Աշխատատեղեր ՀԾ-ում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության
թափուր պաշտոնները  զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին


ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Թիվ 1 բաժնի հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչ - 1 հաստիք
 2. Թիվ 1 բաժնի ավագ քննիչ – 1  հաստիք
 3. Թիվ 2 բաժնի ավագ քննիչ – 1 հաստիք
 4. Թիվ 2 բաժնի քննիչ – 1 հաստիք
Նշված առաջատար պաշտոնների լիազորությունները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով, իսկ  գործառույթները՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության կանոնադրությամբ:

 Նշված առաջատար պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցները սահմանված են «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հավելվածով:


Հարկային ծառայության առաջատար պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող  և «Հար¬կային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները:


Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15.02.2019թ.-ի №98-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 09:30-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական  և հիշատակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում (Կոմիտեի «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի  Կոմիտեի պաշտոնական կայքէջերի  աշխատատեղեր ենթաբաժիններում  սույն  թվականի  սեպտեմբերի 20-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիմումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով