Գերատեսչական ակտեր

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 07.12.2018թ. «Լիազորություն վերապահելու մասին» թիվ 736-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 17.10.2018թ. «Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» օրենքի կիրառման ընթացակարգը հաստատելու մասին» N627-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների ծառայողական քննության անցկացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 464-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 566-Լ հրաման /2018 թվականի սեպտեմբերի 18/

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.04.2011թ. «Հարկային մարմնի կողմից ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 745-Ա հրամանը և քաղվածք հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով հարկային տեսչության պետին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 58-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2018 թվականի մայիսի 11-ի N310-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.02.2018թ. «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N59-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.02.2017թ. «Հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվության ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N58-Ն հրաման

«Օրինապահ հարկ վճարող» կարգավիճակի որոշման և օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրերի տրամադրման կարգը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.09.2014թ. «Շրջանառության հարկ վճարողին ապրանքներ մատակարարած ու օրենքով սահմանված համապատասխան փաստաթուղթ չտրամադրած հարկ վճարողների ու ձեռք բերված ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը, հայտարարագրի ներկայացման և հարկային մարմնի էլեկտրոնային համակարգ տվյալների մուտքագրման կարգը հաստատելու մասին» N639-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 09.09.2014թ «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 17-ի №437-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» №595-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.09.2014թ. «Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողների կողմից մինչև 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ձեռք բերված և 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ առկա ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» N588-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.09.2014թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության և ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի եկամտային հարկի տարեկան անձնավորված հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին» N587-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.09.2014թ. «Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» N586-Ն հրամանը

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.07.2014թ. «Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի մայիսի 24-ի № 237-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N437-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.08.2014թ. «Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի լրացման կարգը հաստատելու մասին» N554-Ա հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.07.2014թ. «Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի ձևերը հաստատելու և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2013 թվականի մարտի 6-ի № 85-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N438-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.08.2014թ. «Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի լրացման կարգը հաստատելու մասին» N553-Ա հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.08.2014թ. «Ձեռք բերված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին էլեկտրոնային եղանակով գրանցումների կատարման կարգը հաստատելու մասին» N555-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26.06.2012թ.«Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտի» ձեվը հաստատելու մասին» N 197-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.06.2013թ.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի հունիսի 26-ի N 197-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 266-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26.06.2012թ.«Անհատական հաշիվ բացելու կարգը և տվյալներ ներկայացնողին անճշտությունների մասին տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 196-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.06.2012թ.«Եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N 175-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21.01.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 22-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.06.2011թ. «Տեսաձայնային մագնիսական կրիչների դրոշմավորման համար հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) ձեռքբերման հայտի եվ նախկինում ձեռք բերված հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) օգտագործման մասին հաշվետվության ձեվերը սահմանելու մասին»N 1577-Ն հրաման

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30.11.2011թ. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2012 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը  հաստատելու մասին» N557-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 13.02.2006 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման կարգը և տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 1-05/03-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 21.03.2008 թվականի «Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած հարկերի մասին տեղեկանքի ձևը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 03-Ն հրաման