վերլուծությունների (միջին աշխատավարձ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, ծառայության տեսակների և այլն) և գործուղումների վերաբերյալ վերլուծությունների (արդյունավետության, միջին ծախսի՝ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, գործուղման վայրի, ծառայության տեսակների և այլն) իրականացումը, Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների ուսումնասիրությունը և պարգևատրման քաղաքականության մշակման աշխատանքների մասնակցությունը, կոմունալ ծախսերի արդյունավետության վերլուծության իրականացումը, ստացված ապրանքանյութական արժեքների և ծառայությունների փաստացի տվյալների համադրումը ներկայացված հայտերի տվյալների հետ, ինչպես նաև առկա հնարավորությունների ու պահանջների համադրումը.: Կազմակերպում է հաջորդ տարվա համար ապրանքանյութական արժեքների պահանջի (հայտի) և բյուջետային տարվա ընթացքում փաստացի ստացված ապրանքանյութական արժեքների համադրումը և համապատասխան վերլուծությունների իրականացումը: Ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը: Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային, հարկային օրենսդրությունների, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին>> N 48, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն, 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական  այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 310.858 դրամ:ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Մասնակցում է Կոմիտեի կարիքների համար գնման պլանի և անվանացանկերի կազմման նպատակով Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված հայտերի մշակման և ամփոփման աշխատանքներին, Կոմիտեի կարիքների համար տարեկան գնման պլանների և անվանացանկերի մշակման գործընթացին: Մասնակցում է Կոմիտեի կարիքների համար գնումների իրականացման նպատակով գնումների հայտերի կազմման և դրանք հաստատման ներկայացնելու, կնքված պայմանագրերով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունների տրման աշխատանքներին, Կոմիտեի կողմից ձեռք բերված նյութական արժեքների ստացման, դրանց պահեստավորման, մուտքի փաստաթղթերի ձևակերպման աշխատանքներին: Մասնակցում է Կոմիտեի պահեստներից նյութական արժեքների բացթողման, նյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՊԵԿ ֆինանսահաշվային վարչության հետ համադրելու աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019  թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին»  N 2-Ն հրամանի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 04.06.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լիլիթ Ժորայի Միքայելյանը

2. Գոհար Սամվելի Մոսյանը

3. Լիանա Ժիրայրի Խաչատրյանը

4. Մարիանա Վրեժի Դուրգարյանը

5. Աբել Գրիշայի Վարդանյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 29-ին Մարիանա Վրեժի Դուրգարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լիլիթ Ժորայի Միքայելյանը

2. Արթուր Անուշավանի Գրիգորյանը

3. Լիանա Ժիրայրի Խաչատրյանը

4. Աբել Գրիշայի Վարդանյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 29-ին Արթուր Անուշավանի Գրիգորյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է շինարարական ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների և ծառայությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն, Կոմիտեի շինարարական ծրագրերի (շինարարական աշխատանքներ, նախագծային փաստաթղթերի մշակում, փորձաքննություն, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն) մասով գնումների պլանավորման աշխատանքների նախագծի կազմման, շինարարական ծրագրերի մասով գնման հայտի հաստատման (գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրեր, որակավորման չափանիշներ) աշխատանքներ, ինչպես նաև Կոմիտեի տարեկան գնման պլանի և անվանացանկի մշակումը՝ շինարարական, կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների մասով: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ավարտված շինարարական օբյեկտների շահագործման ընդունման հանձնաժողովի աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը, իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպեն նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար  պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում  առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Քաղաքաշինության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է Կոմիտեի կարիքների համար գնման պլանի և անվանացանկերի կազմման նպատակով Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված հայտերի մշակման և ամփոփման աշխատանքներ: Մասնակցում է Կոմիտեի կարիքների համար տարեկան գնման պլանների և անվանացանկերի մշակման գործընթացին: Իրականացնում է Կոմիտեի կարիքների համար գնումների իրականացման նպատակով գնումների հայտերի կազմման և դրանք հաստատման ներկայացնելու, կնքված պայմանագրերով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունների տրման աշխատանքներ, Կոմիտեի կողմից ձեռք բերված նյութական արժեքների ստացման, դրանց պահեստավորման, մուտքի փաստաթղթերի ձևակերպման աշխատանքներ: Իրականացնում է Կոմիտեի պահեստներից նյութական արժեքների բացթողման, նյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՊԵԿ ֆինանսահաշվային վարչության հետ համադրելու աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը, իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպեն նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար  պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում  առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N 2-Ն հրամանի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 22.05.2019թ.։
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մարիամ Արիստակեսի Մարգարյանը

2. Վիկտորյա Աշոտի Մինասյանը

3. Սիրուն Մանվելի Մարտիրոսյանը

4. Հովսեփ Հրաչյայի Եսայանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլիn 22-ին Մարիամ Արիստակեսի Մարգարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
       (ծածկագիր` 42-4.1-6)

Մասնակցում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման, Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներին, ինչպես նաև ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման և դրանց առաքման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքներ, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • առնվազն միջնակարգ կրթություն.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մայիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 111.115 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում),
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 18.04.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


1. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության ֆինանսական բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

Ռազմիկ Հովհաննեսի Կարապետյանը:

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

Ասյա Վաչագանի Գալստյանը
Տաթև Աշոտի Մինասյանը:

3. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի համար դիմել է՝

Արթուր Արամի Բադալյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 5-ին Ռազմիկ Հովհաննեսի Կարապետյանի, Ասյա Վաչագանի Գալստյանի և Արթուր Արամի Բադալյանի հետ կնքվել են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Ապահովում է Կոմիտեի միջնաժամկետ և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի, Կոմիտեի պահպանման տարեկան ծախսերի նախահաշիվների և դրանց փոփոխությունների կազմումը, ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխման, գնումների ֆինանսավորման աշխատանքների, Կոմիտեի մատուցված ծառայությունների, աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումների իրականացումը, արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի հաշվառումը և ծախսերի իրականացումը, հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, ՀՀ մաքսային ծառայության կողմից հավաքագրվող մաքսային վճարների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալների հավաքագրումը, համադրումը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի և լիազոր բանկերի տվյալների հետ և դրանց տեղեկանքների կազմումը ու ամփոփումը, ինչպես նաև հարկային մուտքերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, մաքսատներից, կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ստացված դիմումների հիման վրա սխալ փոխանցված գումարների հաշվանցումների և վերադարձների իրականացման աշխատանքները: Ապահովում է ներկայացված վճարման ցուցակների (վարձատրության վճարների, գործուղումների, սոցիալական փաթեթի շրջանակում վճարումների և այլն) վճարումների իրականացումը, պետական տուրքերի փոխանցագրերի և վճարման հանձնարարագրերի  պատրաստումը, Կոմիտեի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի միջև ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում առաջացած խնդիրներով պայմանավորված աշխատանքների իրականացումը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր, ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը: Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային, հարկային օրենսդրությունների, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին>> N 48, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԲԱԺՆԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, պետական վիճակագրական և հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման, սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունման, սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ համեմատման, դրանց հիման վրա վճարման ցուցակների կազմման, վճարման ներկայացման աշխատանքներ: Կատարում է վարձատրության վճարների վերաբերյալ ստացված հրամանների և այլ իրավական ակտերի (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ և այլն) հիման վրա հաշվարկների իրականացում, վճարային ցուցակների կազմում և վճարման ներկայացում, յուրաքանչյուր ամսվա համար ամփոփ հաշվետվությունների կազմում և հաշվապահական ձևակերպման ներկայացում: Մասնակցում է Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմման աշխատանքներին: Իրականացնում է աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման, Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման ցուցակների ընդունման, ստուգման, հրամանի և հավելվածների կազմման աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային, հարկային օրենսդրությունների, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին>> N 48, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:


ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է Կոմիտեի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացների, գնումների պլանի և անվանացանկերի մշակման, դրանց փոփոխման և լրացման, գնման ձևերի վերաբերյալ տեղեկանք–հիմնավորումների տրամադրման աշխատանքներ, գնումների մասին օրենսդրությամբ պահանջվող փաստաթղթերի, պետական գնումների եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հրապարակումներ: Մասնակցում է գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքներին` որպես քարտուղար: Իրականացնում է պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանը գնման ընթացակարգի փաստաթղթերի (արձանագրություններ, պայմանագրեր, հրամաններ) ներկայացման և դրանց պահպանման աշխատանքներ, գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Էլեկտրոնային ձևով գնումներ, ինչպես նաև «Գնումների պլանավորման և պայմանագրերի կառավարման» համակարգի գործածման միջոցով մրցույթների հրապարակում: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >> N 526-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 175.932 դրամ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 04.04.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


1. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության պետի տեղակալի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

Արթուր Ռոբերտի Վանցյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 1-ին Արթուր Ռոբերտի Վանցյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


2. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության վարչատնտեսական բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

Կարեն Դերենիկի Գևորգյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 1-ին Կարեն Դերենիկի Գևորգյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ

Համակարգում է շինարարական, կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը, Կոմիտեի նյութական արժեքների ստացումը և պահեստավորումը, պահեստներից դրանց բացթողումը և պահեստներ հետ ընդունումը: Կոմիտեի առանձնացված և տարածքային ստորաբաժանումներից ստացված հայտերի հիման վրա, ֆինանսահաշվային վարչության հետ համատեղ համակարգում է բյուջետային և արտաբյուջետային հայտերի, տարեկան գնման պլանների մշակումը և սահմանված կարգով ներկայացնում է հաստատման: Համակարգում է Կոմիտեի նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ընդանուր կառավարումը, Կոմիտեի մասնաշենքերի և հարակից տարածքների հատակագծերի, ինժեներական ցանցերի (արտաքին և ներքին ջրամատակարարում, բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցեր), տեխնիկական անձնագրերի շտեմարանի մշակումը, վարումը և կառավարումը, Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման և սանիտարական մաքրման հետ կապված աշխատանքները, օգտագործվող ջրի, էլ.Էներգիայի, հեռախոսակապի, վառելիքի, ապրանքանյութական արժեքների նկատմամբ հսկողությունը, Կոմիտեի վարչական շենք ներս բերվող և շենքից դուրս տարվող գույքի վրա հսկողության իրականացումը, Կոմիտեում անցկացվող գույքագրման աշխատանքները,  Կոմիտեին ավտոտրանսպորտային միջոցներով ապահովման, դրանց շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ապահովագրության, տեխնիկական զննման, ՃՈ-ում գրանցման գործընթացները: Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Վարչության աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Վարչության պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվութուններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում  առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> և <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի  հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 28.03.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Ապահովում է Կոմիտեին ամրացված անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված գործընթացների, Կոմիտեի ավտոտրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման, տեխնիկական զննման, ապահովագրության, ամրակցման, շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ինչպես նաև օտարման գործընթացների իրականացումը: Ապահովում է նաև ծառայողական ավտոմեքենաներին տրամադրվող վառելանյութի չափաքանակների սահմանման և հատկացման նկատմամբ հսկողության, բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացման և տրամադրման, ծառայողական ավտոմեքենաները շահագործող անձանց կողմից երթևեկության կանոնների խախտումների մասին ստացված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման, Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման, սանիտարական մաքրման, առկա գույքի պահպանման և տեխնիկական խնդիրների հետ կապված աշխատանքների, ինչպես նաև Կոմիտեի վարչական շենքերի շահագործման անվտանգության հետ կապված աշխատանքների իրականացումը: Ապահովում է Կոմիտեի վարչական շենքեր ներս բերվող և դուրս տարվող գույքի նկատմամբ և Կոմիտեին մատուցված կոմունալ ծառայությունների, գույքի և նյութական արժեքների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ հսկողության, Կոմիտեի գույքի և հիմնական միջոցների գույքագրման աշխատանքների իրականացումը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի նախապատրաստումը, Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագիրը, Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի  հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 28.03.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության վարչատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը

2. Տաթևիկ Աշոտի Մինասյանը

3. Լիլիթ Ժորայի Միքայելյանը

4. Արթուր Լևոնի Եղիազարյանը:
 

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մարտի 1-ին Արթուր Լևոնի Եղիազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 42-4.1-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը

2. Տաթևիկ Խաչատուրի Վարդանյանը

3. Կարինե Մարտունի Բաղդասարյանը

4. Արփինե Արթուրի Բաբայանը

5. Լիլիթ Գարիկի Շահնազարյանը

6. Մինաս Հովհաննեսի Աբելյանը

7. Վիկտորյա Աշոտի Մինասյանը

8. Մերի Վալերիկի Նիկողոսյանը

9. Անի Աշոտի Հովհաննիսյանը

10. Հռիփսիմե Սարգսի Խաչատրյանը


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2019 թվականի փետրվարի 20-ին Լիլիթ Գարիկի Շահնազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է Կոմիտեին ամրացված անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված գործընթացները, Կոմիտեի ավտոտրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման, տեխնիկական զննման, ապահովագրության, ամրակցման, ապահովման, շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ինչպես նաև օտարման գործընթացները: Իրականացնում է նաև ծառայողական ավտոմեքենաներին տրամադրվող վառելանյութի չափաքանակների սահմանման և հատկացման նկատմամբ հսկողություն, բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացման և տրամադրման, ծառայողական ավտոմեքենաները շահագործող անձանց կողմից երթևեկության կանոնների խախտումների մասին ստացված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման, Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման, սանիտարական մաքրման, առկա գույքի պահպանման և տեխնիկական խնդիրների հետ կապված աշխատանքներ, ինչպես նաև Կոմիտեի վարչական շենքերի շահագործման անվտանգության հետ կապված աշխատանքներ: Իրականացնում է Կոմիտեի վարչական շենքեր ներս բերվող և դուրս տարվող գույքի նկատմամբ և Կոմիտեին մատուցված կոմունալ ծառայությունների, գույքի և նյութական արժեքների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ հսկողություն, Կոմիտեի գույքի և հիմնական միջոցների գույքագրման աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և  ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը, իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպեն նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար  պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում  առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>>, <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի  փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի  հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 26.02.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության պետի (ծածկագիր՝ 42-2.1-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Անի Ռաֆիկի Բարխուդարյանը

2. Արտեմ Սամվելի Բուդաղյանը:


2019 թվականի փետրվարի 14-ին Անի Բարխուդարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-4.1-4/

Մասնակցում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքներին, Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներին, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման և դրանց առաքման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքներ, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • միջնակարգ կրթություն   
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 2018 թվականի մայիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 111.115 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում) 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում) 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 18.02.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 42-3.2-33) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Գրետա Գևորգի Մելքոնյանը:

2019 թվականի փետրվարի 12-ին Գրետա Մելքոնյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
/ծածկագիր` 42-2.1-3/

Կազմակերպում է փաստաթղթաշրջանառությունը Կոմիտեում, փաստաթղթերի քննարկումը, որոշարկումը և գրանցումը, Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի  գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքները, Կոմիտեի հիմնական գործունեության վերաբերյալ հրամանների գրանցամատյանի վարումը, համարակալումը, էլեկտրոնային առաքման համար նախապատրաստումը, գործերի մշակումը, արխիվացումը, պաշտոնական պարզաբանումների գրանցումը, հաշվառումը և գրանցամատյանի վարումը, Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի հաշվառման և փնտրման ծրագրային կայքի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքները: Տալիս է տեղեկանքներ Քարտուղարությունում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ: Կազմակերպում է Կոմիտեի նախագահի, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների, ինչպես նաև Քարտուղարությունում գրանցված այլ փաստաթղթերի կատարման նկատմամբ հսկողությունը, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման հետ կապված աշխատանքները: Կազմակերպում է Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքները, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթերի սահմանված կարգով ընդունումը Կոմիտեի արխիվ, հաշվառումը և պահպանությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական և գերատեսչական արխիվներից արխիվային անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենների և տեղեկանքների ստացումը, ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի հանձնումը Հայաստանի ազգային արխիվ: Կազմակերպում է Քարտուղարություն հանձնված փաստաթղթերի հաշվառումը և պահպանումը, արխիվային փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորումը, արխիվի գիտատեղեկատու համակարգի ստեղծումը, արխիվային ֆոնդի վարումը, գործերի և փաստաթղթերի հաշվառումը, ինչպես նաև տրամադրում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արխիվային փաստաթղթեր` ժամանակավոր օգտագործման համար, կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ընթացիկ գործավարության և արխիվ հանձնման ենթակա փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքներում մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերումը: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն: Այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր: Քարտուղարության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.  
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 310.858 դրամԴիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:    
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 11.02.2019թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-3.2-33/

Մասնակցում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման, դրանց առաքման աշխատանքներին, ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, Բաժնում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրմանը: Իրականացնում է Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.   
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:    
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 08.02.2019թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Անի Գեղամի Ղարիբջանյանը:

2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Անի Ղարիբջանյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Ապահովում է Կոմիտեի կարիքների համար գնման պլանի և անվանացանկերի կազմման նպատակով Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված հայտերի մշակումն ու ամփոփումը, Կոմիտեի կարիքների համար գնումների իրականացման նպատակով գնումների հայտերի կազմումը և ներկայացումը հաստատման, կնքված պայմանագրերով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության տրման գործընթացը, Կոմիտեի կողմից ձեռք բերված նյութական արժեքների ստացման, դրանց պահեստավորման, մուտքի փաստաթղթերի ձևակերպման և Ֆինանսահաշվային վարչությանը տրամադրման աշխատանքները, Կոմիտեի պահեստներից նյութական արժեքների բացթողումը, նյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ տեղեկատվությունը Ֆինանսահաշվային վարչության հետ համադրելու աշխատանքները: Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.    
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Վարչության լիազորությունների հետ կապված Հայսատանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումների, Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, Վարչության կանոնադրության անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.   
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:    
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.12.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետի  թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աննա Գուրգենի Բալոյանը

2. Մարիամ Միսակի Հախոյանը


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի բաժնի առաջատար մասնագետի  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է`

1. Մերի Արմենի Մելիքյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ին Աննա Բալոյանի, Մարիամ Հախոյանի և Մերի Մելիքյանի հետ կնքվել են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն հրավիրում է ««Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի հանրային քննարկում, որը տեղի կունենա ս.թ. նոյեմբերի 23-ին ժամը 10:00-ին Խորհենացի 7 հասցեում, 4-րդ հարկի դահլիճում:

Հանդիպմանը կքննարկվի նաև ս.թ. նոյեմբերի 9-ին կայացած սեմինարի արդյունքներով հասարակական կազմակերպությունների կողմից կազմված դիրքորոշումը:

Հաշվի առնելով դահլիճում տեղերի սահմանափակության հանգամանքը, խնդրում ենք մինչև նոյեմբերի 22-ը ժամը 16:00-ն arman.v.ghazaryan@taxservice.am էլ.հասցով ներկայացնել այն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների անուն ազգանունները, ովքեր հաստատապես ներկա են գտնվելու հանդիպմանը, հնարավորության դեպքում խնդրում ենք մասնակցությունն իրականացնել պատվիրակելու միջոցով:


ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Մասնակցում է աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, պետական վիճակագրական և հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման, սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունման, սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ համեմատման, դրանց հիման վրա վճարման ցուցակների կազմման, վճարման ներկայացման, վարձատրության վճարների վերաբերյալ ստացված հրամանների և այլ իրավական ակտերի (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ և այլն) հիման վրա հաշվարկների իրականացման, վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, յուրաքանչյուր ամսվա համար ամփոփ հաշվետվությունների կազմման և հաշվապահական ձևակերպման ներկայացման, Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ վերլուծությունների (միջին աշխատավարձ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, ծառայության տեսակների և այլն) իրականացման, Կոմիտեի աշխատակիցների գործուղումների վերաբերյալ վերլուծությունների (միջին ծախս՝ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, գործուղման վայրի, ծառայության տեսակների և այլն) իրականացման, Կոմիտեի աշխատակիցների վարձատրության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով պարգևատրման համար անհրաժեշտ վերլուծությունների իրականացման, Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմման, աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման, Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման ցուցակների ընդունման, ստուգման, հրամանի և հավելվածների կազմման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ 
ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (2 հաստիք)

Մասնակցում է Կոմիտեի համակարգի առաջիկա 3 տարիների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման նախապատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման, ամփոփման, հայտերի կազմման և ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու, բյուջետային ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման գործընթացի կազմակերպման, Կոմիտեի համակարգի պահպանման տարեկան ծախսերի նախահաշիվների կազմման և հաշվետու տարվա ընթացքում նախահաշիվների փոփոխման աշխատանքներին, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հատկացումների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխման աշխատանքների կազմակերպմանը, արտաբյուջետային միջոցների տարեկան նախահաշվի կազմման, բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցների նախահաշիվների փոփոխության պատրաստման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ու ՀՀ կառավարություն ներկայացման, Կոմիտեին մատուցված ծառայությունների, աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումների ապահովման, Կոմիտեի արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի կանխատեսման և պլանավորման, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ստացված դիմումների հիման վրա արտաբյուջետային միջոցներից գերավճարների, սխալ փոխանցված գումարների հաշվանցումների և հետ վերադարձների ապահովման, Կոմիտեի գնումների անվանացանկի մշակման և բյուջետային տարվա ընթացքում  դրա փոփոխման, Կոմիտեի ֆինանսական միջոցներից գնումների իրականացման նպատակով համամասնությունների պահպանման և գնումների ֆինանսավորման ապահովման, ներկայացված վճարային ցուցակների վճարումների իրականացման, պետական տուրքերի փոխանցագրերի և վճարման հանձնարարագրերի պատրաստման, Կոմիտեի ֆինանսական միջոցների պլանավորման համար համապատասխան վերլուծությունների իրականացման, Կոմիտեի աշխատակիցների վարձատրության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով պարգևատրման համար անհրաժեշտ վերլուծությունների իրականացման, կոմունալ ծախսերի վերլուծության աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ. 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային, հարկային օրենսդրությունների, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին>> N 48, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային փորձը (ստաժը) հավաստող փաստաթղթի պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.11.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության վարչատնտեսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Գագիկ Մամիկոնի Երեղյանը

2. Գևորգ Գրիշայի Ղազարյանը 

3. Կարեն Մամիկոնի Ղալեչյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Գագիկ Երեղյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
կադրերի ռեզերվում գրանցված (հանված) քաղաքացիական ծառայողների մասին


Կից ներկայացվում են ՀՀ ՊԵԿ քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված և հանված քաղաքացիական ծառայողների տվյալները:


ՑԱՆԿ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Մասնակցում է Կոմիտեին ամրացված անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված գործընթացներին, ավտոտրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման, տեխնիկական զննման, ապահովագրության, ամրակցման, շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ինչպես նաև օտարման գործընթացներին, ծառայողական ավտոմեքենաներին տրամադրվող վառելանյութի չափաքանակների սահմանման և հատկացման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացման և տրամադրման, ծառայողական ավտոմեքենաները շահագործող անձանց կողմից երթևեկության կանոնների խախտումների մասին ստացված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման, սանիտարական մաքրման, առկա գույքի պահպանման և տեխնիկական խնդիրների հետ կապված աշխատանքներին, Կոմիտեի վարչական շենքերի շահագործման անվտանգության հետ կապված աշխատանքներին, Կոմիտեի վարչական շենքեր ներս բերվող և դուրս տարվող գույքի նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, գույքի շարժի վերաբերյալ իրավասու ստորաբաժանման հետ տեղեկատվության համադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է Կոմիտեին մատուցված կոմունալ ծառայությունների, գույքի և նյութական արժեքների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, Կոմիտեի գույքի և հիմնական միջոցների գույքագրման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • միջնակարգ կրթություն. 
 • <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>>, <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի  հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 111.115 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.10.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետների (ծածկագրեր` 42-4.1-3, 42-4.1-4) թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Գրետա Գևորգի Մելքոնյանը

2. Շահանե Ռոբերտի Խաչատրյանը 

3. Ասյա Արայի Մուշեղյանը

4. Դիաննա Էռնեստի Գրիգորյանը

5. Էմմա Արամի Բաղդասարյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար սույն թվականի սեպտեմբերի 13-ին Գրետա Մելքոնյանի և Դիաննա Գրիգորյանի հետ կնքվել են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագրեր` 42-4.1-3, 42-4.1-4)

Մասնակցում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի  գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքներին, Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներին, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման և դրանց առաքման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքներ, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • միջնակարգ կրթություն. 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 2018 թվականի մայիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերը գործելու են մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 111.115 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 11.09.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի (ծածկագիր` 42-1.2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հայաստանի Հանրապետության մեկ քաղաքացի՝ Արտակ Ռոմիկի Մանգասարյանը, ում հետ սույն թվականի օգոստոսի 23-ին կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
/ծածկագիր` 42-1.2-1/

Կազմակերպում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) գնումների գործընթացին վերաբերող գրությունների և փաթեթների ուսումնասիրությունը և ներկայացնում է Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի (այսուհետ՝ Աշխատակազմի ղեկավար) ստորագրմանը: Իրականացնում է վերահսկողություն ՀՀ կառավարության և վարչապետի որոշումներով, հանձնարարականներով` Կոմիտեին վերաբերող հանձնարարականների ժամանակին և պատշաճ կարգով կատարման նկատմամբ, դրանց կատարման ընթացքում առաջացող խնդիրների վերաբերյալ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի  համապատասխան ստորաբաժանումների հետ փոխադարձ ճշգրտում և դրանց արդյունքների մասին տեղեկացնում է Աշխատակազմի ղեկավարին: Կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանների հիման վրա մասնակցում է տարբեր հանձնաժողովների աշխատանքներին: Համակարգում է Կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը: Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է հսկողություն Կոմիտեի քաղաքացիական ծառայողների կողմից Կոմիտեի աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնների պահպանման նկատմամբ, ներկայացնում է առաջարկություններ կարգապահական տույժերի կիրառման վերաբերյալ: Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ համակարգում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կոնկրետ աշխատանքները: Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն: Իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր, նախապատրաստում է առաջարկություններ: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ: 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրութան, քաղաքացիական օրենսգրքի, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Գնումների մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության  վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • ռուսերենի (ազատ) կամ անգլերենի (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ ֆրանսերենի (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներենի (կարդում և կարող է բացատրվել) տիրապետում
 • անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքի, որը կազմում է 377.659 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային փորձը (ստաժը) հավաստող փաստաթղթի պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 21.08.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով
զբաղեցնելու համար տրված հայտարարության վերաբերյալ


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի անձնակազմի կառավարման վարչության անձնակազմի հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր` 42-2.3-1/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հայաստանի Հանրապետության մեկ քաղաքացի՝ Լիլիթ Վահանյանը, ում հետ սույն թվականի օգոստոսի 14-ին կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-2.3-1/

Նախապատրաստում է Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի (Գլխավոր քարտուղարի) անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման: Իրականացնում է Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ստորագրված հրամանների հաշվառման և առաքման հանձնելու, համապատասխան աշխատողներին տեղեկացնելու աշխատանքներ: Իրականացնում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնող անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնման-ընդունման, պահպանման, ինչպես նաև աշխատանքային ստաժի հաշվարկման աշխատանքներ: Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման աշխատանքներ: Մասնակցում է կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման աշխատանքներին: Նախապատրաստում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծեր: Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական և քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքներ: Հաշվառում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունները: Իրականացնում է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների ժամկետների պահպանման, անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսումնասիրության, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքներ և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնում Բաժնի պետին: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Վարչության լիազորությունների հետ կապված Հայսատանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումների, Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, Վարչության կանոնադրության անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.000 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 13.08.2018թ.