Գերատեսչական ակտեր

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.10.2019թ. «Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության և (կամ) պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու դիմումի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N670-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի օգոստոսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 395-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 555-Լ հրաման/2019 թվականի օգոստոսի 26/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.07.2019թ. «Հարկային վարչարարության իրականացման ընթացքում հարկային իրավախախտում հայտնաբերելուց անմիջապես հետո հարկային մարմնի պատասխանատու պաշտոնատար անձի կողմից կազմվող արձանագրության ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N481-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.06.2019թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի N698-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» N400-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի հունիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 769-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 392-Լ հրաման /2019 թվականի հունիսի 13/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի հունիսի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 83-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 375-Լ հրաման /2019 թվականի հունիսի 7/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 82-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 289-Լ հրաման /2019 թվականի ապրիլի 26/

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման, հրապարակման և ներկայացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 59-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 102-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 83-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 99-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 15/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական, հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչությունների, ինչպես նաև այլ ստորաբաժանումների համագործակցության ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 82-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 12/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 791-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 83-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 12/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.02.2019թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի իրացման գին սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունվարի 19-ի N21-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N67-Ա հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 01.02.2019թ. «Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների միավորի նախահաշվային արժեքը և ձեռքբերման ենթակա քանակն ըստ փորձաքննությունների տեսակների հաստատելու մասին» թիվ 54-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 4/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի որոշումը՝ ՀՀ ՊԵԿ կողմից կայացված մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ

«Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ նույն կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու դեպքում այդ շահաբաժիններից վճարված եկամտային հարկի գումարները պետական բյուջեից փոխհատուցելու ընթացակարգը հաստատելու մասին» N19-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման խախտումների վերաբերյալ մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» 24․12․2018թ․ թիվ 01/11-2/1889084-18 որոշում

Շահութահարկի հաշվարկների ձևերը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի սոցիալական վճարի հաշվարկի ձևը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N749-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.12.2018թ. «Դեպքի վայրը պահպանելու պարտականություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների պաշտոնների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 767-Լ հրաման

Հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.12.2018թ. N 765-Ա հրամանը և քաղվածք՝ հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով հարկային տեսչություն-վարչության պետին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 07.12.2018թ. «Լիազորություն վերապահելու մասին» թիվ 736-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 17.10.2018թ. «Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» օրենքի կիրառման ընթացակարգը հաստատելու մասին» N627-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների ծառայողական քննության անցկացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 464-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 566-Լ հրաման /2018 թվականի սեպտեմբերի 18/

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.04.2011թ. «Հարկային մարմնի կողմից ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 745-Ա հրամանը և քաղվածք հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով հարկային տեսչության պետին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 58-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2018 թվականի մայիսի 11-ի N310-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.02.2018թ. «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N59-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.02.2017թ. «Հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվության ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N58-Ն հրաման

«Օրինապահ հարկ վճարող» կարգավիճակի որոշման և օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրերի տրամադրման կարգը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.09.2014թ. «Շրջանառության հարկ վճարողին ապրանքներ մատակարարած ու օրենքով սահմանված համապատասխան փաստաթուղթ չտրամադրած հարկ վճարողների ու ձեռք բերված ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը, հայտարարագրի ներկայացման և հարկային մարմնի էլեկտրոնային համակարգ տվյալների մուտքագրման կարգը հաստատելու մասին» N639-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 09.09.2014թ «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 17-ի №437-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» №595-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.09.2014թ. «Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողների կողմից մինչև 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ձեռք բերված և 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ առկա ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» N588-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.09.2014թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության և ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի եկամտային հարկի տարեկան անձնավորված հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին» N587-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.09.2014թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N586-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.07.2014թ. «Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի մայիսի 24-ի № 237-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N437-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.08.2014թ. «Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի լրացման կարգը հաստատելու մասին» N554-Ա հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.07.2014թ. «Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի ձևերը հաստատելու և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2013 թվականի մարտի 6-ի № 85-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N438-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.08.2014թ. «Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի լրացման կարգը հաստատելու մասին» N553-Ա հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.08.2014թ. «Ձեռք բերված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին էլեկտրոնային եղանակով գրանցումների կատարման կարգը հաստատելու մասին» N555-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26.06.2012թ.«Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտի» ձեվը հաստատելու մասին» N 197-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.06.2013թ.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի հունիսի 26-ի N 197-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 266-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26.06.2012թ.«Անհատական հաշիվ բացելու կարգը և տվյալներ ներկայացնողին անճշտությունների մասին տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 196-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.06.2012թ.«Եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N 175-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.01.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 22-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.06.2011թ. «Տեսաձայնային մագնիսական կրիչների դրոշմավորման համար հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) ձեռքբերման հայտի եվ նախկինում ձեռք բերված հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) օգտագործման մասին հաշվետվության ձեվերը սահմանելու մասին»N 1577-Ն հրաման

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30.11.2011թ. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2012 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը  հաստատելու մասին» N557-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 13.02.2006 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման կարգը և տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 1-05/03-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 21.03.2008 թվականի «Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած հարկերի մասին տեղեկանքի ձևը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 03-Ն հրաման